Gazdasági növekedés:

Az adott társadalom által produkált összes áruk és szolgáltatások (jószágok, javak) előállításában mutatkozó, tartósan emelkedő tendencia.
Okai: 

 1. termelési tényezők mennyiségének növekedése
  • munka, munkaerő
  • tőke (gépek, berendezések, pénz)
  • természeti erőforrások (föld, szél, nap, víz energia, ásványkincsek)
  • vállalkozó, aki a gazdaság fontos megújítója, ő kombinálja, működteti az első három termelési tényezőt.
 2. termelési tényezők minőségi változása
  egységnyi ráfordítás egy termelési tényezőből nagyobb hozamot eredményez, vagyis hatékonyabban használják fel a termelési tényezőket.

Gazdasági fejlődés olyan gazdasági növekedés, amely lényegi szerkezeti és szervezeti átalakulással jár.

Termelés és termelékenység:

Termelés az a folyamat, amely a népesség által igényelt javak céljából egyesíti a termelési tényezőket.
Termelés mérései:

 • természetes mértékegységben, naturáliák: kg,  liter, db, méter
 • pénzben, piaci árral kombinálódik a termelés (1 db milyen áron adható el)

Termelékenység: termelési tényezők ráfordítása és a termelési folyamat hozama hogyan viszonyul egymáshoz pl.: 1 óra alatt ? db, 1 főre jutó kibocsátás, 1 ha terméshozama,

Gazdasági szerkezet:

Különböző gazdasági szektorok – primer, szekunder, tercier – viszonyát mutatja.

Primer szektor:

Azok a tevékenységek, amelyek a termékeiket közvetlenül a természetből szerzik meg pl.: bányászat, mezőgazdaság, halászat, erdőgazdaság

Szekunder szektor:

Feldolgozza, átalakítja a természeti javakat pl.: feldolgozóipar, építőipar

Tercier szektor: 

Szolgáltatások, kereskedelem

Szerkezeti váltás:

A mezőgazdaság a legnagyobb foglalkoztató, értékteremtő a XIX.század végéig, ezután az ipar válik meghatározóvá a XX.század közepéig, ezután egy újabb szerkezetváltás következik, ez még ma is tart, ma a legfontosabb gazdasági szektor a szolgáltatás.
Okai:

 • technikai fejlődés feleslegessé teszi a mezőgazdaságban dolgozók egy részét, ezek ipari területen keresnek munkát.
 • Életszínvonal nő, nemcsak az élelmiszer előállítása lesz fontos, iparcikkeket vásárolnak, szolgáltatásokat vesznek igénybe, tehát nő a kereslet ezekre is.

Szervezeti váltás:

Önellátó gazdálkodás helyett az emberek elkezdenek piacra termelni, másfajta munkamegosztás, másfajta államszervezet.

Gazdaság fejlődése:

Gazdaság fejlődése nem egyenletes, vannak felfutások és hanyatlások, tehát egy ciklikus folyamat, nem egyenletesen növekszik.
Pl.:

 • IX-XII. század mezőgazdasági újítások: háromnyomásos vetésforgó, ló mint igásállat, kerekes nehézeke, 1340 pestisjárvány, nagy visszaesés, de a gazdasági mélypont után megint erőteljesen nő
 •  XIX.-XX. század elejenövekedési maximum, ezután a világháború miatt hanyatlik

A gazdaság ciklikussága a rendelkezésre álló erőforrásokkal van kapcsolatban. A maximálisan kihasznált erőforrások nem tesznek lehetővé további növekedést, egy újabb erőforrás teszi ezt megint lehetővé.

Gazdasági fejlődés modellje Kondratyev – ciklusok alapján:

Gazdaságban 50 év alatt fut le egy ciklus (növekedés – mélypont), egy 200 éves időszakot értelmez is.
Gazdasági növekedés mögött mindig valamilyen újítás, innováció áll, egy újítás először szűk körben jelenik meg, azután egyre jobban elterjed, amikor ezek kifulladnak akkor a gazdaság egy újabb újításig nem növekszik.

Bázisinnovációk:

 • 1800 Anglia: gőzgép, textilipar, vasipar (ezek állítják a gazdaságot növekedési pályára)
 • 1850 Anglia, Németo., USA: vasút, gőzhajó, vas és acélipar
 • 1900 USA, Németo., Anglia: autógyártás, kémia ipar, elektromosság
 • 1950 USA, Japán, Német o.: elektronika, vegyipar
 • 2000 növekedés kezdődik: mikroelektronika, bio és géntechnika, információs és kommunikációs technológiák Kína, USA, EU

Malthus népesedési törvénye:

Gazdasági fejlődést vizsgálta ő is.
1798 korabeli angliát vizsgálta, magyarázatot keres a munkanélküliségre és az elszegényedésre.
Népesség növekedési üteme és az élelmiszer termelés üteme nincs összhangban, az élelmiszer termelés üteme elmarad a népesség növekedésétől, emiatt kevesebb mezőgazdasági termék jut egy főre, a probléma az, hogy szegényadókkal vonják el a jobb módúaktól a jövedelmet→ mindenki elszegényedik.

Szerinte sem a társadalom, sem az elszegényedett egyén nem oka a szegénységnek, hanem a természet. A népesség növekedésével ugyanis nem tart lépést az élelmiszertermelés növekedése, vagyis a népesség száma meghaladja a föld eltartóképességét.

Megoldás:

 • Szegényadók, állami támogatások megszüntetése, mindenki maga boldoguljon, mert az állami támogatás, a szegényekről való gondoskodás a szegény népréteg szaporodását csak fokozzák, de a föld eltartó képességét nem.
 • egyháztól erkölcsi segítség, a szegények később házasodjanak, 25 éves kor alatt semmiképpen se alapítsanak családot

Nem vette figyelembe az újításokat, mert erre alapozva el lehet tartani egy növekvő népességet is.