Norma:

1 feladat elvégzéséhez feltétlenül szükséges munkaidő, vagy egységnyi idő alatt elvárt teljesítmény.

Normatíva:

1 feladat elvégzéséhez szükséges munkaidő vagy teljesítmény, a különbség az, hogy a normatíva elemzése matematikai és statisztikai számítások felhasználásával és megközelítő megállapodáson alapul.

Időtartam norma:

1 adott feladat elvégzéséhez szükséges munkaidő ésszerű szervezési és műszaki feltételeken alapul véve, megállapítja a munkafeladatokon belüli műveletek időigényét felméréssel.

Teljesítménynorma:

1 meghatározott idő alatt elvégzendő munkamennyiséget jelent munkaidő és időnorma hányadosa. A teljesítménynormát az időnorma ismeretében akkor célszerű alkalmazni, ha a teljesítmény a munkavállalótól függ.

Kiszolgálási norma:

Adott gép, munkahely kiszolgálásához szükséges idő, vagy 1 munkavállaló által kiszolgált gép vagy munkahely száma.

Létszámnorma:

Időnormából és teljesítménynormából is kiszámolható.
Ott alkalmazható, ahol a munkatevékenység nem normázható, alacsony a kézi idő aránya és a folyamat bonyolultsága mélyebb elemzést tesz szükségessé.

A létszámnorma olyan előírás, mely megszabja, hogy valamely tevékenységi kör ellátásához mekkora létszám szükséges.

 • időtartama alapján: a munkafeladat összes időszükségletét elosztjuk az 1 dolgozó által a munkaidő mérleg szerinti teljesíthető munkaidővel
 • teljesítmény norma alapján: a munkafeladat volumene és az 1 dolgozó által teljesíthető munkamennyiség hányadosa

A normák kidolgozása minden esetben időigényes, a feltételek változását követni kell, szükséges a létszámterv karbantartása, és a létszámtervezéshez csak műszakilag megalapozott normákat szabad felhasználni.
Valamennyi munkaerő szervezési eljárás révén kidolgozott létszámszükségleti terv tartalmazza a vállalkozás jövőbeni munkaerő keresletét mennyisége és minőségi összetételben és a munkaerő munkakör szerinti bontását havi szinten.

A munkaerő fedezeti terv soha nem egyenlő a munkaerő szükségleti tervvel.
A munkaerő fedezeti terv a számításba vehető munkaerő kínálat előrejelzésére szolgál.
A kínálat előrejelzésének forrása külső vagy belső lehet.

A belső forrás 2 féle lehet:

 • emberi erőforrás térkép alapján: a munkavállaló legfontosabb jellemzőit tartalmazza. Pl: iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, gyakorlati idő, munkaviszony, életkor, bér
 • átmenti valószínűség mátrix: megmutatja a munkavállalók munkaköri kategóriánkénti helyben maradását a munkakörök változásának és a kilépésének valószínűségét
 • Markov analízis: munkakörönkénti tényszámok és az átmeneti valószínűség mátrixok szorzataként tudjuk meghatározni a kínálatot.

A külső források:

A helyi munkaerőpiac és vonzáskörzete. Pl: pályakezdők, eltartottak, inaktív keresők, munkanélküliek, munkahelyet változtatók.

A szükségleti és fedezeti terv összehangolása:

 1. egyezőség a kereslet és a kínálat között
 2. az igény meghaladja a keresletet, ez a létszámhiány
 3. az igény kisebb a keresletnél, ez a létszámfelesleg
 4. ha a munkaerő kereslet meghaladja a kínálatot, akkor van a létszámfelvétel, túlórázás, termelékenység növelés, részidős foglalkoztatásnál a részidő növelése a megoldás
 5. ha a kereslet kisebb, mint a munkaerő kínálat, akkor a szervezeten belül munkaerő felesleg alakul ki, mely létszámleépítéssel vagy munkaidő csökkentéssel oldható meg átmenetileg, vagy tartósan

Belső munkaerőpiac:

A vállalati belső munkaerőpiac: ez az a részpiac, a kereslet, és a kínálat ütközésének az a leszűkített tere, amit a vállalati szervezet, a vállalati munkaviszony határol el a többi részpiactól.

A belső munkaerőpiacok típusai:

2 szempontból lehet vizsgálni, az egyik egyszerűen csak egy térbeni, szervezeti lehatárolást jelent, ebben a megközelítésben a belső munkaerőpiacon a vállalat által kínált összes munkahely áll az egyik oldalon, és a vállalat összes munkavállalója a másikon. A racionális döntések alapvető feltétele az, hogy ténylegesen, objektív és szubjektív részleteiben is megismerjük a belső piaci kapcsolatokat, a kereslet és kínálat jellemzőit.
Ha nem ismerjük pontosan az adott belső munkaerőpiacot, akkor minden munkáltatói, vagy munkavállalói döntés vakon hozott lesz.
Ha viszont ismerjük a belső munkaerőpiacot, akkor alapvető követelménynek kell tekintenünk a munkaerő-piaci marketing filozófiájának érvényesítését és eszközeinek alkalmazását. Fontos, hogy az emberi erőforrás gazdálkodás eszközeit a belső munkaerő-piaci marketing eszközeinek is tekintsük, ezek alkalmazása egy, a munkaerőpiacra adaptált marketing-mix eszközrendszert alkosson.

