1.1 A nemzetgazdaság fogalma:

A gazdaság magába foglalja az anyagi és emberi erőforrásokat, azaz a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatás kapcsolatait.
A gazdaság állapot és folyamat, statikus és dinamikus jelenség egyszerre. A gazdaság egy ország földrajzi, nemzeti határain belüli egységként: nemzetgazdaság.
Makró gazdaság: a nemzetgazdaság egésze.
Mikro gazdaság: a gazdaság kis egységei, vállalatok, vállalkozások, a piacon szereplők.

1.2 A gazdasági alanyok:

A gazdasági alanyok olyan önálló gazdasági, szervezeti, intézményi egységek, amelyek saját nevükben képesek:
 • eszközöket birtokolni
 • kötelezettséget vállalni
 • gazdasági tevékenységet végezni
 • más egységekkel ügyleteket létesíteni.

A gazdasági alanyok fő csoportjai:

 • A háztartások: olyan személyek akik együtt élnek, jövedelmüket együtt használják, vagyonukat egészben birtokolják, egy részét megtakarítják. Végső fogyasztói a megtermel termékeknek, a fogyasztási cikkek piacán keresleti igénnyel lépnek fel, a munkaerőpiacon a munkaerő—kínálatot biztosítják.
 • A vállalatok, akik profitszerzés céljából termelést folytató és szolgáltatást nyújtó önálló gazdasági egységek, nyereségcentrikusak, fogyasztói szükségletet elégítenek ki, a fogyasztási cikkek piacá a kínálatot biztosítják, a munkaerőpiacon munkaerő- keresleti igénnyel lépnek fel.
 • Non-profit intézmények, köz vagy egyéni szükségleteket elégítenek ki. Pl.: egészségügyi, oktatási, kulturális intézmények, szociális intézmények, egyházak, alapítványok stb.
 • Az állam, központi szervei, intézményei pl. minisztériumok, főhatóságok. Önálló szervezetek ugyan, de egyenként nem rendelkeznek kritériumokkal. Tagjai: önkormányzat, elkülönített állami pénzalapok.  Hármas feladatköre: stabilizáció (a gazdaság külső-belső egyensúlyának létrehozása a gazdaságpolitikával), meglévő erőforrások befolyásolása, felosztása, jövedelemelosztási viszonyokba történő beavatkozása. Az állami vagyon két részből áll: kincstári vagyon (nem privatizálható)  vállalkozási vagyon (saját maga használja vagy privatizálja)
 • Külföld: önálló egységei a gazdaságnak, amelyek aktív kapcsolatban vannak belföldi gazdasági egységekkel. Nem tartoznak ide azok az egységek, amelyek tartósan belföldön működnek pl. követségek, kirendeltségek, ezek szervei, intézményei, nemzetközi szervei
 1. Tulajdonviszonyai:
  • magán tulajdon
  • állami tulajdon
  • egyéb (szövetkezeti, alapítványi, stb.)
 2. Gazdasági koordinációs mechanizmusai szerint:
  • piaci
  • bürokratikus
  • korporativ (állami és érdekképviseleti szervek együttműködése alkuja)
  • egyéb (önkormányzati, etikai, családi)
 3. Újratermelési szférái szerint:
  • termelés: termék  szolgáltatás
  • elosztás: javak elosztása, jövedelmek kifizetése
  • forgalom: ( kereskedelem vendéglátás szolgáltatás)
  • fogyasztás: (egyéni, közületi)
 4. Ágazati osztályai (szintjei):
  • ( nemzetgazdasági ) ág
  • ágazatok: A-Q-ig
  • ágazat: decimális rendszerű besorolás 2 számjegy
  • alágazat: 3 számjegyű
  • szakágazat: 4 számjegyű

1.3 A termelési tényezők:

A termelés magába foglalja a javak előállításával és szolgáltatások nyújtásával együtt az elosztást, a cserét, és a fogyasztást is.
A társadalmi termelési tényezők:
 1. A föld termőképességével és kincseivel együtt. A föld a termelési tényezők szerepében a termelés színhelyét is jelenti.
 2. A munka a munkaerő az ember szellemi és fizikai képességeinek összessége, amelyet a termelési, gazdasági tevékenysége során felhasznál.
 3. Tőke, amely egyrészt reáljavakban, másrészt viszont pénz, követelés, ép, formában jelenik meg.
 4. A vállalkozó, vállalkozás, aki az összes többi termelési tényezőt egységbe szervezi.
 5. Az információ
 6. A termelési tényezők mindig korlátosan, szűkösen állnak rendelkezésre, viszont helyettesítő és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

