Gyermekgondozási díjra jogosult

  • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díjigénylését – a gyermeket szülő anya esetében a szülést – megelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt.
  • A terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt,

és a gyermeket a saját háztartásában neveli.
A gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges 180 naptári napi időbe – a biztosítási, illetve a megállapodással szerzett időkön túl – be kell számítani a biztosítás megszűnését követő időre passzív jogon folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély folyósításának az időtartamát, valamint a közép- vagy felsúfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejét.

Nem jár a gyermekgondozási díj:

  • ha a jogosult bármely jogviszonyában díjazás – ide nem értve a szerzői jogi védelme alatt álló alkotásért járó díjazást – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja,
  • ha a jogosult munkavégzés nélkül megkapja a teljes keresetét (pl. a felmondási idő alatt),
  • ha a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (pl. táppénz, gyermekgondozási segély, stb.),
  • ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
  • ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,
  • ha a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig jár.
Ha a gyermeket szülő nő – ideértve a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nőt is – meghal, vagy a gyermek nem az ő háztartásában nevelkedik, úgy a gyermekgondozási díj az arra jogosult személynek a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító időtartamra, illetőleg annak fennmaradó részére is jár.

A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70%-a, havi összege azonban 2006. évben nem lehet magasabb  Ft-nál.
Az ellátás összegét a táppénzre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy ha a jogosult személynek az irányadó időszakban nincs figyelembe vehető keresete, az ellátás legfeljebb a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részében állapítható meg. Ha a jogosult tényleges jövedelme ennél alacsonyabb, úgy az képezi az ellátás alapját.