Bankok:

Reguláris letét: A kereskedők a pénzváltónál elhelyezett ugyanazon pénzdarabokat kapták vissza. Monetáris közvetítők: Olyan intézmények, melyek a pénzteremtés folyamatában, ill. a pénzforgalom lebonyolításában jelentős szerepet játszanak. A nem monetáris közvetítő intézmények a megtakarítók pénzét azért gyűjtik össze, hogy speciális projekteket vagy befektetéseket finanszírozzanak. A nem monetáris közvetítők első csoportjába a bankjellegű szervezetek tartoznak.
Bank: speciális feladatok ellátására szerveződött üzleti vállalkozás, betéteket fogad el és pénz kölcsönöz.
Csoportjai: passzív bankügyletek, aktív bankügyletek, egyéb banküzleti tevékenység. Követelmények: rentabilitás, mely jövedelmezőséget jelent. Likviditás, azonnali fizető képesség. Szekuritás, biztonságot jelölSzavaló tőke nagysága, betétbiztosítás.
Bankrendszer: az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről beszélünk.
Egy színtű bankrendszer: A központi bank ellátja a jegybanki és az üzleti banki tevékenységet. A jegybank mellett szakosított pénzintézetek dolgoznak.
Két szintű bankrendszer: A központi banknak nincs közvetlen kapcsolata a gazdálkodó egységekkel.
Előnye: A jegybanki és kereskedelmi bank funkciók szétválnak, hatékonyabb teljesítményt eredményez, a bankok versenyeznek az ügyfelekért, bővül a bankszolgáltatások köre, a bankok nyereségérdekeltsége biztosítja, hogy a hatékonyabb tevékenységet finanszírozzák.

Csoportok:

Specializált bakrendszer, deposit üzletekkel foglalkozó bankok, univerzális bankrendszer. Bankrendszerünk kétszintűség jellemzi, felső szintjén a Magyar Nemzeti Bank áll mely jegybanki feladatokat lát el. 

MNB szervei:

Közgyűlés, részvényesek fóruma, jegybank tanács, igazgatóság, felügyelő bizottság.
Feladata: Készpénz kibocsátás, monetáris politika kialakítása, államháztartás számláinak vezetése, devizahatósági feladatok, pénzforgalom szabályozása.
Eszközei: Direkt eszközök a monetáris hatóság közvetlenül szabályoz  Indirekt eszközök a jegybank közvetett hatást gyakorol a bankok tevékenységére. Kamatpolitika a bankok hitelkeresletét, hitelkínálatát szabályozza
Passzív bankműveletek: A hitelintézet idegen tőkét szerez, kötelezettségei, passzívái keletkeznek. 
Betétgyűjtés: a pénzösszeg kamat vagy más hozam ellenében, meghatározott időpontra szóló, visszafizetési kötelezettséggel bank által történő elfogadását.
Típusai:
rövid lejárató betétek (max. 1év), középlejáratú betétek (max. 1-5 évig), hoszzúlejáratú betétek (5 éven túl) Lekötés időtartama, felmondás szerint: Látra szóló betét (minden megkötés nélkül rendelkezik felette a tulajdonos) betét Rendelkezés jogosultság szerint: Bemutatóra szóló betét, fenntartásos betét. 
Kezelési formát tekintve:  Folyószámla betétek, takarékbetétek, értékpapírok, egyéb betétek.
Banki értékpapír kibocsátás: Letéti jegy (névre szól, fix kamatozású)Pénztárjegy (rövid lejáratú, fix kamatozású)Záloglevél.
Refinanszírozási hitel igénybevétele: Fedezet nélkül nyújtott hitel (biankó)  Értékpapír-fedezettel nyújtott hitel(lombard hitel)  Aktív bankügyletek: olyan pénzműveletek, melyek követeléshez juttatják a hitelintézeteket, követelései, aktivái lesznek. 

Hitel:

Előlegezés kamatfizetés ellenében, meghatározott időre.Formái: bankhitel(pénzintézet által nyújtja) Kereskedelmi hitel (halasztott fizetésű, vállalkozok nyújtanak egymásnak.

 • Pénzhitel: biankó hitelek nyújtásával nem köt ki biztosítékot, kezes hiteleket, 3. személy vállal kezességet, váltóleszámítolási hitel felvételére a váltó leszámítolásakor kerül sor.
 • Reálhitel: fedezetet tölt a bank
 • Lombard hitel: ingóságok elzálogosításával lehet hozzájutni.
 • Cessziós hitel: követelés engedményezésével lehet likvid pénzhez jutni. Jelzáloghitel: ingatlan zálogba adása.)Kötelezettségvállalási hitelek esetében nem történik pénzfolyósítás. Kaukciós hitel (bank vállal kezességet) Elfogadmány hitel (váltót forgasson rá)

Számlapénzforgalom:

Bankszámlaszerződés alapján történik. Feltételei: cégbejegyzés, statisztikai számjel megléte, aláírás, a pénzforgalmi megbízásokat formanyomtatványon kell benyújtani.

