Belföldi:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. §-a (1) bekezdésében meghatározott személyek, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 27. §-ában meghatározott személyek, valamint az Európai Közösséggel, illetőleg az Európai Gazdasági Térséggel megkötött megállapodás alapján a tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvező állam állampolgárai, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, továbbá a hontalan. („lakóhely” fogalom nem lép hatályba, helyébe a törvény új „belföldi” fogalmat hoz létre, amely tételesen felsorolja azokat a személyeket, akiket belföldinek kell tekinteni. Ezek a személyek: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek: a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező személyek (letelepedettek), a menekültként elismert személyek, az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai (EGT állampolgárok), amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel. Ide tartoznak továbbá az EGT állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagjai továbbá az EGT-vel kötött megállapodás alapján a tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvező állam állampolgárai, ha legalább tartózkodási engedéllyel rendelkeznek valamint a hontalan személyek).

Európai Gazdasági Térség:

Valamennyi olyan állam, amely csatlakozott az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményhez.

Harmadik állam:

Az Európai Gazdasági Térség és a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam.

EU egészségügyi szolgáltatások

Egészségbiztosítási ellátások

A koordinációs rendeletek értelmében minden állampolgár a lakóhelyén teljes ellátásra jogosult, más országban tartózkodás esetén sürgősségi ellátásra jogosult.

Természetbeni ellátások

Amennyiben a biztosított uniós állampolgár bármely uniós tagállam területén megbetegszik, vagy balesetet szenved, tehát sürgősségi ellátásra van szüksége, ezt a tartózkodási helyén igénybe veheti.
A természetbeni ellátásokra a lakóhely, tartózkodási hely szabályai az irányadók. Az azonos elbírálás elvére tekintettel a másik tagállamból érkezett állampolgárnak a helybenlakó biztosított állampolgárokkal azonos ellátásban kell részesülnie. Természetesen ez vonatkozik a költségekre is. Amennyiben az igénybe vett ellátásért a helyben biztosított állampolgároknak fizetnie kell, úgy a tagállamból érkező biztosítottat is terhelik ezek a költségek, hozzájárulások. A biztosítottakat terhelő összegeket az OEP nem téríti meg. Azon költségek, amelyek a helyben biztosított állampolgárok esetében a biztosítójukat terhelik, a tagállamból érkező biztosítottak számára is ingyenesek.
Az Unióban még nincs egységes társadalombiztosítási kártya, ezért a sürgősségi ellátások igénybevételéhez a tagállamba utazó biztosítottnak rendelkeznie kell a biztosítója által kiállított (E 111 számú) igazolással, mellyel az azonnali ellátás igénylése esetén a jogosultság igazolható.
A nyomtatvány nélkül igénybe vett ellátásokért a beteg a külföldi szolgáltató által megállapított és számlázott összeget fizeti.