• a várható kötelezettségekre, és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, vagy a céltartalékot növelő összegként elszámolt ráfordítás
  • a számviteli törvény szerinti elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás összege
  • az a költségként, vagy ráfordításként elszámolt és az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg, ami nincs összefüggésben a vállalkozási, illetve a bevételszerző tevékenységgel
  • jogerős határozatban megállapított bírság, jogkövetkezményből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege (kivétel: az önellenőrzési pótlék)
  • követelésre elszámolt értékvesztés összege, és az adóévet megelőző évben az adózás előtti eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg
  • behajthatatlan követelés adóévben leírt összege és a behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés
  • az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke és az átvevő