A számviteli szolgáltatás a számviteli törvényben, továbbá a kapcsolódó kormányrendeletben előírt könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, a könyvviteli szolgáltatás és a könyvvizsgálói tevékenység együttesen.
A számviteli szolgáltatást végző könyvelőnek, könyvvizsgálónak jogszabályi feltételeken alapuló engedéllyel kell rendezniük. A gazdálkodók vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítőire, azaz a mérlegképes könyvelőkre vonatkozóan a számviteli törvény, valamint a nyilvántartásra vonatkozóan külön kormányrendelet írja elő a szabályokat.
A könyvvizsgálói tevékenységet végző könyvvizsgálóval, továbbá a könyvvizsgálói képesítéssel szembeni követelményeket külön törvények szabályozzák.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen:

 • a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló-készítés rendszerének, módszerének kialakításával,
 • a számlarend, a könyvvezetéshez , a beszámoló-készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • a főkönyvi nyilvántartások vezetése, az összesítő feladások készítése, a beszámoló összeállítása
 • az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, és aki szerepel a mérlegképes könyvelői vagy bejegyzett könyvvizsgálói nyilvántartások valamelyikében.
A fenti kötelezettség alól mentesül az a vállalkozó, amelynél az éves nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a 10 millió forintot nem haladja meg.
A könyvviteli szolgáltatást végzőkről nyilvántartás kell vezetni.
A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult

 • mérlegképes könyvelői képesítéssel
 • az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező nem kamarai tagok
 • nyilvántartását a Pénzügyminisztérium
 • a kamarai tag könyvvizsgálóik
 • nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti.

A nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy rendelkezik a tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt ismeretekkel és szakmai gyakorlattal.
A mérlegképes könyvelői nyilvántartásba fel kell venni azt a könyvviteli szolgáltatás végzésére jelentkező természetes személyt, aki

 • legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik
 • a képesítés megszerzését követően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlatot igazol
 • büntetlen előéletű és a tevékenység gyakorlását korlátozó vagy kizáró intézkedés hatálya alatt nem áll
 • Mo-n könyvviteli szolgáltatást kíván végezni.

A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt,

 • aki az évi kötelező továbbképzésen nem vesz részt, akinek részvételét a továbbképzésben közreműködő szervezet nem igazolja, illetve aki nem tudja kimenteni a továbbképzésben való részvételének hiányát
 • akit a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt és a büntetett előélethez fűződő hátrányok aló nem mentesült
 • aki a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból törlésre okot adó körülmény 30 napon belül nem jelentett be
 • aki kéri a nyilvántartásból való törlését
 • aki jogerős bírói ítélet a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett
 • aki elhalálozott.

A nyilvántartásból törölt természetes személy kérheti a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába újbóli felvételét:

 • a törlést követő 2 év után, ha az évi kötelező továbbképzésen nem vett részt
 • a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülést követően
 • a törlést követő 3 év után, ha a törlésre a valótlan adatközlés miatt került sor
 • a törlést követő 2 év után, ha a törlésre saját kérésre került sor
 • a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően.

A nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természete személy regisztrálási száma, neve, címe, hozzájárulása esetén egyéb adata nyilvános, azokról bárki tájékoztatást kaphat.
A Pénzügyminisztérium a tárgyévben nyilvántartásba vett természetes személyek regisztrálási számát, nevét, címét, valamint a nyilvántartásba vettek adataiban bekövetkezett változásokat a Magyar Közlöny mellékletében és a Pénzügyi Közlönyben évente közzéteszi.
A mérlegképes könyvelői képesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a pénzügyminiszter rendeletben szabályozza.
A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni.  Ennek érdekében kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni. A továbbképzés tematikáját, időtartamát a pénzügyminiszter határozza meg.