{autotoc}

Kölcsönszerződés

Kölcsönbe adó meghatározott összeget bocsát az adós rendelkezésére. Lehet határozott és határozatlan idejű.

Ügyleti kamat: A pénz használatáért járó díj - ezt kell fizetni a kölcsön összegének megfelelően %-ban (pénzintézetnek jár az ügyleti kamat, magánszemélyek csak akkor jár, ha kifejezetten kikötötték). Nincs maximalizálva az összege, mindig évre van megállapítva. Az eltúlzott kamatot a bíróság mérsékelheti.

Uzsoraszerződés: A hitelezőnek túlzott előnye van azáltal, hogy a másik fél szorult helyzetét kihasználja.

Készfizető kezes: egyetemlegesen köteles fizetni az adósra (majdnem adóstárs).
Egyszerű kezes: a tartozást a kezes vagyonán lehet behajtani a bírósági eljárás után.

Késedelmi kamat: Törvény erejénél fogva jár, de kérni kell - független a gondatlanságtól, felróhatóságtól. A jogszabály szerinti elszámolás sorrendje: költség - kamat - tőke. Mértéke: a lejáratot megelőző naptári félév utolsó napján (június 30. és december 31.) érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

Megbízási szerződés

A megbízás alapján a megbízott köteles egy feladatot ellátni.

Két résztvevője van:

 • megbízó
 • megbízott

Különbség a megbízási és a vállalkozási szerződés között

 • nem eredményre vállalkozik a megbízott – a megbízott a legjobb képessége, szaktudása alapján egy feladatot lát el, az eredmény néha elmarad (pl. orvosi tevékenység, ügyvédi megbízás)
 • kötelező a személyes ellátás

Díjazás ellenében történik a megbízási szerződés – rokonok között feltételezhetően ingyenes. 
Ügyvédi megbízásnál, ha eredményes, sikerdíjat köthetnek ki. Az eredménytől függetlenül jár az alapdíjazás. Az ingatlanközvetítés is ilyen.

Bizalmi jellegű jogviszony

 • titoktartási kötelezettség terheli a megbízottat
 • utasítási adási joggal rendelkezik a megbízó, a megbízottnak be kell tartania ezeket, kivétel: eltérhet az utasítástól, ha nem volt kellő idő, hogy értesítse a megbízót és az eltérés kártól óvja meg a megbízót

Legkönnyebben felmondható

Bármelyik fél, indoklás nélkül, 15 napon belül (a megbízottnak még meg kell tennie azokat a szükséges teendőket, amelyek feltétlenül szükségesek – 15 napig).
Szóban és írásban is meg lehet állapodni. Elhatároljuk a meghatalmazástól. A meghatalmazás egyoldalú nyilatkozat írásban, a megbízott más nevében jogszerűen jár el, ingyen. Lehet egyszerű (két tanú, meghatalmazó aláírása) és ügyvédi (ügyvéd írja alá, nem kell tanú).

Bérleti szerződés

A bérlő jogosult másnak a dolgát használni, díj ellenében. Ingóra és ingatlanra egyaránt megköthető. Önkormányzati lakásra kötött szerződést kötelező írásba foglalni.

Két résztvevője van: bérbeadó és bérlő.

Bérbeadó kötelezettsége: a teljes bérlet alatt köteles biztosítani a dolog rendeltetésszerű használatát.
Bérbeadó joga: jogosult ellenőrizni, a bérlő szükségtelen zavarása mellett.

Bérlő kötelezettsége: rendeltetésszerűen kell a dolgot használnia.

Költségek: valamennyi folyamatos kiadás a bérlőt terheli, de a javítások/karbantartások a bérbeadót terhelik. A közterhek is bérbeadót terhelik. A közös költség nincs szabályozva (van, hogy a bérbeadó átvállalja).

Ajándékozási szerződés

Tulajdonjog átruházása ingyenesen, létrejöhet ingókra szóban, ingatlanra mindig írásba kell foglalni. Tulajdonjogot az ingatlan nyilvántartási bejegyzés hozza létre. Ajándékozó szavatossági felelőssége kisebb, mint adás-vételnél, kivéve, ha az ajándékozottnak szándékosan vagy súlyosan gondatlanul kárt okozott. Vissza is lehet vonni az ajándékozási ígéretet, ha a felek között megromlott a viszony és az ajándékozótól nem várható el a szerződés teljesítése.

 • meglévő ajándékot vissza lehet követelni, létfenntartásra alapítva, ha nem veszélyezteti az ajándékozott létfenntartását
 • helyébe lépett érték is bizonyos esetekben visszakövetelhető: ajándékozott vagy közeli hozzátartozója súlyos jogsértést követ el az ajándékozó vagy annak a hozzátartozója sérelmére
 • téves feltevés vagy meghiúsult várakozás esetén

Kizárt az ajándék visszakövetelése:

 • szokásos mérték
 • nincs meg
 • megbocsátás

Adásvételi szerződés

Az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani. A vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni.
Tárgya: lehet bármilyen forgalomképes ingatlan vagy ingó dolog.

