Az értékpapírok nyilvántartása a kettős könyvvitelben a 3. számlaosztályban történik.
A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni.

371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

A mérlegtételek a kapcsolt vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból, általában árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt befektetéseket kell kimutatni.

372. Egyéb részesedés

A mérlegsorhoz tartozik minden olyan tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból vásárolt befektetés, amely nem tartozik a részesedések közé.

373. Saját részvények, saját üzletrészek

A saját részvények és saját üzletrészek között kell kimutatni a vállalkozó által visszavásárolt tulajdoni részesedést jelentő saját befektetéseket.

374. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

E mérlegsoron azokat az értékpapírokat kell kimutatni, amelyeket forgatási célból, kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében szereztek be, továbbá azokat, amelyek a tárgyévet követő üzleti évben lejárnak.
A forgatási céllal, egy évnél rövidebb lejáratra vásárolt értékpapírokat a forgóeszközök között kell kimutatni.
Az értékpapírok könyvelési tételei:
A könyvekből történő kivezetéskor az értékpapír átvezetési számla, mint technikai számla alkalmazása is lehetséges.
Az értékpapírok apportálása során rendkívüli bevételként kell elszámolni a megszerzett részesedés alapító okirat szerinti értékét.
A saját részvények, üzletrészek könyvelési tételei:
Eredmény-kimutatással való kapcsolat:
Az értékpapírok analitikus nyilvántartása egyedi, de lehet csoportos is.
A részesedésekhez kapcsolódó nyilvántartás tartalma:

 • a befektetés megnevezése, azonosító adatai
 • a beszerzés módja és időpontja    
 • a névérték és a beszerzési érték
 • a befektetés helye
 • a befektetés megszűnésének információi

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 • az azonosításhoz szükséges adatokat
 • a vásárlás éve
 • a vásárlás összege
 • annak időközben végrehajtott csökkenése
 • törlesztés
 • lejárat
 • kamatfeltételek