A belső piacnak egy másfajta dimenzióját is megteremthetjük azzal, hogy a külső piacról tudatosan leválasztjuk a vállalati belső piac egy részét vagy egészét. Mindezzel egy eltérő jellegű, helyi sajátosságokkal bíró belső piacot lehet létrehozni.
Az így kialakított vállalati belső munkaerőpiac elhatárolódik, leválasztódik a külső munkaerőpiacról. Ennek következtében a vállalati belső cserekapcsolatokat, a vállalati belső munkaerőpiac egészét 2 többé-kevésbé önálló, eltérő részre lehet bontani.

 • Zárt első munkaerőpiac: sajátos szabályok érvényesek, és ezzel nagyrészt ki lehet zárni a külső piac feltételrendszerét.
 • Nyitott belső piac: ahol a különös szabályok nem érvényesek, ahol a munkaerőpiac általános mechanizmusai hatnak. Helyileg, szervezetileg ez is vállalaton belüli piac lényegében mégis inkább a külső piac része, mert elsősorban annak szabályai érvényesülnek, a külső piaccal erősebb a kapcsolata

A belső munkaerőpiac szegmensei:

A belső munkaerőpiac sajátos szegmenseit a munkahelyek differenciáltsága, a munkavállalók közötti különbségek, illetve ezek sajátos kapcsolódásai határozzák meg.

 • A munkahelyek a belső munkaerőpiacon is strukturáltak. Vállalatpolitikai jelentőségük alapján el kell határolnunk egyrészt azokat a munkahelyeket, amelyeknek erős, meghatározó a vállalat politikai jelentősége, és szerepe, másrészt azokat, amelyek ebből a szempontból nem kiemelkedően fontosak, illetve azokat, amelyek jelentéktelenek. A vállalatpolitikai jelentőséget egyrészt a funkció jellege, másrészt a munkahely hierarchikus, szervezeti-döntéshozatali súlya alapján közelíthetjük.
 • A munkavállalók ugyanígy strukturáltak. A hagyományos ismérvek: nem, kor, szakmai végzettség színvonala, iránya, készség…Ezek a szempontok is szükségesek, de nem elégségesek a piaci szegmensek elhatárolásához.

Fontos csoportképző ismérv lehet még:

 • érdekek iránya
 • érdekeltség intenzitása
 • belső érdekérvényesítés esélye, lehetősége
 • külső érdekérvényesítés esélye, lehetősége
 • Végül fontos jellemzője a belső munkaerőpiacnak, hogy milyen eszközök, intézmények, kapcsolatrendszerek alakultak ki a munkáltató és a munkavállalók, a munkahelyek és a munkavállalók között. Ezek az eszközök egyrészt a munkafolyamatban jelennek meg.
  Másrészt ezek mellett a másik terület a munkaügyi kapcsolatok rendszere: érdekegyeztetés, kollektív szerződés, vállalati vezetésben való részvétel, tulajdonlás…

Feladatok a belső munkaerőpiacon:

Az első a helyzetfeltárás: a belső piac korábban vázolt jellemzőinek konkrét megismerése.
Ennek alapján kell és lehet azonos jellemzőkkel rendelkező, homogén csoportokat képezni, elhatárolni egymástól a szegmenseket.
A helyzetértékeléshez szükséges, hogy elkészítsük a munkavállalói stratégiák szerinti belső térképet, piacfelosztást. (foglalkozási, bürokratikus, marginális részpiac)
Emellett elkészíthető az érdekek iránya szerinti csoportosítás. A helyzetfelméréshez tarozik az is, hogy megismerjük a vállalat külső munkaerőpiacon elfoglalt helyét, saját pozícióját.

A szegmentálás következő lépése, hogy a kisebb-nagyobb homogén csoportokból három nagyobb szegmenst, elit, köztes és periférikus csoportot képezünk.
Elit csoport: fontosak, meghatározó jelentőségűek a vállalatpolitika, a vállalati eredményesség szempontjából, alkotó, innovatív, stratégiai munkát igényelnek. Munkavállalók közül azok tartoznak ide, akiknek erős a külső vagy belső érdekérvényesítő képességük.
Periférikus munkahelyek: hétköznapi, helyettesíthető, kevésbé jelentős munkahelyek. Gyenge érdekérvényesítő képességű munkavállalók taroznak ide.

A következő nagy feladat a belső piac tudatos szegmentálása, differenciálása. El kell dönteni azt, hogy a munkahelyek és a munkavállalók egészén belül hol kell egy zárt belső piacot kialakítani és hol indokolt nyitni, nyitott belső piacot kialakítani.
Ennek során külön-külön kell mérlegelni a munkahelyeket, a munkatársakat és a vállalat munkaerő-piaci pozícióját.

A belső piac építését különböző eszközökkel segíthetjük elő:

 • erős szűrőket építünk be a kapuba a belépési és kilépési feltételek és mechanizmusok kialakítása során
 • szenioritás elve: az új belépő a sor végére áll
 • személyzeti politika fejlesztési eszközei: karrier-tervezés, képzés, felemelkedési lehetőség
 • nagyobb önállóság