Adásvételi szerződés kötelező tartalma

 • az eladó és vevő neve, személyes adatai
 • a szerződés feltételei
  • adás-vétel tárgya
  • vételár nagysága, átadásának ideje és módja
  • nyilatkozat a tárgy tehermentességéről esetleges hibáiról vagy hibátlanságáról
  • a tárgy átadásának időpontja
  • aláírások

Vállalkozási szerződés

A vállalkozó valaminek a megjavítására, előállítására, szerelésére vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására köteles.

Megrendelő kötelessége

 • átvétel
 • kifizetni a díjat

Eredménykötelem

Az eredmény a lényeg, a megrendelőt a többi nem érdekli (költség, munkaóra, stb.).
Kontártevékenység: iparjogosítvány hiánya, azaz amikor valaki feketén dolgozik, nincs vállalkozói igazolványa (közigazgatási kategória).

A vállalkozó jogai

 • saját költségén végzi el a munkát (csak anyagra lehet előleget kérni, a díj mindig utólag jár)
 • nem köteles személyesen eljárni (kivétel, ha a megrendelő ragaszkodik hozzá, hogy maga a vállalkozó végezze el a munkát – ki lehet kötni)
 • megrendelői utasítás joga – a vállalkozót lehet utasítani korlátozott mértékben (nem terjed ki a munka megszervezésére és nem teheti terhesebbé a vállalkozó tevékenységét)

A vállalkozó kötelességei

 • értesítési kötelesség: ha a munkát adott határidőre nem fogja tudni elvégezni, értesíteni kell a megrendelőt róla, ha elmulasztja, akkor kártérítési kötelezettsége van (ha a megrendelőnek plusz költséggel jár az adott dolog hiánya, akkor azt ráterhelheti a vállalkozóra, pl. az autó javítása nem lett kész időben, ezért a megrendelőnek taxival kellett utazni – az utazási költség a vállalkozót terheli)
 • figyelem felhívási kötelezettség: ha alkalmatlan vagy szakszerűtlen anyagot ad a megrendelő, a vállalkozónak fel kell hívnia a megrendelő figyelmét erre a tényre. Ha a megrendelő ragaszkodik hozzá, hogy az adott anyag használva legyen, akkor a vállalkozónak két lehetősége van – egyik, hogy megtagadja a munkát vagy a másik, hogy elvégezheti a feladatot, de a kárt a megrendelő fogja viselni
 • a vállalkozónak meg kell tagadnia a munkát, ha élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné vagy, ha a környezetet károsítaná

Ha a vállalkozó elvégezte a dolgát, akkor az értesítési kötelezettséggel egy időben a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik. A vállalkozó késedelmi kamatot kérhet, ha a megrendelő később fizet, és a kárveszély átszáll a megrendelőre.

Kipróbálás

Kötelező kipróbálni az elkészített dolgot. Ha kell hozzá speciális ismeret, akkor a vállalkozónak ki kell oktatni a megrendelőt. A próba előfeltételeit a megrendelőnek kell biztosítania, de a próbát a vállalkozó végzi el.
A vállalkozónak zálogjoga van a megrendelő azon vagyontárgyain, amelyek a vállalkozás birtokába kerültek (a díj fejében).

Részletes árajánlat kérése

Speciális szellemi munkát jelent a vállalkozónak, ezért pénzt kérhet érte (még ha a szerződéskötés nem is biztos), de ezt a megrendelő máshol is felhasználhatja. Ha nem kellett fizetnie érte, akkor nem használhatja fel.

Szállítási szerződés

A szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni - speciális adásvételi szerződés.

Fuvarozási szerződés

Alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt a rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgálni.

Szállítmányozási szerződés

A szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és megbízója számlájára megkötni valamint a küldemény továbbításával kapcsolatban egyéb teendőket elvégezni, és a megbízó köteles az ezért járó díj megfizetésére.

Bizományi szerződés

A bizományos díjazás ellenében köteles a megbízó javára a saját nevében adás-vételi szerződést kötni.

Bérleti szerződés

A bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.

Lízing szerződés

Speciális bérleti szerződés, amelynek eredményeként a bérlő a szerződés lejártakor a dolog felett tulajdonjogot szerezhet.

Hitelszerződés

A hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy egy meghatározott pénzösszeget/keretösszeget a szerződésben rögzített ideig készenlétben tartja. Ha letelik a határozott idő, akkor díjat kell fizetni. Pénzintézetek kötik meg. Kölcsönszerződés előszerződése.