A családtámogatási formák közös szabályai

A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság dönt.
Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki

 • rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve
  • a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt
  • a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást
 • olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyermekvédelmi Törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, illetve olyan gyermek után, akit harminc napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
 • a gyermeket (az alább meghatározott kivétellel) napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el
 • előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés bűntetését tölti.

A gyermekgondozási támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy

 • a gyermek másfél évesnél idősebb, és az intézményi elhelyezés a napi négyórás időtartamot nem haladja meg, vagy
 • a gyermekgondozási támogatásra jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy
 • az intézményi elhelyezés az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítést szolgálja.

Nem minősül szociális intézményi elhelyezésnek a gyermek rehabilitációs, habilitációs célú foglalkoztatására irányuló napközbeni intézményi elhelyezése.
Ha a gyermeket – a fentebb megjelölt eseteket nem számítva – napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, úgy az ellátás folyósítása szünetel.