A foglalkoztatáspolitika egy született társadalmi és gazdasági funkció, amelyben elvileg egyszerre kellene mindkettő szféra sajátos, de eltérő szempont rendszerét érvényesíteni.

A foglalkoztatás politikának 2 modellje van:

Teljes foglalkoztatás:

A hierarchikus, központi irányítású gazdasági rendszerek a foglalkoztatásban a teljes foglalkoztatás elvét érvényesítették. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatás a munkaerő-kínálat szintjén kell, hogy megvalósuljon. Tehát a teljes foglalkoztatás elvet érvényesíti. A munkaerő-kínálatot teljes egészében lekötik, a társadalom minden tagja számára kötelezően munkahelyet biztosítanak.
A munkanélküliség felszámolása erőteljesen megfogalmazott szociális igényt valósított meg azzal, hogy lehetővé tette a foglalkoztatás kiszélesítését, és ezen keresztül elérhetővé tette a jövedelmi biztonságot, a megélhetés stabilizálódását. Emellett segítette a munkanélküliséggel együttjáró szociális, egzisztenciális, morális leépülés megelőzését, illetve felszámolását is.
A teljes foglalkoztatás ugyanakkor önmagában is egyfajta paradoxon, mert a teljes foglalkoztatás csak úgy érhető el, ha a munkaerő-keresletet nem a termelés és szolgáltatás racionális munkaerő-igényéből vezetjük le, hanem a munkaerő-kínálatnak megfelelő szintre emeljük. Ezt azonban a gazdálkodó szervezetek csak akkor képesek megtenni, ha a gazdaságirányítás felmenti őket a hatékonysági követelmény érvényesülése alól, és támogatja a foglalkoztatás magas színvonalának biztosítását. A teljes foglalkoztatás így önmagát számolja fel, mert az alacsony teljesítménymellet nem jönnek létre azok a források, amelyekből fenntartható a teljes foglalkoztatás.

Piacgazdasági modell:

A foglalkoztatás középpontjában a hatékonyság áll. A foglalkoztatás a racionális munkaerő-kereslet szintjén alakul. A gazdálkodók kevesebb munkaerőt foglalkoztatnak, mint amennyi a kínálat volt, így kialakul a munkanélküliség. A teljes foglalkoztatás, mint társadalmi, gazdasági cél itt is megjelenik.
A piacgazdasági modell messzemenően számít a gazdálkodás politikai és az ágazati politika közreműködésében.
A gazdálkodás politika határozza meg a gazdaság jellegét és mértékét, jelentősen befolyásolva a munkaerő iránti keresletet.

A foglalkoztatás-politika feladatai:

A foglalkoztatás politika nemcsak a foglalkoztatás mennyiségi egyensúlyának biztosítására törekszik, hanem a foglalkoztatás hatékonyságának minőségi egyensúlyát tartja szem előtt.
A foglalkoztatás politika egyensúly hiányának következtében különböző gazdasági események következhetnek, amelyek hatással lehetnek a társadalom képességére a gazdaság szerkezetére, az aktív dolgozók, foglalkoztatottak mennyiségi és minőségi száma elvágyik egymástól.

Feladatok:

 • azok megélhetésének a biztosítása, akik önhibájukon kívül jutnak ilyen helyzetbe
 • alapvető funkció: elősegíteni a munkaerőpiac létrejöttét, legalábbis a legteljesebb megközelítés, vagyis a racionális foglalkoztatás
 • a munkaerő-kereslet és kínálat minél tökéletesebb igazodását
 • társadalmi gondoskodás és szolidaritás

Speciális feladatok:

 • gazdaságpolitika
 • monetáris és fiskális politika
 • népesedés politika
 • oktatáspolitika
 • jövedelempolitika
 • szociálpolitika
 • szociális partnerség és érdekegyeztetés

Munkaerőforrás: a munkavállalási korú népesség, a munkavállalási kornál fiatalabb, illetve idősebb aktív keresők és a munkavállalási koron felüli életkorú, nyugdíj mellett munkát vállalók.

Munkavállalási korúak:

A 15-59 éves férfiak és a 15-54 éves nők.  A munkavállalási kornál fiatalabbak a 15 éven aluliak, a nyugdíjas korúak a 60. életévüket betöltött férfiak és az 55. életévüket betöltött nők.

Foglalkoztatottak:

Az aktív keresők, a nyugdíj mellett munkát vállalók, valamint a GYES és GYED igénybevétele miatt a munkavégzéstől ideiglenesen távol levők.

Aktív keresők:

 • kereső tevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, egy adott időpontban ténylegesen dolgozó, illetve munkaviszonyban levő személyek.
 • az önállóak, alkalmazottaik, segítő családtagjaik, valamint a társas vállalkozások tagjai
 • az alkalmi munkások és a napszámosok
 • azok a nyugdíjasok, akik nyugdíjuk szüneteltetésével állnak munkaviszonyban
 • a sorkatonai és tartalékos szolgálatot teljesítők
 • a szabadságvesztés büntetésüket töltő, vagy előzetes letartóztatásban lévő személyek, ha korábban már dolgoztak

Foglalkoztatottak:

Az aktív keresők mellett ide számítjuk a GYES-en, GYED-en lévőket és a nyugdíj mellett foglalkoztatottakat is.

Gazdaságilag aktív népesség:

A népességnek a gazdaságilag aktív része, amelybe a foglalkoztatottakon kívül beszámítjuk a regisztrált munkanélkülieket is.

Gazdaságilag nem aktív népesség: a népességnek a gazdaságilag aktívakon kívüli része. Ide tartoznak:

 • azok a nyugdíjasok, járadékosok, akik nem folytatnak kereső tevékenységet,
 • az önálló kereső foglalkozást nem folytatók
 • a 15 éven aluliak
 • a 15 éven felüli tanulók
 • a háztartásbeliek
 • a közületi eltartottak
 •  a szociális gondozottak

A munkanélküliség hatásai:

A munkanélküliség több olyan negatív sajátossággal rendelkezik Magyarországon, amely különösen nehézzé teszi ennek elviselését, illetve kezelését.

 • A munkanélküliség időben nagyon gyorsan futott fel nulláról egy igen magas szintre, úgy, hogy arra sem a foglalkoztatáspolitika, sem a társadalom nem volt felkészülve.
 • A munkanélküliség tényleges nagysága jóval nagyobb a regisztrált aránynál, mert igen sokan kikerültek a munkanélküli ellátásra jogosultak köréből, és nem regisztráltatják magukat
 • Hiányzik a gazdaság dinamizmusa, a foglalkoztatáspolitika nem kap megfelelő támogatást más kormányzati rész-politikáktól
 •  Magas a tartósan munkanélküliek aránya, nincs meg a munkaerőpiac kellő mobilitása

Nagy a szóródás, egyes régiókban a munkaerő-piaci rétegeknél ez különösen nagy társadalmi és morális feszültséget eredményez.