A pénzeszközök a készpénz, elektronikus pénzeszköz, csekk valamint a bankbetétek értékét foglalják magukban.
Fajtái:

 • pénztár, csekkek
 • bankbetétek

A mérlegben elfoglalt helyük a B/IV. sorban van.
Az egyszerűsített mérlegben szintén a B/IV. sorban van.
A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát:

 • a választott hitelintézet által meghirdetett devizatételi és deviza-eladási árfolyamának átlagán vagy
 • a MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani
 • a devizavételi és deviza-eladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség egységesen értékelhető devizavételi  vagy csak deviza-eladási árfolyamon is

A forintért vásárolt valutát, devizát a fizetett összegben kell felvenni, és a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
A vállalkozás készpénzfizetéseinek teljesítésére és az ehhez szükséges készpénzösszegek, valamint a közvetlenül befolyó készpénzbevételeinek kezelésére házipénztárt létesít.
A vállalkozás házipénztára pénzszükségletét az elszámolási betétszámláról felvett készpénzzel, a házipénztárba befolyó készpénzbevételekből biztosítja.
A pénzkezelésre vonatkozó előírásokat a pénzkezelési szabályzatnak kell tartalmaznia.
A bank a vállalkozást, mint számlatulajdonost az elszámolási betétszámlán bekövetkezett változásokról számlakivonattal értesíti.
A vállalkozás előre meghatározott célokra elkülöníthet pénzt, melynek nyilvántartására elkülönített betétszámlát nyit.
A vállalkozás a deviza betétszámlán különíti el a devizában rendelkezésre álló pénzeszközeit.
A pénzeszközök között kimutatott számlák záró egyenlegei az adott számlákra vonatkozó kivonatokban foglaltakkal egyeznek meg.
A házipénztári befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot, illetve a házipénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell a vállalkozásnak kiállítani.
A pénztári be- és kifizetések a 381. pénztár számlán kerülnek elszámolásra.
A bankszámlára csak a számlakivonat alapján szabad könyvelni.
A pénzeszközök között kell kimutatni a 384. elszámolási betétszámla forgalmát. A számla terhére kell könyvelni az elszámolási betétszámláról történő kifizetéseket, átutalásokat, a számla javára kell könyvelni az elszámolási betétszámlán jóváírt bevételeket.
A vállalkozás elkülönítetten mutatja ki a kamatozó betétszámlákat, fejlesztési célra elkülönítet pénzeszközöket, a munkavállalók lakásvásárlására, -építésére szánt összegeket.
A pénztár és bankszámla, valamint a bankszámlák közötti mozgások áthidalására a vállalkozás a 389. átvezetési számlát alkalmazza.
A valutapénztár valutakészletét növelő tételeket a bekerüléskor érvényes árfolyamon átszámított forintértéken kell könyvelni, attól függően, hogy az adott valuta milyen pénzügyi tranzakcióból származik.
Ha a valuta külföldi érdekeltségből kivont és valutában teljesített eredményből, illetve egyéb címen keletkezett, akkor a pénzügyi teljesítés napján érvényes választott árfolyamon átszámított forintértékben kell könyvelni a valutapénztár növekedéseként.
A devizaszámláról a valutapénztárba történő valutafelvételt a teljesítés napján érvényes választott árfolyamon kell a valutapénztárban növekedésként elszámolni. A devizaszámla csökkenésének elszámolása a könyv szerinti értéken történik.
A valutapénztár valutakészletét csökkentő tételeket a valuta könyv szerinti árfolyamán átszámított forintértéken kell elszámolni.
A devizaszámlán lévő devizakészlet növelő tételeket a bekerüléskor érvényes árfolyamon átszámított forintértéken kell könyvelni.
A devizaszámlán devizában jóváírt,

 • külföldinek minősülő hitelezőtől devizában felvett hitel összegét
 • a külföldi érdekeltségből kivont eredmény, illetve befektetés összegét
 • a devizaszámlán egyéb címen devizában jóváírt befizetéseket a pénzügyi teljesítés napjára vonatkozóan, a választott árfolyamon kell meghatározni

A pénztárból a devizaszámlára történő valuta-befizetés összege a teljesítés napján érvényes választott árfolyamon kerül elszámolásra a deviza betétszámlán.
A pénzforgalommal kapcsolatos alapbizonylatok:

 • napi, illetve időszaki pénztárjelentések
 • csekkek, utalványok
 • bankszámlakivonatok, banki értékesítések
 • bevételi és kiadási pénztárbizonylatok

A szigorú számadású kötelezettség alá vont nyomtatványok készletéről és felhasználásáé olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a sorszám szerint felhasznált mennyiség és a felhasználás időrendi sorrendje is megállapítható.
A hitelkártyák, bankkártyák egyedi analitikus nyilvántartása tartalmazza:

 • a kártya konkrét megnevezése
 • a kártya pénzneme
 • a felhasználható keretösszeg
 • a kártya kibocsátójának neve
 • a kártya érvényességi ideje

A pénzeszközök értékelése a mérlegben
Könyv szerinti érték
+- árfolyam-különbözet
= mérlegérték
Egyedi minősítés alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szabad követelésekre értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
Ha az egyedi minősítés alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.
A külföldi pénzeszközök év végi értékelésekor az üzleti év mérlegfordulónapján meg kell állapítani a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza könyv szerinti értékét.
A devizaszámlán, illetve valutapénztár mérlegértékének megállapítása során meg kell nézni a könyv szerinti árfolyam, és a fordulónapi választott árfolyam viszonyát

 • amennyiben a fordulónapi választott árfolyam magasabb, mint a könyv szerinti árfolyam és az összes devizás eszköz- és forrásállomány értékelése során keletkezett árfolyam-különbözet összevont egyenlege jelentős - akkor a devizaszámlán nyilvántartott devizát, illetve valutapénztárban nyilvántartott valutát fel kell értékelni a fordulónapi választott árfolyamra
 • amennyiben a fordulónapi választott árfolyam alacsonyabb, mint a könyv szerinti árfolyam és az összes devizás eszköz- és forrásállomány értékelése során keletkezett árfolyam-különbözet összevont egyenlege jelentős - akkor a devizaszámlán nyilvántartott devizát, illetve valutapénztárban nyilvántartott valutát le kell értékelni a fordulónapi választott árfolyamra
 • amennyiben a fordulónapi választott árfolyam akár alacsonyabb, akár magasabb, mint a könyv szerinti árfolyam, de az összes devizás eszköz- és forrásállomány értékelése során keletkezett árfolyam-különbözet összevont egyenlege nem jelentős - akkor a devizaszámlán nyilvántartott devizát, illetve valutapénztárban nyilvántartott valutát nem kell átértékelni, a mérlegérték megegyezik a könyv szerinti értékkel.

A pénzeszközök mozgásai közvetlenül önálló tételként nem található meg az eredmény-kimutatásban, de az eredményt érintik az átvett/átadott pénzeszközök és az eszközfelhasználást eredményező pénzkiáramlások.

 • Értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerint teljesített időszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, árengedménnyel csökkentett ellenértékét
 • Egyéb bevételként kel elszámolni a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan a költségek, a ráfordítások ellentételezésére más belföldi, illetve külföldi gazdálkodótól vagy természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatások, juttatások összegét
 • Egyéb ráfordításnak minősül a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan a költségek, a ráfordítások ellentételezésére más belföldi, illetve külföldi gazdálkodónak vagy természetes személynek adott támogatások, juttatások összege
 • Pénzügyi műveletek bevételei között kell kimutatni:
  • a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége eredmény-kimutatás soron: a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott bankbetétek és az adott kölcsönök után kapott, illetve járó kamatok
  • a pénzügyi műveletek egyéb bevételei eredmény-kimutatás soron:
   • a devizakészlet forintra történő átváltásakor a deviza könyv szerinti értéke és az átváltáskor érvényes devizavételi árfolyamon átszámított forintértéke közötti különbözet összegét, ha az utóbbi magasabb
   • a valutakészlet forintra történő átváltásakor a valuta könyv szerinti értéke és az átváltáskor érvényes valutavételi árfolyamon átszámított forintértéke közötti különbözet összegét, ha az utóbbi magasabb
 • Pénzügyi műveletek ráfordításaként kerül elszámolásra:
  • a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai eredmény-kimutatás soron:
   • a devizakészlet forintra történő átváltásakor a deviza könyv szerinti értéke és az átváltáskor érvényes devizavételi árfolyamon átszámított forintértéke közötti különbözet összege, ha ez utóbbi az alacsonyabb
   • a valutakészlet forintra történő átváltásakor a valuta könyv szerinti értéke és az átváltáskor érvényes valuta vételi árfolyamon átszámított forintértéke közötti különbözet összege, ha ez utóbbi az alacsonyabb
   • a valuta-illetve a devizakészletek fordulónapi értékeléséből származó árfolyamveszteségek összege, ha az árfolyamváltozásból származó különbözetek összevont egyenlege jelentős összegű
 • Rendkívüli bevételek között kell kimutatni a fejlesztési célra kapott támogatások, juttatások összegeit, valamint a véglegesen átvett pénzeszközöket
 • Rendkívüli ráfordításnak minősülnek a fejlesztési célra átadott támogatások, juttatások összegei, valamint a véglegesen átadott pénzeszközök

A pénzeszközök leltározása minden évben december 31-ével egyeztetéssel történik.
A mérleg fordulónapján a pénztárban lévő készpénz összege a pénztárkönyvvel egyezően kerül a mérlegbe.
A pénzeszközökről a kiegészítő mellékletben adandó információk:

 • pénzeszközök hatása a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre
 • likviditás
 • tartós és nem tartós betétek átsorolásai
 • pénzeszközök eredeti értéke, tárgyévi és halmozott értékvesztése, visszaírása

A számviteli törvény előírja, hogy a számviteli politika keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot.
A szabályzat elkészítésének célja, hogy a vállalkozás bankszámlán, valamint pénztárban lévő pénze biztonságban legyen, a pénzkezelés módja, a pénzforgalom rendje, a pénzkezelés és nyilvántartás, a bizonylatolás szabályszerű legyen.
A vállalkozások pénzkezelési szabályzata tartalmazza:

 • a házipénztár helyszínét, a működtetésére vonatkozó szabályokat
 • a házipénztár biztonsági követelményrendszerét
 • a készpénz banktól történő szállításának biztonságos módját
 • a készpénzes bevételek és kiadások bizonylatait és annak felszereltségi követelményeit
 • a készpénzes kiadások összeghatárait, korlátozását
 • a napi záró készpénzállomány meghatározását
 • a pénztárbizonylatok feldolgozásának útját a kivitelezéstől a lefűzésig

A vállalkozás rögzíti a fizetési módokat, mely lehet:

 • átutalás
 • beszedési megbízás
 • készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
 • készpénzfizetés
 • bankkártya

Ki kell alakítani a pénzkezelés személyi feltételeit, vagyis rögzíteni kell a vállalkozásnak a pénztáros, az utalványozó, valamint az ellenőr feladatait, felelősségét.
A készpénzforgalom szabályozása mellett szabályozni kell a bankszámlaforgalmat is. Rögzíteni szükséges a bankszámla feletti jogosultságokat.