Az egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek köre

Foglalkoztató

A Tbj. alkalmazása szempontjából foglalkoztató:

 • bármely jogi és természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, illetve bármely személyi egyesülés, ha legalább egy biztosítottat foglalkoztat,
 • tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén a szerződést kötő gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó,
 • társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás,
 • munkanélküli-ellátásban részesülő biztosítottnak minősülő személy – ideértve a nyugdíj előtti munkanélküli segélyben részesülőt is – esetén a munkanélküli-ellátást folyósító szerv,
 • gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén a segélyt, támogatást illetve díjat folyósító szerv,
 • a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság számfejtési körébe, a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltató esetében a járulékfizetési, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése szempontjából a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
 • az Mt. Harmadik része XI. fejezete szerinti munkavégzés – munkaerő-kölcsönzés – esetén (ha jogszabály másként nem rendelkezik) a kölcsönbeadó
 • a központi költségvetési szerv központosított illetményszámfejtését végző illetményszámfejtő hely a járulék megállapítása, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a biztosítottak bejelentése szempontjából.

A járulékalapot képező jövedelembe tartozik:

 • az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni
 • a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj,
 • a tanulószerződésben meghatározott díj,
 • a hivatásos nevelőszülői díj,
 • a foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított és a Magyar Köztársaság területén biztosítással járó jogviszonyban álló külföldi személy esetén az előzők szerinti járulékalapot képező jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér, illetőleg a szerződésben meghatározott díj.

A járulékok megállapítása, bevallása, megfizetése

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett járulékalapot képező jövedelem után köteles a járulékok alapját és összegét megállapítani, a biztosítottat terhelő járulékot levonni.
A megállapított járulékok összegét csökkenteni kell a biztosított részére a tárgyhónapban visszafizetett egyéni járulék, illetőleg egészségbiztosítási járulék összegével, és az így kiszámított tárgyhavi járulékot az Art. 1-2. mellékletében meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni.
A járulékokat havonta a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell a foglalkoztatónak megfizetni.