Közgazdaságtan fogalma:

Annak tanulmányozásával foglalkozik, hogy az emberek és a társadalom miként választják meg (hogyan?) a szűkösen  rendelkezésre álló alternatív módon felhasználható erőforrások alkalmazását annak érdekében, hogy velük különböző árukat (mit?) termeljenek, majd ezeket elosztják a társadalom különböző tagjai és csoportjai között (kinek?) jelenbeni és jövőbeni fogyasztás céljára (mikor?), úgy, hogy eközben növeljék az egyének és a társadalom gazdagságát.

Közgazdaságtan az embereknek az ún. újratermelési körfolyamatban (lépései: termelés, elosztás, fogyasztás, → termelés számára küld információt) felmerülő döntési alternatíváival és e döntések társadalmi következményeivel foglakozik.

Közgazdaságtan:

 • problémaorientált megközelítése:

Hiány és választás tudománya: gazdaságban az erőforrások szűkösebbek mint a szükségletek. Pl.: magánember erőforrása a jövedelem, ezzel szemben mindig van olyan igény, amire nincs erőforrása, a nagyvállalatoknál is.
Az erőforrás és az igény nincs összhangban, választani kell→ nem vesz meg mindent→ konfliktus (valakinek a termékét veszi meg, valamire van igény stb.)

 • módszerorientált megközelítés:

Középpontjába a különböző törvényeket, elméleteket, összefüggéseket állítja. Az a közgazdaságtan dolga, hogy múltbéli tapasztalatok, események, információk segítségével megkönnyítse jelenbeli döntéseinket, megismerhetőbbé tegye a bizonytalan jövőt.

Közgazdaságtan tudománnyá válása: 

 • Ókor: (Platon, Arisztotelész) csereelmélet, pénzelmélet
 • Középkor: a tudomány képviselői egyházi személyek, ők gazdasági kérdésekben ellentétbe kerültek, egyház elleni az adószedés, nincs jelentős közgazdasági fejlődés
 • Merkantinista gazdaságpolitika: XV.-XVI.század első jelentős fejlődés
 • Az ország külkereskedelmét állítja középpontba, aktív külkereskedelmi mérleg (pozitív) több a külföldre kivitt áru, mint a behozott. Az ország gazdagsága a beáramlott nemesfém mennyiségétől függ.
 • Modern közgazdaságtudomány megjelenése: Adam Smith (skót, 1723-1790)
 • ő emeli tudományos rangra a közgazdaságtant, művei a mai napig elfogadottak. Könyvei:
 • 1759. Erkölcsi érzelmek tana
 • 1776. Nemzetek gazdagsága, e gazdagság természetének és okainak vizsgálata
 • Olyan témákról alkot véleményt ami a mai napig aktuális
  • ország gazdagságának jelentős fokmérője az ott élők életszínvonala
  • gazdaság fejlődésének valódi kiváltója az egyén feltaláló és újító kedve, az egyéni motiváció
  • munkamegosztás kérdése ( vállalton belül, országok közt, nemzetközi)
  • állam gazdasági szerepe „láthatatlan kéz” elmélete

Nem válik még önálló tudománnyá a közgazdaságtan, bár a közgazdászok szerették volna. Három nagy tudományt ismernek el a középkorban ( teológia, orvostudomány, jogtudomány)
Önálló egyetemi kurzust 1903-ban a Chambrigi egyetemen hirdetik meg.
Elméleti és gyakorlati közgazdaságtan köt a politika tölti be a kapcsolatot.
Közgazdaságtan nyelve a modellek nyelve: a valóságot leegyszerűsítve, elvonatkoztatva jelenik meg, logikai, matematikai alapokon állnak.

Világgazdasági vállság után (1930-as évek) a közgazdásznak gazdasági szerepe lesz, egyszerre kell közgazdásznak és matematikusnak is lennie. (Keynes)

Közgazdaságtan sok területről gyűjti össze azokat az információkat amiből építkezik, talán ezért is vált későn önálló tudománnyá.

A közgazdasági tudományok helye a tudományok rendszerében:

Tudományok három alapvető csoportosítási elve alapján a közgazdasági tudományok helye.

 1. Kutatásuk tárgya szerint:
  • Élettelen és élő természettel foglalkozó természettudományok (fizika, kémia, biológia)
  • Társadalmi lét különböző jelenségcsoportjaival foglalkozó társadalomtudományok, itt találjuk a közgazdasági tudományokat, mint a gazdálkodás általános törvényeivel foglalkozó tudományt.
 2. Igazolás – bizonyítás – módja szerint:
  • Logikai vagy apriorisztikus (tapasztalást, tényeket megelőző) tudományok, melyek az elvont
   gondolkodás szintjén állítanak fel ok okozati összefüggéseket és tárnak fel tudományos
   törvényeket ( matematika, elméleti fizika, filozófia)
  • Tapasztalati, empirikus tudományok, melyek a természeti vagy társadalmi valóság, a tények vizsgálatából, elemzéséből vonnak le általánosítható tudományos tételeket, ezek helyességét ismét ellenőrzik, azaz vertifikálják a gyakorlatban. Ide tartoznak a közgazdasági tudományok.
 3. Feladatuk szerint:
  • Elméleti tudományok, melyek általánosítható következtetéseket, tudományos törvényeket von le. (biológia, elméleti fizika) Ide soroljuk a közgazdasági tudományok elméleti tudományának két területét a mikroökonómiát és a makroökonómiát.
  • Alkalmazott tudományok, melyek az elméleti tudományok által feltárt általános törvényszerűségeket alkalmazzák, érvényességüket vizsgálják a maguk területén. Az elméleti közgazdaságtan alkalmazott tudományai:
   • Funkcionális gazdaságtanok: pénzügy, számvitel, gazdaságstatisztika, munka gazdaságtana, gazdaságtörténet, piackutatás(marketing), vezetéstudomány (menedzsment)
   • Ágazati gazdaságtanok: ipargazdaságtan, agrár közgazdaságtan, belkereskedelem, külkereskedelem stb.

Pozitív és normatív közgazdaságtan:

Egy közgazdasági szakcikkről, egy szakkönyvről eldönthető, hogy a mondanivalója a pozitív vagy a normatív közgazdaságtan körébe sorolható-e.

Pozitív közgazdaságtan:
körébe sorolható, ha  a társadalmi-gazdasági jelenségek leírásával, az akár pozitív akár negatív gazdasági jelenségek okainak feltárásával foglalkozik.
Pl.: infláció vagy munkanélküliség okainak feltárása

Normatív közgazdaságtan:
körébe sorolható, ha egy munka az előzőn túlmegy és a negatív jelenségek kiküszöbölésével vagy pozitív gazdasági jelenségek felerősítésével foglalkozik.
Pl.: infláció mértékének csökkentésével, vagy a gazdasági növekedés fokozásával