A tárgyi eszközök között azokat az anyagi eszközöket mutatja ki a vállalkozás, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az üzembe még nem helyezett tárgyi eszközöket a vállalkozás a beruházások között tartja nyilván.

Ingatlanok

Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek.
Az ingatlanok közé sorolandó:

 • a földterület
 • a telek
 • a telkesítés
 • az épület
 • az épületrész
 • az egyéb építmény

Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is.
Itt kell kimutatni az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is, amelyek a következők:

 • a földhasználat, a haszonélvezet és használat
 • a bérleti jog, a szorgalmi jog
 • az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb jogok

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Itt kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, egyéb gépeket, berendezéseket, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Ide tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgálják.
Ilyenek különösen: az egyéb üzemi gépek, berendezések, felszerelések.

Tenyészállatok

Azok az állatok, amelyek

 • a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket termelnek
 • ezen termékek értékesítése vagy
 • a tenyészállatok egyéb hasznosítása biztosítja a tartási költségek megtérülését

Beruházások, felújítások

A gazdálkodó a beruházások között a még üzembe helyezett eszközöket tartja nyilván, terv szerinti écs-t nem számol utánuk, csak terven felüli écs elszámolása, illetve annak visszaírása lehetséges.
A gazdálkodó a felújítási munkákat és a folyamatos üzemeltetési célokat szolgáló karbantartási munkákat elkülöníti egymástól
A befejezetlen beruházásokról leltárt készít a vállalkozás, a beruházási szállítóknak adott előlegről külön analitikát vezet.

Beruházásokra adott előlegek

A szállítónak, az importálást végző vállalkozónak tárgyi eszközök vásárlására előre átutalt levonható áfa nélküli összeg.
A tárgyi eszközök mérlegben elfoglalt helye a A/II. sorban van.
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Az egyszerűsített mérlegben szintén az A/II. sorban szerepelnek a tárgyi eszközök azzal az eltéréssel, hogy egyszerűsített beszámolóban nem értelmezett a tárgyi eszközök értékhelyesbítése.
A tárgyi eszközök bekerülési értéken kerülnek állományba.
Speciális bekerülési értékekre vonatkozó szabályok
Az építési telek és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épült rendeltetésszerűen nem veszik használatba, akkor az épület, építmény beszerzési költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzet munkák költségeit, ráfordításait a telek bontás utáni piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás bekerülési értékeként kell figyelembe venni.
Az újraépítés költsége az újraépített eszköz beszerzési értékének minősül.
A beszerzési érték része a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke.
A bekerülési értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett termék költsége, ennek hiányában az állományba-vételkori piaci értéke.
A bekerülési érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben.
A tárgyi eszközöknél értéket növelő beszerzési értékként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával összefüggő munka, továbbá elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét.
A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része

 • a folyamatos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási költségek
 • az erdőnevelési, erdőfenntartási munka költségei
 • a saját előállításhoz kapcsolódó igazgatási és egyéb általános költségek

Az eszköz értékét növelő beszerzési értékként kell figyelembe venni az eszköz hazsnálati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat.
A beruházásra adott előlegek aktiválása:
Forintban adott előleg levonható áfa nélkül
Devizában adott előleg a devizabetét árfolyamán számított értékben
Importbeszerzésként kell elszámolni a terméknek a külkereskedelmi termékforgalomban külfölditől történő beszerzését, továbbá a belföldön, illetve külföldön igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást.
Nem minősül importbeszerzésnek az exportértékesítéshez kapcsolódóan a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó devizában, valutában vagy forintban számlázot, fizetett szállítási és rakodási-raktározási díj.
Az importbeszerzések értéke
A tárgyi eszközök esetében, ha a törvény máshogy nem rendelkezik, azok rendeltetésszerű használatba vételének napjától kezdve terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni.
Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek, az erdő bekerülési értéke után és az üzembe nem helyezett beruházásnál, a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, egyéb más eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke évről évre nő.
A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
A gazdálkodónak meg kell határoznia az amortizációs politikája részeként a maradványérték összegét, valamint a hasznos élettartam hosszát.
A terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszeren használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.
A tárgyi eszközök esetében a számviteli törvény elveinek és tételes előírásainak megfelelő amortizációs módszerek közül választhat a gazdálkodó:

 • a lineáris leírás jellemzője, hogy az egymást követő években azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra
 • a degresszív leírás során az egymást követő években csökkenő összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra
  a degresszivitás fokának meghatározása történhet:
  • számtani sor alkalmazásával
  • mértani sor alkalmazásával
 • a teljesítményarányos leírás jellemzője, hogy az amortizáció évenkénti elszámolása a tényleges igénybevétel arányában történik
 • az abszolút összegű leírásnál a gazdálkodó az évenkénti értékcsökkenés összegét határozza meg, nem pedig az évenkénti leírás mértékét
 • a progresszív leírás alkalmazásakor az egymást követő években növekvő összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, továbbá terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért tárgyi eszközöknél.
Terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

 • a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke
 • a tárgyi eszköz feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében nem használható, illetve használhatatlan

Az eszközök terven felüli értékcsökkenését olyan mértékig kel végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.
Ha a tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenést a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetében állapítják meg, akkor azt a mérleg fordulónapjával kell elszámolni. Ha a terven felüli értékcsökkenés elszámolása az adott eszköznek az állományból történő kivezetéséhez kapcsolódik, a terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Az értékvesztés tárgyi eszközök esetén csak a beruházásokra adott előlegnél értelmezhető.
A visszaírás kötelezettsége alól csak az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodók mentesülhetnek, ha a számviteli politikában erről döntöttek.
Ha a befektetett eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a visszaírás utáni könyv szerinti értéket ezen eszköz piaci értéken is felvehető. Ez esetben a bekerülési érték, illetve tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között értékelési tartalékként lehet kimutatni.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként csak

 • az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 • a műszaki berendezések, gépek, járművek
 • az egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 • a tenyészállatok

könyv szerinti érétket meghaladó piaci értéke mutatható ki.
Az értékhelyesbítés számításához alapul szolgáló könyv szerinti érték meghatározása:
+ Bekerülési érték (bruttó érték)
- terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összege
- terven felüli értékcsökkenés elszámolt összege
+ visszaírás összege
= aktuális könyv szerinti érték
+ terven felüli értékcsökkenés még vissza nem írt összege
= értékhelyesbítés számításához alapul szolgáló könyv szerinti érték
Felvehetőség feltétele:
+ mérleg-fordulónapon ismert piaci érték
- értékhelyesbítés számításhoz alapul szolgáló könyv szerinti érték
= eltérés
A tárgyi eszközök értékelése a mérlegben:
Mérlegben szereplő érték: a tárgyi eszközök nettó értéke.
Bekerülési érték
- terv szerinti értékcsökkenés
- terven felüli értékcsökkenés
+ visszaírás
= nettó érték
+ értékhelyesbítés
A beruházásokra adott előlegek értékelése
Bekerülési érték
- értékvesztés
+ visszaírás
+- árfolyam-különbözet
= mérlegérték

Devizás adott előleg értékelése

A mérlegben a külföldi pénzértékre szóló követeléseket az üzleti év mérleg-fordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg-fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős. Ha nem jelentős a hatás, akkor marad a könyv szerinti érték.
A terv szerinti értékcsökkenés a

 • várható használati idő
 • fizikai és erkölcsi elhasználódás    
 • a tevékenységre jellemző körülmények, illetve
 • a hasznos élettartam végén várható maradványérték        
 • az összemérés elvének érvényesülését

figyelembe véve kell megtervezni.
Egyösszegű leírás lehet az 50 000 ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöknél.
Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása lehetséges az alábbi tárgyi eszközöknél:

 • ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 • műszaki berendezések, gépek, járművek
 • egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 • tenyészállatok
 • beruházások és felújítások

Értékvesztés és annak visszaírása lehetséges:
Beruházásra adott előlegek
A tárgyi eszközök leltározása általában évente december 31-ei fordulónappal, de nem a fordulónapon mennyiségi felvétellel történik. A felvett leltár áttekinthetően, leltározási helyenként és ezen belül fajta, típus, méret, gyári szám és minőség részletezéssel tartalmazza az eszközökre vonatkozó jellemzőket. A leltározás történhet egyeztetéssel, ellenőrzéssel is.
Az egyedi nyilvántartó kartonok adataiból egy összesítő kimutatás készül, melynek végösszege meg kell egyezzen a főkönyvben szereplő 12-16. Tárgyi eszközök számlacsoport megfelelő számláinak egyenlegével.
A tárgyi eszközök hiányáról jegyzőkönyvet kell felvenni, ebben indokolni kell az eltérés okát.
A tárgyi eszközök között szereplő beruházások leltározása egyeztetéssel történik.
A vállalkozás ellenőrzéskor vizsgálja:

 •  az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi kivonat
 • a leltárak és az analitikus nyilvántartások
 • a befektetési tükör és a főkönyvi kivonat egyezőségét.

A nem használható tárgyi eszközök selejtezésére kerülnek, melyről minden esetben jegyzőkönyv készül.