A rokkantsági járadék

Rokkantsági járadékra az jogosult, aki

 • az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának szakvéleménye szerint 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált (I. vagy II. csoportos rokkant), és
 • részére nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást nem állapítottak meg.

A szolgálati idő megszerzése nem feltétele a járadék megállapításának.
A rokkantsági járadékot az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban az igénylő 18. életéve betöltése hónapjának első napjától kell megállapítani.
Munkaviszony fennállása nem lehet akadálya a megállapításnak.
Nem állapítható meg rokkantsági járadék annak, aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve.
Megszűnik a rokkantásgi járadékra jogosultság, ha

 • a jogosult részére nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást állapítanak meg,
 • az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának szakvéleménye szerint az igénylő munkaképesség-csökkenése már nem éri el a 100%-ot,
 • a jogosult térítés nélküli intézetbe kerül, vagy térítési díj fizetésére nem kötelezett.

Megváltozott munkaképességű dolgozók részére megállapítható pénzbeli ellátások

 1. Átmeneti járadék
 2. Rendszeres szociális járadék
 3. A bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka

1. Átmeneti járdékra jogosult

 • aki az öregségi nyugdíjhoz szükséges (legalább 15 év) szolgálati idővel rendelkezik, és nem jogosult rokkantsági nyugdíjra
 • a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri, továbbá
 • munkaképesség-csökkenése az OOSZI orvosi bizottságának véleménye szerint legalább 50%-os, valamint
 • munkanélküli ellátásban, keresetkiegészítésben, baleseti táppénzben, gyermekgondozási díjban nem részesül.

Az átmeneti járadék a fent említett ellátások, illetve a munkaviszony megszűnését követő naptól a jogosultra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig jár.
Az átmeneti járadék összege a várható öregségi nyugdíj 75%-a, de nem lehet kevesebb a rendszeres szociális járadék összegénél.
Megszűnik az átmeneti járadékra jogosultsága annak,

 • akinek a munkaképesség-csökkenése az OOSZI szakvéleménye szerint már nem éri el az 50%-ot,
 • aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra vált jogosulttá,
 • aki az egészségi állapotának megfelelő és számára felajánlott munkahelyet indokolatlanul nem fogadja el, vagy
 • aki az ország területét állandó letelepedés szándékával elhagyja.

2.    Rendszeres szociális járadékra az a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy jogosult, aki az átmeneti járadék megállapítására meghatározott feltételekkel nem rendelkezik, ha

 • a rokkantsági nyugdíjhoz életkora szerint szükséges szolgálati idő felével rendelkezik
 • munkaképesség-csökkenése az OOSZI orvosi bizottságának véleménye szerint legalább 50%-os, továbbá
 • munkanélküli-ellátásban, keresetkiegészítésben, táppénzben, baleseti táppénzben, gyermekgondozási díjban nem részesül.

A rendszeres szociális járadék a munkaviszony, illetvve a fenti ellátások megszűnését követő naptól jár.
A rendszeres szociális járadék összege 2004. január 1-től havi 20.390.-Ft.
Megszűnik a jogosultság, ha a járadékban részesülő személy

 • öregségi, rokkantsági, illetőleg baleseti rokkantsági nyugdíjra vált jogosulttá,
 • munkaképesség-csökkenése az OOSZI szakvéleménye szerint már nem éri el az 50%-ot,
 • az egészségi állapotának megfelelő és számára felajánlott munkahelyet indokolatlanul nem fogadja el, vagy
 • az ország területét állandó letelepedés szándékával elhagyta.

Az átmeneti járadékban és rendszeres szociális járadékban részesülő személy nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, ezért kereső tevékenységéből származó keresete, jövedelme után egyéni járulék megfizetésére kötelezett.
A megváltozott munkaképességű dolgozók a rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozó szabályok alapján folytathatnak keresőtevékenységet. A járadékos pénzbeli ellátásáról lemondhat.

3. Egészségkárosodási járadékra az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a bányász dolgozó jogosult,

 • akinek a munkaképessége legalább 36%-os mértékben megváltozott,
 • életkortól függően meghatározott ideig föld alatti bányamunkát végzett,
 • munkaviszonya megszűnését megelőzően rehabilitációs munkakörben dolgozott, valamint
 • munkanélküli-ellátásban, keresetkiegészítésben, táppénzben, baleseti táppénzben és gyermekgondozási díjban nem részesül.

A bányász dolgozó akkor is jogosult egészségkárosodási járadékra, ha az életkorhoz előírt, föld alatti munkában eltöltött idővel nem rendelkezik, de munkaviszonya megszűnését megelőzően keresetkiegészítésre volt jogosult.
A járadék összege azonos a rehabilitációs foglalkoztatás megszűnésének időpontjában folyósított kerestkiegészítés összegével, de nem lehet magasabb, mint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosa.
Megszűnik az egészségkárosodási járdékra jogosultság, ha az igénylő

 • munkaképesség-változásának mértéke az OOSZI orvosi bizottság szakvéleménye szerint nem éri el a 36%-ot,
 • az ország területét külföldön történő állandó letelepedés szándékával hagyta el, vagy
 • bányásznyugdíjra, öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá.