{autotoc}

Szerződés érvénytelensége

Érvénytelenség esetén van legalább két egybehangzó akaratnyilatkozat, ez azonban valamely oknál fogva nem alkalmas arra, hogy kiváltsa a kívánt joghatást (pl. adás-vételnél az eladó nem a tulajdonában lévő dolgot akarja eladni).

A szerződés akkor érvénytelen, ha szerződési akaratban, a szerződési akaratnyilatkozatban vagy a célzott joghatásban lévő valamilyen fogyatékosság miatt a szerződés nem alkalmas a célba vett joghatás előidézésére. Az érvénytelenség okának a jognyilatkozat tételekor kell fennállnia.
A semmisség feltétlen érvénytelenség, azaz erre bárki hivatkozhat határidő nélkül. 

Két fő formája

 • semmisség 
 • megtámadhatóság

Megtámadhatóság

 • akarathibák
  • a tévedés akkor adhat okot a megtámadásra, ha a tévedés valamilyen lényeges kérdésben történik
  • a megtévesztés annyit jelent, hogy a szerződő felek valamely lényeges körülményről tévedésbe ejtették a másik felet
  • a fenyegetés szoros rokonságot mutat a kényszerrel, mivel valójában lelki kényszerről van szó
 • a joghatás hibája
  • a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti feltűnő vagy értékkülönbség

Semmisség

Az akaratban, a nyilatkozatban vagy a joghatásban.

 1. Akarat hiba
  • ha a szerződési akarat hiányzik: színlelt szerződések, fizikai kényszer, fenyegetés, megtévesztés esetén
  • ha a jog nem ismeri el az akaratot szerződési akaratnak pl. cselekvőképtelen és korlátozott cselekvőképes személy akarata
  • ha tévedés áll fenn, amely irányulhat a szerződés alanyára, tárgyára, tartalmára, a szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésre és a szerződés indokára
  • a tréfából tett nyilatkozat esetében szintén hiányzik a szerződési akarat
  • kényszer esetében
 2. Akarat nyilvánítási hiba
  • az akaratnyilatkozat hibájának egyik esete a képviselet jogkör hiánya vagy annak túllépése (álképviselet, megtévesztés)
  • semmisséget eredményez az is, hogyha az akaratnyilatkozat a törvényben meghatározott alakszerűségek megsértésével történt
 3. Célzott joghatás miatti érvénytelenség
  • tilos szerződés: amelynek célzott joghatását jogszabály tiltja (pl. megvesztegetés)
  • ennek megfelelően tilos az olyan szerződés, amelyben a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között aránytalanul nagy különbség van
  • kifejezetten jogszabályba ütközik az olyan szerződés, amely szerint a jelzálogjog jogosultja a zálogtárgy birtoklására vagy hasznainak szedésére jogosult
  • lehetetlen szerződés: ha a kikötött szolgáltatás teljesítése nem lehetséges.
   Oka:
   • fizikai lehetetlenség: ha a szolgáltatás véghezvitele a társadalmi - technikai fejlődés adott szintjén nem lehet
   • jogi lehetetlenség: ha a szolgáltatást jogszabály tiltja (pl. drogkereskedelem)

Érvénytelenségtől megkülönböztetjük a hatálytalanságot és a nem létező szerződéseket

Hatálytalanság: a szerződés tényállása is megvalósul és az érvényességi kellékek is megvannak, de a szerződés hatálya már megszűnt vagy még nem állt be.
Nem létező a szerződés: ha a felek nem állapodnak meg a lényeges kellékekben vagy ha a felek között nincs megegyezés.

Szerződés megtagadása

A megtagadhatóság feltételes érvénytelenség.

A szerződés megtagadására jogosult:

 • az a fél, akire nézve a szerződés hátrányokkal jár
 • az a harmadik személy, akinek törvényes érdeke fűződik a szerződés érvénytelenségének megállapításához.

Szerződés módosulása

 1. a felek akaratán kívüli okból pl. halál
 2. szándékolt módosítás
  • egyesség
  • bírói szerződés-módosítás

Szerződés megszűnésének esetei

 • teljesítés
 • a felek akaratából megszüntető és felbontó szerződéssel
 • elállással (egyoldalú visszamenőleges szerződésmegszűnés)
 • felmondással (rendes, rendkívüli)
 • hatósági intézkedés vagy bírósági rendelkezés folytán
 • más esemény következtében

Szerződések és az állam viszonya

Az állam a szerződésekhez háromféleképpen viszonyulhat:

 • elismerheti és támogathatja azokat
 • elismerheti azokat, de érvényesítésükhöz nem nyújt segítséget
 • megtagadhatja tőlük az elismerést

Az államilag nem érvényesíthető szerződések

Az államilag nem érvényesíthető szerződések kétfélék lehet:

 • naturális kötelmek
 • elévült kötelmek

Az alanyi jog megszűnése csak azoknak a határidőknek az elmulasztásakor következik be, ahol ezt a törvény kimondja.

Az elévülés ezzel szemben csak azt jelenti, hogyha a jogosult rendelkezésre álló időtartam alatt nem hívja segítségül jogának érvényesüléséhez az állami kényszert

Az elévülési idő a polgári jogban öt év.

Az elévülés megszakadása csak bizonyos tételesen felsorolt esetekben következik be:

 • a jogosult írásban felszólítja a kötelezettet a követelés teljesítésére
 • a jogosult követelését bírói úton érvényesíti
 • a felek a követelést módosítják
 • a tartozást a kötelezett elismeri

Az elévülést a bíróság csak kérelemre, míg a jogvesztést hivatalból veszi figyelembe.