Az alkotmány jogszabályok és szokások összessége, amely az állami szervek létrehozására, működtetésére, az állami szervek és magánszemélyek kapcsolatára vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza.
Alaptörvény, minden más jogszabály alapjául szolgál. Az alkotmányt minden szervnek és állampolgárnak be kell tartania (a törvény alkotót is köti).

Célja

 • jogi keretet szabjon a hatalom gyakorlásának
 • összekapcsolja a jogot és az államhatalmat
 • garanciát nyújt az állam polgárainak, szabadságuk tiszteletben tartására és védelmére

Alkotmányosság alapelvei

 1. A törvény uralma: törvényi felhatalmazás nélkül az állami szervek nem intézkedhetnek, az állampolgárok csak a törvénynek vannak alárendelve. A törvény a hatalom képviselőire is vonatkozik.
 2. A hatalommegosztás elve: az állam funkcióit (törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás) szétválasztja és minden funkciót külön szervezetre bízza. Célja a diktatúra kizárása, azaz egyik hatalmi ág se kerülhessen kizárólagos döntési pozícióba
 3. Népképviselet elve: minden állampolgárnak joga van képviseltetni magát, azaz választhat és választható
 4. A törvényhozó hatalom hatásköre: törvényhozásra kizárólag az országgyűlés jogosult
 5. A végrehajtó hatalom felelőssége: a kormány munkáját az országgyűlés értékeli és dönt arról, hogy elégedett-e a kormány munkájának eredményével
 6. Jogegyenlőség elve: a törvény előtt minden állampolgár egyenlő nemre, fajra, vallásra, nemzetiségre stb. való tekintet nélkül
 7. Emberi jogok biztosítása
 8. A bíróságok függetlensége: az igazságszolgáltatás csak a törvénynek van alárendelve, a felettes szervezetek utasításainak nem

Állami szervek, rendszerek

 1. államhatalmi szervek
  • országgyűlés
  • helyi önkormányzat képviselő testülete
 2. államigazgatási szervek
  • országos szinten: kormány , minisztériumok
  • helyi szinten: polgármester, jegyző
 3. igazságszolgáltatási szervek: bíróságok
 4. ügyészség
 5. egyéb állami szervek

Országgyűlés

Legfelsőbb népképviseleti - államhatalmi szerv.

Hatásköre:

 • az alkotmány megállapítása, módosítása
 • törvény alkotás
 • a kormány programjának elfogadása
 • az Állami Költségvetés jóváhagyása
 • döntés a békekötésről és a fegyveres erők alkalmazásáról
 • beszámoltatja a kormányt
 • nemzetközi alapszerződések kötése
 • országos népszavazás elrendelése
 • döntéshozatal a legfontosabb állami tisztségek betöltéséről, ebben a jogkörben megválasztja:
  • saját tisztségviselőit
  • bizottságokat
  • köztársasági elnököt
  • alkotmány bírákat (Alkotmánybíróság )
  • miniszterelnököt
  • legfelsőbb bíróság elnökét
  • legfőbb ügyészt
  • állampolgári jogok, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosait
  • Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökét