A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló törvény értelmében minden munkáltató, amely tartósan legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles gondoskodni a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátásáról, ennek érdekében társadalombiztosítási kifizetőhelyet kell létrehoznia, vagy e feladatok ellátására más kifizetőhelyet fenntartóval kell megállapodást kötnie. A központosított illetményszámfejtést végző illetményszámfejtő hely társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik.
Magán- és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a központi hivatali szervvel kötött megállapodás alapján kifizetőhelyet létesíthet. A kifizetőhelyen végzett társadalombiztosítási feladatokat a megállapodásban kell rögzíteni.
A kifizetőhely fenntartójának a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal kell elvégeznie. Az igények jogszerű elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért a központi hivatali szervvel szemben teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szabályszerűen elbírált igények alapján kifizetett ellátások összegét az illetékes igazgatási szerv megtéríti, kivéve a foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét.
A törvényben, illetve kormányrendeletben előírt, valamint a megállapodás szerinti társadalombiztosítási feladatok elvégzéséért a kifizetőhely fenntartóját a biztosítási alapokból meghatározott mértékű – jelenleg 1 %-os – költségtérítés illeti meg.

A változások bejelentése

Ha a foglalkoztató nevében, székhelyében, telephelyében változás következik be, vagy olyan átszervezésre kerül sor, amely – akár az egészségbiztosítási, akár a családtámogatási kifizetőhely működését érinti, illetőleg ha a kifizetőhely működését bármely ok miatt meg kell szüntetni, a változásról – a változás előtt 15 nappal – a MEP, illetve a MÁK ellenőrzési szakterületét értesíteni kell. A továbbiakban az igazgatási szerv utasításainak megfelelően kell eljárni.

Az egészségbiztosítási kifizetőhelyek elszámolása

A tb kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kifizetőhelyi elszámolásban visszaigényelheti az általa kifizetett ellátások összegét a területileg illetékes MEP-nél. A MEP az elszámolás adatait felülvizsgálja, és az elszámolás beérkezését követő 5 munkanapon belül intézkedik a foglalkoztató által kifzetett összeg megtérítéséről.
A tb kifizetőhelyet működtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedezete érdekében az egészségbiztosítási igazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadására és kezelésére külön számlát nyithat. A számlán elhelyezett összegből csak az ellátások kifizetése, illetve az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető. Kötelező a számla megnyitása abban az esetben, ha a kifizetőhely gazdálkodási körülményeire tekintettel megalapozottan feltehető, hogy ellene harmadik személlyel fennálló tartozása miatt végrehajtási eljárás indul.

A családtámogatási kifizetőhelyek elszámolása

A családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak az általa a munkabér végelszámolásakor kifizetett családi pótlék, gyermekgondozási segély, keresetkiegészítés és a tárgyhónapban kifizetett anyasági támogatás összegéről havonta elszámolást kell benyújtania a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához. Az elszámolásnak tartalmaznia kell, hogy a tárgyhónapban ki, milyen jogcímen és ki(k) után, milyen összegű családtámogatási ellátásban részesült. Az elszámolást az Igazgatóság a beérkezéstől számított három munkanapon belül megvizsgálja, és intézkedik a megállapított összeg átutalásáról.
A központosított illetményszámfejtésbe bevont, kincstári körbe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok az elszámolást a nettó finanszírozási adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok szerint teljesítik.
A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok az elszámolást a MÁK-nak nyújtják be. A MÁK illetékes szerve útján felülvizsgálja az elszámolást, és intézkedik a megállapított összeg átutalásáról. Az elszámolásra, a nyilvántartásra és az adatszolgáltatásra vonatkozó feltételeket megállapodásban kell rendezni.