A tárgyi eszközök nyilvántartása a kettős könyvvitelben az 1. számlaosztályban történik.
12. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
121-125. Ingatlanok:

 • földterület, telek, telkesítés, erdő
 • épület, épületrész, egyéb építmény
 • üzemkörön kívüli ingatlan, épületek, illetve
 • ezek tulajdoni hányada

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • földhasználat
 • haszonélvezet és használat
 • bérleti jog
 • szorgalmi jog
 • ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb jogok

127. Ingatlanok értékhelyesbítése
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
131-132. Használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet közvetlenül szolgáló

 • munkagépek és gépi berendezések
 • gépi szerszámok és gyártóeszközök
 • erőgépek, erőművi berendezések
 • műszerek és szerszámok
 • szállítóeszközök
 • számítástechnikai eszközök

137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
A műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó, használatba vett, aktivált olyan gépek, berendezések, felszerelések, amelyek a tevékenységet közvetetten szolgálják.
Ilyenek különösen:

 • egyéb üzemi gépek, berendezések, felszerelések, járművek
 • irodai, igazgatási berendezések, felszerelések
 • üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
 • az előzőek szerint bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás

15. Tenyészállatok
Azok az állatok, amelyek

 • a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket termelnek
 • ezen termékek értékesítése vagy
 • egyéb hasznosítása biztosítja a tartási költségek megtérülését

16. Beruházások, felújítások
A rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értéke, valamint a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltoztatással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák még nem aktivált értéke.
A beruházás

 • tárgyi eszközök üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembe helyezésig végzett tevékenység, ha a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódik
 • a meglévő tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység

A felújítás

 • az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az eszköz
  • élettartama növekszik
  • eredeti műszaki állapota megközelítően vagy teljesen visszaáll
  • az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul
  • a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak
 • az olyan korszerűsítés, amely a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát, gazdaságosságát növeli


Felújítást akkor célszerű végrehajtani, ha a rendszeresen végzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott, hogy állapota már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a visszatérő nagyjavítást is.
A tárgyi eszközök állománynövekedései:

 • beszerzés (beruházás)
 • követelés fejében átvétel
 • térítés nélküli átvétel
 • apport,
 • leltári többlet
 • saját előállítás

A tárgyi eszközök könyvelésének alapbizonylatai:

 • külső számlák
 • szerződések
 • társasági szerződés
 • leltári többlet jegyzőkönyve
 • térítés nélküli átvétel bizonylata
 • szállítólevél
 • üzembe helyezési jegyzőkönyv

A tárgyi eszközök állomány- és értékcsökkenése:

 • értékesítés
 • terv szerinti értékcsökkenés
 • terven felüli értékcsökkenés
 • selejtezés
 • térítés nélküli átadás
 • káresemény
 • hiány
 • apportként történő átadás
 • kötelezettség teljesítésére átadott tárgyi eszközök


Az értékcsökkenés könyvelésének alapbizonylata az analitikus nyilvántartás alapján készített összesítő kimutatás. Ez az analitikus nyilvántartás adataiból készül, ahol a bruttó érték, az értékcsökkenés és a záró nettó érték kimutatása a főkönyvi számlákkal történő egyeztetési célokat is szolgál.
A terven felüli értékcsökkenés alapbizonylatai a kárfelvételi, a selejtezései és a hiányjegyzőkönyvek.
A tárgyi eszközök egyedi analitikus nyilvántartást igényelnek. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
Azonosító adatok

 • a tárgyi eszközök megnevezése, tartozékai
 • az azonosításhoz szükséges leltári szám
 • a kapcsolódó főkönyvi számla száma és elnevezése
 • a szerződés szerinti szállító megnevezése
 • a gyártás éve
 • a beszerzése időpontja… stb.

Nyilvántartási adatok

 • a használó költséghely és annak változása
 • az értékcsökkenés elszámolásának módszere
 • a leírás kulcsa, annak változása és időpontja
 • az adótörvényben meghatározott amortizációs norma

A személyi használatra kiadott tárgyi eszközöknél a munkavállaló nevét és a munkahely megnevezetését is fel kell tüntetni.
Állomány- és értékadatok:

 • a bruttó érték és annak változása
 • a tervezett maradványérték és annak változásait
 • a tárgyi eszközök nettó értéke
 • a visszaírt terven felüli értékcsökkenésnek elszámolt összege és annak változása

Az analitikus nyilvántartásban rögzíteni kell a leltározás időpontjait, az állományból történő kivezetés időpontját, bizonylatát és értékét.
A tárgyi eszközök állománynövekedései elsődlegesen a beruházás számlán kerülnek könyvelésre.
A tárgyi eszközök értékében bekövetkezett változásokat a terv szerinti értékcsökkenésen kívüli esetekben is az analitikus nyilvántartásokban kell elsőlegesen felvezetni az alapbizonylatok alapján.
A teljesen leírt tárgyi eszközök bruttó értékét és értékcsökkenését a főkönyvi számlákon mindaddig célszerű szerepeltetni, amíg azok használatban vannak, és ezért ezek analitikus nyilvántartását el kell különíteni.
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmoz9ott értékcsökkenés nyitóértékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét.
Be kell mutatni az elszámolt értékcsökkenési leírást a következő bontásban: terv szerinti leírás lineárisan, degresszíven, teljesítményarányosan, egyéb módszerrel, továbbá a terven felüli értékcsökkenés, a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összege.
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét, továbbá ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit.