A foglalkoztatás eszközrendszerét a foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv) szabályozza.
A törvény abból indul ki, hogy a munkaügyi folyamatokat döntően a munkaerőpiac határozza meg.

Fontos alapelvek:

 • a hátrányos megkülönböztetés tilalma
 • a munkaerő-piaci szereplők együttműködési kötelezettsége
 • az érdekegyeztetés: a munkaerőpiac szereplői közreműködnek az országosan kiépített munkaerő-piaci szervezet irányításában
 • a munkaerő-piaci alap-szolgáltatás ingyenessége
 • a munkaközvetítés állami monopóliumának feloldása
 • az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök előtérbe helyezésének szükségessége
 • a finanszírozási források többcsatornás előteremtése

Kiemelkedő a szervezetek feladatai közül:

 • a Kormány feladata: a kormányzati döntések foglalkoztatáspolitikai összefüggéseinek és következményeinek mérlegelése, a döntések összehangolása, a foglalkoztatáshoz fűződő hazai érdekek védelme
 • a Munkaügyi Minisztérium: figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, részt vesz az érdekegyeztetésben, irányítja a munkaerő-piaci szervezetet, kidolgozza a foglalkoztatás eszközrendszerét, programokat dolgoz ki a hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetek megoldására.
 • A Helyi Önkormányzat döntéseiben figyelembe veszi azok foglalkoztatási következményeit, részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben, és támogatást nyújt a munkaerő-piaci szervezet működéséhez
 • A munkaadó érdekképviseleti szervei útján részt vesz az érdekegyeztetésben, tájékoztatási kötelezettségének teljesítésével segíti a munkaerő-piaci szervezetet, járulék fizetésével hozzájárul a munkanélküliek ellátásához.
 • A munkavállaló képviselői útján részt vesz az érdekegyeztetésben, együttműködik a munkaerő-piaci szervezettel, valamint a munkaadóval, járulékot fizet a munkanélküliek ellátására

A MUNKAERőPIACI SZERVEZETEK

 • Munkaügyi Minisztérium: A Kormány foglalkoztatás-politikáját kidolgozó és képviselő szervezet, amelyik elsődlegesen a  munkaügyi-stratégia kialakításáért és végrehajtásának szervezéséért felelős. Irányítja az Országos Munkaügyi Központot, ellenőrzi a munkaerőpiac szervezetét, gondoskodik a szakképzés és a munkaerőpiac érdekeinek összehangolásáról.
  Ellenőrizheti a Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatások felhasználását, ennek eredménye alapján eljárást kezdeményezhet, felfüggesztheti a nem megfelelően felhasznált támogatás folyósítását.
 • Országos Munkaügyi Központ: a munkaerőpiac központi szervezete, amelyik közreműködik a munkaügyi miniszter foglalkoztatási feladatainak ellátásában. Irányítja a megyei munkaügyi központokat, kezeli a Szolidaritási alapot, működteti az informatikai rendszert, tájékoztatást nyújt a munkaügyi folyamatokról, munkaügyi szolgáltatásokat végez. Vezetőjét a munkaügyi miniszter nevezi ki, illetve menti fel.
 • Megyei (fővárosi) munkaügyi központok: Ezek alkotják a munkaerő-piaci szervezet helyi szerveit. A munkaügyi központok illetékességi területe a helyi munkaerőpiac. Ebben a közegben a munkaügyi központ kezében futnak össze mind az aktív, mind a passzív eszközök. Az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása mellett fontos szolgáltató, szervező funkciót is betöltenek saját helyi munkaerőpiacukon:
  • végzik a munkanélküliek ellátását
  • folyamatos információt nyújtanak a térség munkaerő-piaci folyamatairól.
  • Munkaközvetítő feladatot látnak el
  • Szervezik a képzést, átképzést
  • Elősegítik a foglalkoztatási problémák megoldását
  • Irányítják a kirendeltségeket
  • A támogatások felhasználásának körében hatósági ellenőrzéseket végezhetnek
  • A munkaügyi központ kirendeltsége: a munkaügyi központ nevében az adott településeken felmerülő foglalkoztatási feladatokat látják el.
   Megkülönböztetünk nyílt és zárt ügyfélszolgálatot:
   Nyílt ügyfélszolgálat: minden munkanélküli és állást kereső számára hozzáférhető.
   Zárt ügyfélszolgálat: azokkal foglalkozik, akik számára a nyílt szolgáltatások nem bizonyultak elegendőnek.

A FOGLALKOZTATÁSI ÉRDEKEGYEZTETÉS SZERVEZETE:

Az Érdekegyeztető Tanács keretében működik a Munkaerőpiaci Bizottság. Tagjai a munkaerőpiac 3 nagy oldalát képviselik: kormány, munkaadók, munkavállalók. Ez a bizottság dönt a Szolidaritási Alap megmaradt pénzeszközeinek felhasználásáról, illetve érdekegyeztető fórumként működik, amelynek keretében meghatározza a Foglalkoztatási Alap felhasználásának elveit és fő arányait.

Az Érdekegyeztető Tanács másik fontos testülete az Országos Képzési Tanács, a képzési programok, a regionális munkaerő-fejlesztő és képző központok tevékenységének országos szintű szervezője és koordinátora.

Az érdekegyeztetés regionális szintjét a megyei (fővárosi) Munkaügyi Tanács jelenti.

A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerén belül aktív és passzív eszközöket különböztetünk meg.
Aktív eszközöknek azokat tekintjük, amelyek a munkaerőpiac állapotának módosításával tevőlegesen segítik a feszültségek feloldását. Ezen belül megkülönböztetünk, un. Preventív eszközöket, amelyek a munkanélküliség létrejöttének, kialakulásának megelőzését szolgálják, illetve követő eszközöket, amelyek a keletkezett feszültség mielőbbi feloldását, az újbóli elhelyezkedést segítik elő. A foglalkoztatáspolitika tehát irányulhat a munkaerő-kereslet növelésére, a munkaerő-kínálat csökkentésére, vagy a mobilitás elősegítésére.

A passzív eszközök alkalmazásával a munkaerőpiac állapota, a foglalkoztatási helyzet nem változik, de ezek az eszközök lehetővé teszik a munkanélküliek számára ennek az állapotnak az elviselését, vagy legalábbis enyhítik annak hátrányos következményeit.
Külön eszközcsoportnak tekinthetjük a munkaerő piaci intézmények működtetését, illetve azokat a speciális előírásokat, amelyek a munkaerő piaci szereplők számára írnak elő meghatározott kötelezettségeket.

Az aktív eszközök funkciója és ebből adódó jelentősége az is, hogy érdemleges, tartós megoldást kíván adni a munkaerő piaci feszültségekre. Ezek az eszközök elsősorban a munkahely teremtésére és az elkerülhető munkahely megszüntetés támogatására irányulnak.
Az aktív eszközök kellő kiterjedésű és eredményes alkalmazhatóságának ugyanakkor részben belső társadalom és gazdaságpolitikai döntési, részben külső gazdasági, környezeti feltételei is vannak:

 • az aktív eszközök jelentős központosított, költségvetési forrásokat kötnek le, ezért meghatározó tényező a központosítás mértéke.
 • Meghatározó jelentőségű a kormányzat szociális érzékenysége
 • Az aktív eszközök egyes csoportjai a munkanélküliség más és más típusai ellen lehetnek hatásosak. A preventív eszközök csak átmeneti válságok idején használhatók, egyébként konzerválják a gazdasági struktúrát és csökkentik a mobilitást. A mobilitást segítő eszközök csak a súrlódásos munkanélküliségen segítenek.
 • Az un. Munkahely teremtő eszközök megoldhatják egyes személyek egyéni foglalkoztatási problémáját
 • A foglalkoztatáspolitikai eszközöknél felléphet az un. Holtteher veszteség, ami abból eredhet, hogy a támogatásokat olyanok is igénybe veszik akiknél az nem lenne indokolt.

A passzív eszközök a foglalkoztatáspolitika inkább kényszerűségből, kötelességszerűen vállalt és alkalmazott eszközei. Ezekkel az eszközökkel a foglalkoztatáspolitika nem jut közelebb a munkaerő piaci egyensúly megteremtéséhez. Ugyanakkor mégis feltétlen szükségesek ezek az eszközök is, mert a munka nélkül maradottak, az átmenetileg a munkaerőpiac szélére sodródottak megélhetéséről mindenképpen gondoskodni kell. Feszültség forrás a passzív eszközöknél, hogy munka nélküli jövedelemkiáramlást jelentenek, aminek terheit az aktív szférának kell viselnie. Itt tehát szembekerül egymással a megélhetés biztosítása, mint társadalompolitikai feladat, és az ellátás, ami a gazdaságot terheli anélkül, hogy tartós munkaerő piaci foglalkoztatást biztosítana. Ezt a gondoskodást a munkaerőpiac azok számára tartja fenn, akik a munkaerőpiacról való kilépés és az újbóli belépés átmeneti fázisában vannak.  Ezt az ellátást természetesen csak meghatározott ideig tudja biztosítani. A foglalkoztatás passzív eszközeinek feltétlen szükséges követő eleme a szociálpolitikai ellátás.

PASSZÍV ESZKÖZÖK:

Munkanélküli járadék” helyébe az „Álláskeresési járadék” lép életbe

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

 • álláskereső,
 • az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap munkaviszonnyal rendelkezik,
 • rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
  Álláskeresési járadék folyósításának időtartama
  Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amennyit az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző négy év alatt munkaviszonyban töltött.

Nyugdíj előtti munkanélküli segély” helyébe az „Álláskeresési segély” lép életbe

Az álláskereső kérelmére álláskeresési segélyt kell megállapítani, ha

 • álláskeresési járadékot részére legalább 180 nap időtartamra állapították meg, és annak folyósítását a megszüntették, és a kérelmét az álláskeresési járadék folyósításának megszüntetésétől számított 30 napon belül benyújtotta, vagy
 • álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 200 nap munkaviszonnyal rendelkezik, és álláskeresési járadékra nem jogosult, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 140 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette.
 • az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül betöltötte az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott életkort, és
 • rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
  Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka. 

Költség térítés szabályai:

Az álláskereső részére az álláskeresők támogatása (munkanélküli ellátás), valamint a vállalkozói járadék megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől a munkaügyi központhoz történő oda- és visszautazást, valamint a munkaügyi központ által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. 

Álláskereső: az a személy, aki

 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, és
 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
 5. az 1–4. alpontokban meghatározott körülményeiben bekövetkezett változást annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti a munkaügyi központ kirendeltségének,
 6. maga is aktívan keres munkahelyet, és
 7. elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központ kirendeltségével álláskeresési megállapodást köt, és
 8. a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja, és
 9. akit a munkaügyi központ kirendeltsége álláskeresőként nyilvántart.

Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során az EGT állampolgár álláskeresőként akkor is nyilvántartásba vehető, ha Magyarországon engedély alapján végezhet munkát. A 7. pontban meghatározott álláskeresési megállapodás az álláskereső a munkaügyi központ kirendeltségénél történő jelentkezései gyakoriságát, az álláskeresőnek az álláskeresése érdekében folytatott tevékenységének, a munkába lépés vállalt időpontjának, az álláskereső által keresett munkahely főbb jellemzőinek meghatározását tartalmazza.”

Nem változtak meg a jogszabályban a következők: 

Álláskeresést ösztönző juttatások általános szabályai:

Álláskeresést ösztönző juttatásra az jogosult,

 • aki munkanélküli, és
 • részére a munkanélküli járadékot legalább 180 nap időtartamra állapították meg rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint táppénzben nem részesül, és
 • a munkanélküli járadék folyósítása és az azt követő időtartam alatt a munkaügyi központtal – a külön jogszabályban meghatározott módon – együttműködött, és megfelelő munkahelyhez való jutása ennek ellenére sem volt megoldható, és
 • álláskeresést ösztönző juttatás iránti kérelmét a munkanélküli járadék folyósításának a megszüntetését követő harminc napon belül benyújtotta.
  Az álláskeresést ösztönző juttatás összege az öregségi nyugdíj – az álláskeresést ösztönző juttatásra való jogosultság kezdő napján hatályos – legkisebb összegének 85 százaléka.
  Az álláskeresést ösztönző juttatás 180 napra, – a kérelem benyújtásának időpontjában – a 45. életévét betöltött személy részére 270 napra folyósítható. 

Pályakezdő munkanélküliek ellátása:

Pályakezdő fiatal:

A huszonötödik életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét – be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes START- kártyával rendelkező személy;”
START-kártya kiváltására az jogosult, aki

 • a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be,
 • tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította,
 • első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt.
  Pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulékkedvezmény illeti meg. 

A Pályakezdő diplomás munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása:

A programban diplomás pályakezdőnek minősül az, aki:

 • 30 életévét még nem töltötte be,
 • az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
 • a munkaügyi központban pályakezdőként tartott nyilván,
 • diplomáját az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megkezdése előtt 2 éven belül szerezte,
 • A támogatás mértéke, időtartama:
 • A munkaadó részére a program keretében a pályakezdő diplomás foglalkoztatása esetében az ösztöndíj 50 százalékáig (maximum 45.000,- Ft/hó/fő) terjedő mértékű támogatás nyújtható legfeljebb 9 havi időtartamra.
 • A támogatás mértékéről, időtartamáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörében dönt.
 • A munkáltatót a támogatott foglalkoztatást követően továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem terheli.

A támogatás igénylésének módja és helye:
Támogatást az a munkaadó igényelhet, aki munkaerőigényét bejelentette a Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltségén és a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás kezdete előtt az illetékes kirendeltségen benyújtotta.

A foglalkoztatáspolitikai eszközök finanszírozása két jelentős központi alapból történik:

 1. Foglalkoztatási Alap: az aktív eszközök működtetésének forrása.  A költségvetésből, illetve privatizációs bevételekből töltődik fel az Országgyűlés által meghatározott összegben.
 2. Szolidaritási Alap: ez a passzív munkanélküli ellátások kifizetésének, valamint a munkaügyi szervezet fenntartásának és fejlesztésének forrása. A munkáltatók és a munkavállalók járulékfizetéseiből keletkezik, a tárgyévben befolyt pénzeszközök 10%-át meg nem haladó hiányt a költségvetésből kell pótolni. 

AKTÍV ESZKÖZÖK:

I. képzések elősegítése:

Sokszínű foglalkozáspolitikai eszköz. Azáltal, hogy a munkaképes korúak 1 részét az iskolában tartja, csökkenti a munkaerő kínálatot. Másrészt segít áthidalni a kereslet és a kínálat közötti szakmai meg nem felelést, lehetővé teszi a potenciálisan veszélyeztetetteknek a munkahely megtartását. Támogatható a képzés annak,

 • aki munkanélküli
 • akinek munkaviszonya várhatóan 1 éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a munkaügyi központtal előre, írásban közölte
 • akinek rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható
  A támogatás elsősorban kereset kiegészítés v. keresletpótló juttatás.

II. a munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése:

Azoknak szól, akik munkanélküliek, de vállalkozóvá válásukkal remélhetőleg biztosítani tudják saját megélhetésüket, sőt mások számára is foglalkoztatási lehetőséget biztosíthatnak. A vállalkozóvá válás esetén kérheti:

 • a munkanélküli járadéknak megfelelő támogatást, max. még 6 hónapig
 • a munkaügyi kp. Által ajánlott szaktanácsadás ktg-einek max. 50%-át
 • a vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges tanfolyami képzés ktg-einek max. 50%-át
 • a hitelfedezeti biztosítás ktg-einek max 50%-át 1 éves időtartamra

III. a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások:

A mobilitást segítik elő. Gyakorlatilag nem jönnek létre új munkahelyek, de a szabad munkahelyek betöltésénél a foglalkoztatáspolitika az eddig már hosszabb ideig munkanélküliek alkalmazását preferálja. Az a munkaadó, aki legalább 6 hónapja munkanélkülivé vált személyt tartósan foglalkoztatja és a vállalást megelőző 6 hónapban nem hajtot végre hasonló munkakörben létszámleépítést, kötelezettséget vállal arra, hogy hasonló munkakörben az azt követő 3 hónapban nem bocsát el senkit, kérheti a kifizetendő munkabér és vagy az ezt terhelő járulékok max. 50%-ának átvállalását, legfeljebb 1 éves időtartamra. A munkába járással kapcsolatos utazási ktg-térítésnek, ill. ktg-nek, a munkaadót és a munkavállalót terhelő része a Foglalkoztatási Alapból max. 1 éves időtartamra részben, vagy egészen megtéríthető.
A foglalkoztatási törvény ide sorolja a közhasznú munkát is.
Ez már munkahely teremtést jelent, de inkább csak rövid időre és kifejezetten a non-profit szférában. Ezzel is a tartós munkanélküliség megszakítása a cél. Aki munkanélkülit közhasznú munka keretében foglalkoztat, kérheti a foglalkoztatásból eredő ktg-ei 70%-ának megtérítését.
A szociális trv. 1 újabb munkahely- teremtési formát is meghatároz az un. Közösségi munkavégzést.
A foglalkoztatás időtartama max. havi 40 óra. A közösségi munkát végző munkanélkülit díjazás illeti meg. Mértéke nem lehet kevesebb, mint a minimálbér és a jövedelempótló támogatás különbségének időarányos része. A díjazás 50%-át a Foglalkoztatási Alapból a munkaügyi kp. megtéríti az önkormányzat számára.

IV. a munkateremtés támogatása:

Pályázat alapján elnyerhető támogatás olyan progaramok megvalósításához, amelyek segítik a munkaerő-piacról tartósan kiszoruló rétegek foglalkoztatását. A pályázati feltételeket a megyei Munkaügyi Tanácsok határozzák meg. Az elnyerhető összeg csak kiegészítő forrást jelent.

