A vállalkozás működésének alapkövetelménye a jövedelmező gazdálkodás. Az eredményes gazdálkodás biztosítja a tulajdonosok osztalék elvárásainak kielégítését, teremti meg a bővülő működési feltételeket, az erőforrások beszerzését, a fejlesztési lehetőségeket.
A vállalkozás eredménye a gazdálkodás legkomplexebb, legösszetettebb mutatója. Alakulásában valamennyi tevékenység részeredménye tükröződik, így
•    a piacszerző, marketing tevékenység
•    a kutatási-fejlesztési tevékenység
•    a termelésszervezés, irányítás és végrehajtás
•    a szellemi- és termelőkapacitások kihasználása
•    az elvégzett munka minősége
•    a munka termelékenységének szintje
•    és sok más tényező
egy időben érezteti hatását az eredményesség alakulására.
Éppen ez a komplex jelleg teszi alkalmassá a nyereség tömegét arra, hogy a piaci igényeket kielégítő gazdálkodás átfogó, a gazdaságirányítási koncepciókkal összehangolt célkitűzéssé váljon.
Az eredmény a mérlegben, mint a vállalkozás vagyongyarapodása vagy vagyoncsökkenése jelenik meg.
Ez a vállalkozás tárgyévi működésének „tiszta” haszna vagy vesztesége. A működés eredményeképpen „megtermelt” adózás előtti eredményből társasági adó- és osztalék- fizetési kötelezettségének kell eleget tenni.
Az eredmény-kimutatásban a vállalkozási eredmény több kategóriaként is értelmezett, ezek elemzésére a későbbiekben részletesen kitérünk.
Az egyik legfontosabb eredménykategória az adózás előtti eredmény, amely nyereség esetén értékesítési árbevétel- és bevételtöbblet. Természetesen az eredmény-kimutatás szerkezete biztosítja a vállalkozási eredmény megállapíthatóságát, a társaságiadó-fizetési és osztalékfizetési kötelezettségeket összegszerűen is bemutatva.
A vállalkozási eredmény elemzésében három szakaszt különböztetünk meg:
•    a tervezés időszakában végzett munkát
•    várható eredmény évközi, folyamatos elemzését
•    az éves eredmény utólagos elemzését
Az eredmény elemzésének módszerei az egyes szakaszokban eltérőek.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

I. szakasz (Tervezés)

II. szakasz (Végrehajtás)

III. szakasz (Utólagos elemzés)

Cél: optimális terv (döntés)

a kitűzött cél teljesítésének biztosítása

a gazdálkodás eredményességének értékelése

Módszerek:

1. Nagyvonalú:

   a) min. nyereségkövetelményt

     meghatározó módszer

 b) nyereségre ható tényezők     

    várható hatásainak elemzése

1. Élő rendelésállomány fedezeti összegének évközi folyamatos vizsgálata

1. Az eredmény változását előidéző fő tényezők nagyvonalú elemzése

2. Optimális tervezést segítő számítások

  a) gyártmánykarakterisztikákkal

  b) operációkutatási módszerekkel

2. Szabad kapacitások folyamatos vizsgálata

2. Az eredmény változását előidéző fő tényezők részletes elemzése

3. Részletes, a komplex terve tartalmára épített

   a) termékek, tevékenységek szerint: Á-K-F struktúrában

   b) önelszámoló egységek szerint

   c) teljes Á-K-N tervezés

   d) költségnemek szerinti tervezés

3. Az Á-K-N struktúra évközi elemzése számviteli adatok alapján

3. Az anyagi érdekeltség színvonalának elemzése

  a) tulajdonosi

  b) vezetői

  c) dolgozói

  d) kollektív vállalkozási érdekeltség szempontjából

4. Az üzleti terv értékelése (tervbírálat)

   

Az eredménytervezés módszerei
a)    Nagyvonalú eredménytervezési módszereket segítő elemzések
        Nagyvonalú eredménytervezési módszereket alkalmazunk középtávú tervek
        készítésekor, illetőleg éves tervezésnél a tervmunka kezdeti szakaszában, a
        tervmunka irányítására. E módszerek egyik fő csoportja a tervidőszakban elérendő
        minimális nyereségtömeg-követelmény meghatározását tűzi ki célul, másik fő
        csoportja a nagyvonalú eredménytervezést az eredményre ható fő tényezők
        alakulásának vizsgálatával, illetőleg azok eredményre gyakorolt hatásainak
        felmérésével valósítja meg.
b)    Az optimális eredménytervezést segítő számítások
        Az eredmény optimum-számítással alátámasztott tervezéséhez egy időben négy
        csoportba sorolható megbízható információkkal kell rendelkeznünk.
c)    Részletes, a komplex üzleti terv részét képező eredménytervezés
                A vállalkozás eredményterve szerkezetileg 5 fő részből áll. Az összeállított üzleti
                terv részeként az eredménytervet is értékelésnek, bírálatnak kell alávetni. Ez
                gyakran jár a komplex üzleti terv, s így az eredményterv módosításával.
Az eredmény-megállapítás módszerei, az eredmény szerkezete
A vállalkozás eredmény-megállapítási módszereinek áttekintését azért is fontosnak tartjuk,
mert az elemzéshez szükséges információk biztosíthatósága eltérő mértékű, illetve esetleg
további kigyűjtéseket igényel.
Az eredmény-megállapítás választható módszerei a következők:
a)    összköltség eljárás módszere
b)    forgalmi költség eljárás módszere
A vállalkozások mindkét módszer esetében „A” és „B” változat közül választhatnak, amelyek alapvetően csak formailag, szerkezetileg térnek el egymástól:
    - az „A” változatok a lépcsőzetes szerkezetűek
    - a „B” változatok mérlegszerű elrendezésében tartalmazzák a ráfordításokat és a
        bevételeket.
A két módszer csak üzemi (üzleti) tevékenység eredményének megállapítása során tér el egymástól, a további eredménykategóriák meghatározása már azonos.
Az összköltség eljárás módszere:
•    elsődlegesen az üzleti évben felmerült költségek gyűjtését és bemutatását hangsúlyozza
•    a költségelszámolása „időszak-meghatározott”, s nem az értékesítés alakulásának függvénye
•    a költségelszámolás nyitott, nagyobb lehetőséget biztosít elemzésre
•    azoknak a vállalkozásoknak célszerű választaniuk:
o    amelyek alapvetően szolgáltató vagy kereskedelmi tevékenységet folytatnak
o    ahol a vállalkozás nagysága nem jelentős, nem folytat sokrétű bonyolult tevékenységet
o    a vezetés önköltségelemzésre, jövedelmezőségi vizsgálatokra nem helyez nagy hangsúlyt
A forgalmi költség eljárás módszere:
•    az értékesítési árbevétellel az értékesítés költségeit állítja szembe, a költségek „árbevétel-meghatározottak”, függetlenül attól, hogy melyik időszakban merültek fel ténylegesen
•    a közvetett költségeket főbb funkciók szerint is részletezi, amelynek jelentős informatív hatása van
•    a struktúrájánál fogva hatékonyabban kiszolgálja a vállalkozás vezetésének a számvitellel szemben támasztott igényeit
•    vállalkozások szélesebb körű összehasonlítására ad lehetősége, hiszen a nemzetközi viszonylatban ez a módszer a gyakoribb
•    azoknak a vállalkozásoknak célszerű választaniuk:
o    amelyek alapvetően termelőtevékenységet folytatnak
o    ahol a vállalkozás kiterjedt, jelentős nagyságrendű, bonyolult szervezettel rendelkezik
o    ahol igényes vezetői számvitelt kívánnak kiépíteni a 6. és 7. számlaosztályok felhasználásával
o    jelentős készletezői tevékenység a jellemző, évközben folyamatos és naprakész nyilvántartást kívánnak vezetni
Mind az összköltség, mind a forgalmi költség eljárással készített eredmény-kimutatások „A” illetve „B” változatai hasonló szerkezetet mutatnak, értelemszerűen az üzemi, üzleti tevékenység eredményének meghatározásakor az eljárásokból eredő sajátos sorok kivételével.
Az „A” változat szerint összeállított eredmény-kimutatás sémák jellemzői:
•    lépcsőzetes elrendezés
•    automatikus egyezősé csak a mérleggel
•    az eredményt összetevők szerint mutatja be.
A „B” változat szerint összeállított eredmény-kimutatás sémák jellemzői:
•    mérlegszerű elrendezés, két oldal (ráfordítások, bevételek)
•    más jellegű egyezőség ellenőrzés (ráfordítások össz. + mérleg sz. nyereség = bevételek össz., vagy ráfordítások össz. = bevételek összesen + mérleg sz. veszteség
•    az eredményt összetevők szerint mutatja be
A vállalkozás adózás előtti eredménye az alábbi három fő részre bontható:
    - az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
    - a pénzügyi műveletek eredménye és
    - a rendkívüli eredmény
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét célszerű további három fő összetevőre bontani:
-    az értékesítés bruttó eredménye
-    a közvetett költségek összege
-    az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások különbsége
Ez a felosztás a forgalmi költség eljárás módszerére épülő eredmény-kimutatás esetén egyértelműen meghatározható, de az összköltség eljárás szerinti eredmény-megállapításnál az értékesítés közvetlen és közvetett költségei a beszámoló eredmény-kimutatásából nem, csak a könyvviteli adatokból külön történő kigyűjtéssel állapíthatók meg.
Az értékesítés bruttó eredményét torzítja, hogy az értékesítéskor megfizetett fogyasztási és jövedéki adó összegét nem árbevétel-csökkentő tételként, hanem az egyéb ráfordítások között kell elszámolni az eredmény terhére. Ezt a torzító hatását úgy lehet kiküszöbölni, hogy ezen adók összegével az értékesítés nettó árbevételét csökkenteni kell.
Az elemzési célokra előállított adatok így már:
-    az értékesítés nettó árbevételének
-    az értékesítés bruttó eredményének és
-    az egyéb ráfordításoknak
a korrigált összegeit kell, hogy tartalmazzák, célszerűen megjelölve is.
Az értékesítéskor fogyasztási vagy jövedéki adót nem fizető vállalkozások esetében ezt a korrekciót nem kell elvégezni.
Az eredményre ható fő tényezők részletes elemzése során általában 8 befolyásoló tényező alakulását kell vizsgálniuk.
1.    Az értékesített termékek árszínvonalának elemzése
Az árszínvonal-változás hatását azonban nem elégséges csupán globálisan elemezni. Szükségesnek tartjuk az értékesített termékek árszínvonalának további elemzését fő relációk, árformák szerint.
Fő értékelési relációk szerint megkülönböztetjük:
-    a belföldi piaci értékestést és
-    az exportpiaci értékesítést.
2.    Az értékesítési volumen változásának hatása az eredményre
A módszer elvben csak proporcionális (közvetlen) önköltséggel számított fedezeti összegekkel ad helyes eredményt. Ennek az az oka, hogy  az üzemi költségeknek csak meghatározott hányada reagál a volumen és az összetétel változására megközelítően arányosan,  másik része fix vagy degresszív jellegű.
3.    Az értékesítés elszámolt önköltsége változásának hatása az eredményre
Ezt akkor tudjuk kiértékelni, ha tudjuk, hogy a ténylegesen értékesített termékek bázis önköltségi színvonalon összesen milyen összegű közvetlen költségek igényeltek volna és ezt az összeget szembeállítjuk az értékesítés tényleges közvetlen költségeivel. A különbség az önköltségcsökkenés forint összege, ami egyenlő az ilyen címen bekövetkezett eredményjavulás összegével.
A bázishoz viszonyított önköltségcsökkentést mérni csak az ún. összehasonlítható termékeknél lehetséges.
4.    Az értékesítési összetétel változásának hatása az eredményre
Könnyű belátni, hogy a kevésbé jövedelmező cikk gyártásának és értékesítésének a többi cikk volumen-növelését meghaladó mérvű
-    növelése a vállalkozás átlagos jövedelmezőségét csökkenti
-    visszaszorítása vagy elhagyása a vállalkozás jövedelmezőségét javítja
            Az átlagos jövedelmezőséget meghaladó termékek értékesítésének
-    növekedése a vállalkozás jövedelmezőségét javítja
-    csökkentése a vállalkozás jövedelmezőségét rontja.
5.    A közvetett költségek elemzésének feladatai
o    a tervtől (bázistól) való abszolút összegű eltérések megállapítása a lehetséges költségcsoportonkénti részletezésben
o    annak értékelése, hogy az eltéréseket milyen mértékben idézték elő a szervezeti egységektől függő és független tényezők, s ennek alapján
o    a függő eltérések esetében a belső érdekeltségi rendszerhez illeszkedő javaslatok megtétele
6.    Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások egyenlegének alakulását az abszolút eltérések módszerével, a főkönyvi könyvelés adataiból, a tervezett, illetve bázis adatokhoz viszonyítva célszerű elemezni.
7.    A pénzügyi műveletek eredményének értékelése során célszerű a pénzügyi terv adataira támaszkodva, azokhoz viszonyítva elvégezni a főbb bevételek és ráfordítások szerinti elemzést.
8.    A rendkívüli eredmény elemzését célszerű tételenként elvégezni.