1.4 A nemzetgazdaság ágazati rendszere:

Az ágazati osztályozási rendszerbe sorolást hazánkban a (KSH) végzi.
Az ágazati rendszer négy szintje:
 1. Nemzetgazdasági ág: A-tól – Q-ig 17 ágat jelent
 2. Ágazat: minden szintű besorolás a decimális rendszerű számozást alkalmazza (két számjegyű)
 3. Alágazat: ennek tagjai három számjegyből álló számjeleket viselnek (kb. 200 alágazat van)
 4. Szakágazat: több mint 300 vállalati csoport tartozik (négy számjegyű)

2 A társadalmi újratermelés és a nemzetgazdaság teljesítménye:

2.1 A társadalmi újratermelés fogalma és fajtái

A társadalmi újratermelés a gazdasági folyamatok összessége. Az újratermelésnek négy mozzanata van: a termelés, az elosztás, a forgalom és a fogyasztás.

Az újratermelés három alapformája:

 • Bővített újratermelés: nő a termelés mennyisége az előző időszakhoz képest.
 • Egyszerű újratermelés: a termelés adott évben azonos szintű megismétlését jelenti az előző évi termelésnek.
 • Szűkített újratermelés: ha az év során kisebb terjedelmű a termelés, mint az előző évben.
 • Az újratermelés tartalma szerint magába foglalja:
  • az anyagi javakat
  • a gazdasági viszonyok és szükségletek újratermelését egyenként és együttesen.
 • A nemzetgazdaság működése, áru-és pénzviszonyok közepette mindig kettős formában valósul meg. Egyrészt reálfolyamatokként, másrészt érték- és azt kifejező pénzfolyamatokként.

2.2 A nemzetgazdaság. teljesítménye

Az ország gazdasági teljesítménye a nemzetgazdaság fő folyamatainak alakulásától függ: A gazdasági növekedés ütemétől, a foglalkoztatottság mértékének és a munka termelékenységének a változásától, valamint a pénz értékének szilárdságától.
Az egyensúlyhiány okai: gazdasági növekedés lelassulása, majd stagnálás után a termelés egyenes csökkenése, nagyarányú munkanélküliség és az infláció.

A nemzetgazdaság legfontosabb teljesítménykategóriái:

 • Bruttó kibocsátás GO (Gross Outut): az országban egy év alatt előállított összes terméket és szolgáltatást foglalja magába.
  • elhasznált anyag, energia, költségei a folyó termelő ráfordítás  (Cf)
  • az elhasznált tárgyi eszközök értéke az amortizációs alap (Ca)
   GO= (Cf + Ca) pótlási alap
  • az új érték (I) amely az elhasznált munkaerő pótlására, valamint a bővítéshez forrást jelentő felhalmozásra szolgál.
 • Bruttó hazai termék GDP (Gross Domestic Product): magába foglalja mindazon termékeket és szolgáltatásokat, amelyek az országon belül további feldolgozásnak nem tárgyai, vagyis a végső felhasználás szférájába kerülnek.
  (GDP = GO - Cf)   (GDP = I + Ca)     
 • Nettó hazai termék NDP (Net Domestic Prodct): mint teljesítmény, az év során előállított összes új termék és nyújtott szolgáltatás.
  (NDP = GDP - Ca

A hazai jellegű kategória azáltal alakul át nemzeti jellegűvé, hogy az előbbit korrigáljuk a jövedelmek nemzetközi áramlásának egyenlegével: növekvő tételként tartalmazzák a külföldről beáramló elsődleges jövedelmeket, és csökkentő tételként pedig a külföldre kiáramló elsődleges jövedelmeket:

Iem= beáramló elsődleges jövedelem (növekvő)
Iex: kiáramlü elsődleges jövedelem (csökkenő)

 • Bruttó nemzeti jövedelem GNI (Gross National Income): Ez a bruttó hazai termék értéke, csökkentve az országból kiáramló jövedelemmel és növelve az országba határon kívülről beáramló jövedelemmel. GNI = GDP + (Im-Ix)
 • Nettó nemzeti jövedelem NNI (Net National Income): az amortizációs alap értékével kisebb a bruttó nemzeti jövedelem értékénél.
  NNI = NDP + (Im-Ix)   NNI = I + (Im-Ix)  NNI = GNI - Ca