 • Fizetési módok: Átutalási megbízás, beszedési megbízás, akkreditív, elszámolási csekk.  Bankrendszer
 • Specializált: Jellemzője a specializáció, a kereskedelmi és a befektetési banki tevékenység szétválasztása.
 • Univerzális: Nincs szétválasztva a befektetési banki és a kereskedelmi tevékenység.
 • Egyszintű: Nincsenek monetáris közvetítők a központi bank és a gazdálkodó szervezetek között.
 • Kétszintű: A központi bank a pénzügyi intézményrendszeren keresztül valósítja meg a monetáris politika gyakorlatát. Banki stratégia.

Jegybank:

Magyarország központi bankja.
Közvetlen kapcsolatot tart a pénzügyi intézményrendszerrel.
Feladatai:

 • szabályozza a forint vásárlóerejét
 • bankjegyet és érmét bocsát ki
 • aranyból és devizából készletet tart
 • a nemzeti valuta értékmegőrzése

Indirekt eszközei:

 • tartalékráta politika
 • rediszkontláb politika
 • nyíltpiaci műveletek

Monetáris politika:

Fogalma: Az a pénzpolitika, és annak gyakorlata, amely a pénz- és a tőkepiacon a pénz-és hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését, a gazdaság stabilitásának megőrzését tekinti elsődleges feladatának.
Eszközei: Azok az eszközök, amelyek képesek a monetáris politika célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő hatásokat kifejteni.
kötelező jegybanki tartalék
alapja a hitelintézet összes forint- és devizaforrása. Mértékét az MNB határozza meg, amely mérték befolyásolja a hitelintézetek számlapénz-teremtő képességét.
refinanszírozás
értékpapírok leszámítolását, refinanszírozási- és egyéb hitelek nyújtását, és értékpapír-ügyletek kötését foglalja magában.

Ide tartozik: leszámítolás viszontleszámítolás

 • refinanszírozási hitel: a hitelintézetek hitelnyújtási, számlapénz-teremtési képességét növeli
 • likviditási hitel: elősegíti a hitelintézet átmeneti fizetési problémáit
 • Folyószámlahitel: lehetővé teszi, hogy a hitelintézet a központi banknál lévő számlabetétjét meghaladó összegben adjon fizetési megbízást a számlavezető központi banknak
 • lombard hitel: jegybankképes értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitel
 • nyíltpiaci műveletek: a piacképes értékpapíroknak a jegybank által irányított adásvétele
 • kamatszabályozás: a jegybankpénz árának meghatározása, változtatása
  pénzkibocsátás

Magyar Nemzeti Bank:

1924-ben alakult részvénytársasági formában.
Szervei:

 1. közgyűlés a részvényesek fóruma. Feladatai közé tartozik az alapszabály megállapítása, beszámoló jóváhagyása, személyi kérdések, stb.
 2. jegybanktanács a monetáris politikai irányító szerve.
 3. igazgatóság az elnököt segíti feladatai ellátásában
 4. a felügyelő bizottság a MNB általános ellenőrző szerve

Feladatai:

 1. emissziós feladatok, készpénz kibocsátása
 2. monetáris politika kialakítása
 3. államháztartás számláinak vezetése
 4. devizahatósági feladatok
 5. pénzforgalom szabályozása, árfolyamok alakítása, védelme, stb.

A jegybanki irányítás eszközei:

 1. direkt eszközök segítségével a monetáris hatóság közvetlenül szabályoz /hitelkontingentálás, viszontleszámítolási plafon, kamatszabályozás/. Jól működő piacgazdaságok esetén ezek az eszközök nem kerülnek alkalmazásra. A hitelkontingensek az összhitel volumenét, és a hitel összegének hitelintézetenkénti megoszlását szabályozzák.
 2. indirekt eszközök segítségével a jegybank közvetett hatást gyakorol a bankok tevékenységére. Ezek az eszközök a következők: Refinanszírozás (finanszírozás-finanszírozás) keretében a jegybank refinanszírozási hitelt nyújt, viszontleszámítolja az értékpapírokat, értékpapír ügyleteket köt visszavásárlási megállapodással /repó/ Kamatpolitika segítségével a bankok hitelkeresletét és hitelkínálatát szabályozzák.

MNB által alkalmazott kamatok:

 • jegybanki alapkamatláb (refinanszírozási és folyószámla hielek)
 • jegybanki marginális kamatláb (likviditási hitelek)
 • preferenciális kamatláb (exportfinanszírozási célok, privatizáció)
 • napi pénzpiaci kamatláb (nyílt piaci műveleteknél)

Nyílt piaci műveleteket jellemzően állampapírokkal végeznek. Nyílt piaci műveletek alkalmazásának feltételei:

 • megfelelő összetételű és tömegű és tömegű értékpapír állomány
 • megfelelő nagyságrendű szabad likviditás, jól működő értékpapír piac
Kötelező tartalék ráta: a hitelintézet az összes forint-, és deviza forrása után köteles az     MNB által százalékban meghatározott jegybanki tartalékot képezni.

Likviditási tartalék: A hitelintézet összes forint-, és deviza eszköze után napi likviditási tartalékot kötelesek képezni.

Árfolyam szabályozás: A külföldi pénznemek és a hazai pénz közötti átszámításra vonatkozó árfolyamokat az MNB jegyzi és teszi közzé.