Munkaerő- költség:

Az élőmunka igénybe vételéhez kapcsolódó összes költséget értjük, melynek elemei:

 1. Kompenzációs költség
  • munkajövedelem
   • kereset (pénzben és természetben fizetett díjazás, például: prémium)
   • egyéb munkajövedelmek (lakhatási, étkezési támogatás)
  • szociális költségek (társadalombiztosítási járulék, rehabilitációs hozzájárulás)
   • munkáltató által kötelezően teljesített hozzájárulások, költségek
   • kollektív szerződés, egyedi munkaszerződés szerint teljesített hozzájárulások, költségek
 2. Szakoktatás, képzés költségei (pl.: nyelvtanulás támogatása, ösztöndíj)
 3. Egyéb munkaerőköltség (pl.: hirdetési díj, alkalmassági vizsgálati díj)
 4. Adók, támogatások

A keresettel kapcsolatos munkaügyi mutatók:

Bértétel: A munkaerő egy órára számított ára.
Nominálbér: Az az összeg, amelyet a dolgozó óránként kap. (a munkavállaló adott időpontban kapott bérének összehasonlítására alkalmas leginkább)
Reálbér: A maximál bér osztva az árak valamilyen mérőszámával.  (akkor hasznos, ha a dolgozók keresetét abban az időszakban hasonlítják össze, amikor mind a nominálbérek, mind a termékárak változnak)

Bértétel * Ledolgozott időegység száma = KERESET
Időegységre jutó kifizetés
+ kiegészítő juttatások (természetbeni, vagy halasztott kifizetések) = ÖSSZJAVADALMAZÁS

+ Nem munkából származó jövedelem (kamat, osztalék, élelmiszerutalvány, munkanélküli segély) = JÖVEDELEM

A bérrendszer elemei:

Alapbér: általában a kereset legjelentősebb összetevője. Megállapításának szabályait a bértarifa határozza meg.

Pótlékok: Az általánostól eltérő munkafeltételek, a meghatározott időre szóló vezetői megbízások, az idegen nyelv ismeretanyagi elismerésére szolgálnak.

Prémium: az előre meghatározott többletfeladat elvégzéséért kapott többletpénz.

Jutalom: a tevékenység komplex, utólagos értékelése alapján kapott többletbér.

Kiegészítő fizetés: a törvényesen le nem dolgozott munkaidőre (évi rendes szabadság, kiküldetés) járó bér.

Egyéb bér: a le nem dolgozott felmondási időre járó bér, újítási díj, másodállásban vagy mellékfoglalkozásban dolgozók bére.

Teljesítménykövetelmény: az a munkamennyiség, amit általában az alapbérért megkövetelnek. Többféle lehet, aszerint, hogy mire akarunk ösztönözni.

A bérforma a teljesítménykövetelménnyel együtt azt határozza meg, hogy mire ösztönözzünk és milyen konkrét módszerrel. A teljesítmény változását automatikusan követi-e a bér, és ha igen, milyen arányban, milyen szabályok szerint.

Munkaerőpiac:

Amely a dolgozókat allokálja a munkahelyek és a foglalkoztatási döntéseket összehangolja. A munkaerő szolgáltatásainak összes vásárlójából és eladójából áll. A piac lehet helyi és országos, attól függően, hogy a szereplői hol keresik egymást, de külső és belső is lehet.

A munkaerőpiac jellemzői: Mérlegelni kell:

 • mit akarunk tenni
 • mennyit termeljek
 • milyen termelési technológiával
 • milyen legyen a dolgozók szakképzettsége
 • hol folyjon a termelés

Az eleve nem tökéletes munkaerőpiac néhány sajátos jellemzője:

 • a munkaerő nem homogén termelési tényező, ez egyedi béreltérítő hatást válthat ki:
  • kompenzációs bérkülönbség
  • minőségi bérkülönbség
 • a tőke és a munka nem helyettesíthető egymással korlátlanul
 • korlátozott átláthatóság
 • korlátozott mobilitási lehetőség
 • a bérek korlátozott rugalmassága
 • késleltetett reagálás
 • a munkaadó és a munkavállalók közötti erőviszonyok, partnerkapcsolatok, megállapodások
 • állami beavatkozás a feltételrendszer szabályozás

A munkaerőpiac státuszai:

munkaeropiac-statuszai                    

A munkaerőpiac az a mechanizmus, ahol a munkavállalók és a munkaadók egymásra találnak.
Az idő múlásával bizonyos munkahelytípusok száma, típusa változik. A változástípusokat a gazdasági és társadalmi életben bekövetkező változások generálják.
A gazdasági és a társadalmi változások következtében új szakképzéseket kell szerezni, új szakmákat kell kialakítani, hogy a munkaerő piac egyensúlyba kerüljön.

A munkaerőpiacot érő hatások:

 1. demográfiai változások
 2. életkor, nemek aránya
 3. etnikai foglalkoztatás
 4. férfiak és nők közötti nettófoglalkoztatási különbség
 5. munkaadó toborzási és vezetési stratégiája
 6. szakmai képzésekre fordítható összeg
 7. javadalmazás szerkezete

A munkaerőpiac állapotjellemzői:

A munkaerőpiac állapota: a munkaerőpiac mennyiségi és minőségi jellemzői egyaránt fontosak az emberi erőforrással való gazdálkodás koncepciójának illetve eszközrendszerének kialakítása szempontjából

 • mennyiségi jellemzők: a kereslet és a kínálat nagyságát, egymáshoz viszonyított arányát, illetve ennek eredőjeként a foglalkoztatás globális és strukturális színvonalát és a munkanélküliség arányát, jellemzőit.  A munkaerőpiac elvárás-szintjét, vagyis a munkaerő-piaci béreket, elvárt munkafeltételeket, munkakörülményeket, juttatásokat értjük alatta.
 • minőségi jellemzők: milyen általános érvényű kapcsolatok alakulnak ki a munkaerőpiac szereplői között, mennyire érvényesülnek szociális szempontok, a tiszta piaci hatásokat mennyire korlátozza esetenként a munkavállalókról való gondoskodás
  3 alapvető modellt különböztetünk meg:
  1. tiszta piaci modell
  2. gondoskodó vállalat modellje
  3. gondoskodás szabályozás modellje

A munkaerőpiac szabályozó eszközei:

 • törvények, jogszabályok
 • gazdaságpolitikai eszközök
 • foglalkoztatáspolitikai eszközök
 • elosztáspolitikai eszközök
 • népesedéspolitikai eszközök
 • oktatáspolitikai eszközök
 • szociálpolitikai eszközök