A számviteli politika a számviteli törvény végrehajtásához szükséges módszerek, eszközök és eljárások összessége, amelyek hatással vannak a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, befolyásolják a vállalkozás eredményét.

A számviteli politika az adott gazdálkodónál a számviteli törvény végrehajtása érdekében szükséges módszereket, eszközöket, sajátos szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek azonban összhatásukban kihatnak az adott gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére.

A számviteli politika tehát nem más, mint megalapozott döntések sorozata. Legalább a gazdálkodó vezetésének kell elfogadnia.
A politika keretében hozott döntések az adott gazdálkodóra kötelező érvényűek, azoktól eltérni csak a számviteli politika módosítása, illetve a módosított szabályzatok elfogadása után, az azokban foglaltaknak megfelelő módon lehet.

A számviteli politika keretében rögzíteni kell azokat a gazdálkodóra jellemző

 • szabályokat
 • előírásokat és
 • módszereket,

amelyekkel meghatározza a gazdálkodó, hogy

 • mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek,
 • a számviteli törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, illetve
 • az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika célja az, hogy a gazdálkodónál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámolót lehet összeállítani.
Ebből következően a számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani, és írásba kell foglalni a vállalkozó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát.

A számviteli politika kialakítása során figyelembe veendő követelmények:

 • testre szabottság elve: azt jelenti, hogy a számviteli politika igazodjon a vállalkozás sajátosságaihoz
 • teljes körűség elve: azt a követelményt fogalmazza meg, hogy minden olyan döntést tartalmazzon, amely szükséges a számviteli törvény érvényesítéséhez
 • egyértelműség elve: azt jelenti, hogy a hatályos számviteli törvény alapján a szabályok pontosak legyenek és segítsék a számviteli feladatok végrehajtását
 • hasznosíthatóság elve: a számviteli politika tegye lehetővé minden olyan információ előállítását, amely a belső és külső információt igénylők számára szükséges
 • időszerűség elve: azt a követelményt fogalmazza meg, hogy a számviteli politika aktuális, naprakész legyen
 • következetesség elve: azt a követelményt fogalmazza meg, hogy az egymást követő üzleti évek számviteli politikáját csak akkor változtassa meg, ha a lényeges indokok miatt szükséges

A számviteli politika keretében hozott döntések kihatnak az eredményre, így e döntéseket mindig számításokkal kell alátámasztani.

A számviteli politika meghatározó elemeit és azok változását, a vállalkozás eredményére gyakorolt hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

A számviteli politika kialakítása során a gazdálkodó vezetőinek többek között az alábbi fontos kérdésekben kell dönteniük:

 • a beszámolási forma megválasztása
 • a mérleg választott formájának megállapítása
 • az eredmény-kimutatás választott formájának megállapítása
 • a beszámoló (mérleg) készítés időpontjának megállapítása
 • a mérleg és eredmény-kimutatás további tagolása
 • az eszközök besorolásának meghatározása
 • a céltartalék képzés szabályai
 • a könyvvizsgálat szabályai
 • az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala

A gazdálkodónak számviteli politika keretében el kell készíteni

 • a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát
 • b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát
 • c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, valamint
 • d) a pénzkezelési szabályzatot

Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat készítésére előírt kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, ha a törvényben meghatározott értékhatárt, azaz:

 • az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétel valamely üzleti évben az egymilliárd forintot, vagy
 • a költségnemek szerinti költségek együttes összege az 500 millió forintot nem éri el

Az előzőeken kívül a gazdálkodó köteles elkészíteni a bizonylati rendet tartalmazó szabályzatát is.

A számviteli elszámolások szempontjából meghatározó szerepe van az értékelésnek.
Az értékelés a vállalkozás vagyonának, saját tőkéjének és az eredmények meghatározásához különböző árak alapján összeállított számítás.
Az értékelés végrehajtásához a vállalkozás köteles összeállítani az értékelési szabályzatát.

Az eszközök és a kötelezettségek értékelésére vonatkozó döntéseket, valamint azok gyakorlati végrehajtását szolgáló értékelési módokat és eljárásokat az értékelési szabályzatban kell összefoglalni.

Az értékelési szabályzat keretében kell szabályozni:

 • az eszközök és kötelezettségek értékének meghatározását, nyilvántartását,
 • az eszközök és a kötelezettségek nyilvántartási értékének változásai
 • az eszközök és kötelezettségek év végi értékeléseit, annak módszereit
 • az eszközök és kötelezettségek állományból való kivezetése feltételeinek meghatározását
 • az előzőek alapját képező dokumentumok megjelölését

Az eszközök és források értékelési szabályzatát a mérleg felépítésének megfelelően ajánlott összeállítani.

A valós értéken történő értékeléssel összefüggő értékelési szabályok:

 • a valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok megjelölése
 • várható hatásuk a cash-flowra
 • a lezárt ügyletek eredménye
 • a hatékony fedezet
 • a kockázatkezelési politika

A számlakeret a könyvviteli elszámolások során alkalmazandó főkönyvi számlák egységesen és következetesen felépített rendszere.
Az egységes számlakeret célja, hogy a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, a gazdasági műveltek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a gazdálkodó számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.

Az 1.-4. számlaosztály tartalmazza a mérlegszámlákat, ezen belül az 1.-3. számlaosztály az eszközszámlákat, a 4. számlaosztály pedig a források számláit tartalmazza.

Az 1. számlaosztály az immateriális javak, a tárgyi eszközök, valamint a befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló számlákat foglalja magában.
A 2. számlaosztály a vásárolt és a saját előállítású készetek elszámolására szolgál.
A 3. számlaosztály tartalmazza a készletek kivételével a forgóeszközök, továbbá az aktív időbeli elhatárolások számláit.
A 4. számlaosztályban kell kimutatni az eszközök forrásait.
Ide tartoznak a saját tőke, a céltartalékok, a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások számlái.

Az eredmény-kimutatás elkészítéséhez, az adózott eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8-9. számlaosztály számlái tartalmazzák.

Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. A számlaosztályon belül elkülönítetten kell kimutatni az aktivált saját teljesítmények tárgyévi értékének változását, mint a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezetét és az értékesítésre nem került teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos értékét.

A 8. számlaosztály tartalma differenciált annak függvényében, hogy a vállalkozó összköltség, illetve forgalmi költség eljárással állítja össze az eredmény-kimutatást.

Összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatás esetén:

 • anyagjellegű ráfordítások
  • anyagköltség
  • igénybe vett szolgáltatások értéke
  • egyéb szolgáltatások értéke
  • eladott áruk beszerzési értéke
  • eladott (közvetített) szolgáltatáso
 • személyi jellegű ráfordítások
  • bérköltség
  • személyi jellegű egyéb kifizetések
  • bérjárulékok
 • értékcsökkenési leírás
 • egyéb ráfordítások
 • pénzügyi műveletek ráfordításai
 • rendkívüli ráfordítások
 • eredményt terhelő adók

Forgalmi költség eljárással készülő eredmény-kimutatás esetén

 • értékesíts közvetlen költségei
  • értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
  • eladott áruk beszerzési értéke
  • eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
 • értékesítés közvetett költségei
  • értékesítési, forgalmazási költségek
  • igazgatási költségek
  • egyéb általános költségek
 • egyéb ráfordítások
 • pénzügyi műveletek ráfordításai
 • rendkívüli ráfordítások
 • eredményt terhelő adók

A 9. számlaosztályban kell kimutatni az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit és a rendkívüli bevételeket.

A lehetséges 10 számlaosztályból az előzőekben csak hét számlaosztály tartalmát tekintettük át. A számviteli törvény a fennmaradó 3 számlaosztály felhasználását sajátos módon adja meg.

A 6.-7. számlaosztály használható a vezetői információk biztosítására. E két számlaosztály használata nem kötelező. A 6.-7. számlaosztályok szabad használata lehetővé teszi a vállalkozáson belüli egységek elszámolását, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítását.
Az 5., 6., 7. számlaosztály számlái különböző költségkimutatások összeállítását teszi lehetőé. E három számlaosztály együttes használata adja meg a lehetőséget, hogy a költségek költségnemenként és ezen túlmenően költséghelyenként, valamint költségviselőnként is megfigyelje a gazdálkodó.

A 0. számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételeket az adott üzleti év mérleg szerinti eredményét, a mérleg-fordulónapi saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják.
A 0. számlaosztályban a mérlegen kívüli tételeket is ki kell mutatni. Ilyenek:

 • a függő kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de mérlegtételenkénti szerepeltetésük valamely jövőbeni eseménytől függ
 • a biztos kötelezettségek, amelyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de a

szerződésben foglaltak még nem teljesültek

A 0. számlaosztályban külön ki kell emelni a le nem zárult határidős, opciós, valamint a swap ügyletek határidős részének szerződés szerinti értékét, illetve az ehhez kapcsolódó követeléseket.

A gazdálkodónak az egységes számlakeret előírásai alapján kell elkészítenie a saját számlarendjét. A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a számviteli törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.

A gazdálkodó számlarendje lényegében két részből áll:

 • a számlatükör az egységes számlakeret alapján tartalmazza a főkönyvi számlákat
 • a szöveges számlarend, mely az egyes számlákhoz kapcsolódó tartalmi kérdéseket, valamint a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, egyezését mutatja be.

A gazdálkodó számlarendjének összeállítása során érvényesülnie kell:

 • feleljen meg az egységes számlakeret előírásainak
 • segítse a számviteli politika maradéktalan érvényesítését
 • szerkezete, taglalása, szöveges része legyen világos, áttekinthető
 • segítse a belső és külső ellenőrzés megbízhatóságát
 • adjon alapinformációkat az elemző tevékenységhez

Az újonnan alakuló gazdálkodó köteles számlarendjét a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül, az egyszeresről a kettős könyvvitelre áttérő gazdálkodó az áttérés időpontjáig elkészíteni.

A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a gazdálkodó, illetve a képviseletére jogosult személy a felelős.