V. a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása:

A foglalkoztatáspolitika azért vállalja át a vállalati terhek egy részét, hogy ezzel kiváltsa a vállalat létszámcsökkentési törekvését. Ha a munkaadó a teljes munkaidőben alkalmazottakat részmunkaidőben foglalkoztatja, úgy, hogy a unkaidő-csökkenés a teljes munkaidő egyharmadát eléri, kérheti a munkavállalók kieső munkaidőre járó személyi alapbére max. 50%-ának megtérítését, legfeljebb 1 évre.

VI. korengedményes nyugdíj átvállalása:

Az öregedési nyugdíjkorhatár elérése előtti nyugdíjba vonulás humánus és célszerű eszköz azokban az esetekben, ha aza idősebb munkavállalót a vállalat már nem kívánja foglalkoztatni, ugyanakkor az adott személynek már kevés esély lenne ara, hogy máshol munkát találjon. Az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig terjedő időre viszont a vállalatnak kel megfizetnie a társadalombiztosítás felé a nyugdíj összegét. A munkaadó ugyanakkor a Foglalkoztatási Alapból kérheti a korengedményes nyugdíj őt terhelő összegének

 • 50%-át, ha jelentős létszámleépítést hajt végre és előző évi eredménye negatív volt
 • teljes összegét, ha jogutód nélkül megszűnik vagy felszámolják.

VII. az intenzív álláskeresés támogatása:

Az a munkanélküli, aki a munkaügyi központtal való együttműködés keretében maga is részt vesz a munkahely felkutatásában, intenzív álláskeresés támogatásban részesül. A kereséssel és a munkába állást elősegítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségeinek megtérítését kérheti a támogatással. A támogatás 1 éven belül a 3 hónapot nem haladhatja meg. Havi összege max. a munkanélküli járadék alsó határának 30%-a. + a rövid időtartamú álláskeresési módszerek elsajátítását célzó szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan felmerülő szállás-és étkezési költség, mely max. a munkanélküli járadék alsó határának 50%-a.

VIII. az önfoglalkoztatás támogatása:

Pályázati eljárás alapján támogatás nyújtható annak, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik, továbbá annak a személynek, aki munkanélküli vállalkozóvá válást elősegítő támogatásban részesül.
A támogatás visszatérítendő kamatmentes tőkejuttatás, mértéke 3 millió forintig terjedhet. A támogatást a megyei munkaügyi központ által meghirdetett pályázat alapján, az abban megjelölt időpontig és feltétellel lehet benyújtani.

IX. a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása:

A támogatás a regisztrált munkanélküliek mielőbbi munkába helyezését segíti elő. Mértéke: a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, és a munkaadói járuléknak, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulásnak megfelelő összeg részben, vagy egészben történő átvállalása. Maximum 200 napra. A munkaadó kérheti:
-    helyközi utazási költség-térítés, csoportos személyszállítás, lakhatási hozzájárulás támogatás költségeinek megtérítéséhez kiegészítő támogatást.

X. a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása:

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a munkaadó a munkavállalót legalább 12 hónapra foglalkoztatja. A rehabilitációs foglalkoztatás támogatásba bevonható munkanélküli:
- akinek a munkaképessége legalább 40%-ban csökkent, öregségi nyugdíjra nem jogosult, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül.
A támogatás maximum 18 hónapra szól.

XI. a pályakezdők foglalkoztatási támogatása:

Mértéke: kötelező legkisebb havi munkabér felét 270 napig téríti meg a munkaügyi központ. A munkanélkülit 90 napig tartó tovább foglalkoztatási kötelezettség terheli. A szakképzettség megszerzését követő 90 napon belül munkaviszonyt kell létesíteni a támogatást kért munkaadónál, megfelelő munkakörben. A pályakezdő munkanélkülinek gyakorlati helyen való elhelyezkedését képzettségük, szakmai felkészültségük javítását segíti elő a támogatás.

XII. a munkaerő-piaci programok támogatása:

Időtartama max 3 év. Előre meghatározott, olyan programok pénzügyi fedezete, melyek a térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, a munkaerő-piaci folyamatok befolyásolására és az itt, hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatására irányulnak.

XIII. a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás:

Feltétele, hogy a munkaadó:

 • a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett
 • vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelye a cél elérése érdekében a munkaügyi központ által megállapított elvek szerint az érintett munkavállalók munkába helyezését Elősegítő Bizottságot (MEB) hoz létre és működtet.
 • Nyilatkozik arról ,hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá
 • Vállalja a MEB működése alatt, és a tevékenységének befejezésekor a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás és értékelés elkészítését.
  Max. működése 12 hónap, max támogatás 1 millió forint.