A családtámogatási ellátás iránti igényt írásban kell előterjeszteni. A családtámogatási ellátásra való jogosultságot a formanyomtatványon benyújtott kérelem, az igazolás, továbbá a nyilatkozat alapján kell elbírálni.
A családtámogatási ellátást igénylő személyazonosító adatait személyi igazolvány, a gyermekre vonatkozó adatokat eredeti születési anyakönyvi kivonat, ennek hiányában más, erre alkalmas közokirat bemutatásával lehet igazolni.
A családtámogatási ellátásra való jogosultságot
  • a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonata
  • a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat
  • a gyám a gyámrendelő határozat

bemutatásával, vagy másolatának csatolásával igazolja.

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
Az ellátás folyósításáról az igényelbíráló szerv gondoskodik.

A jogosult halála esetén – az anyasági támogatás kivételével – az esedékes és fel nem vett ellátás azt a személyt illeti meg, aki az elhalálozást követően az ellátásra jogosító gyermek neveléséről saját háztartásában gondoskodik.
Az esedékessé vált és fel nem vett ellátást – az anyasági támogatás kivételével – az esedékességtől számított egy éven belül lehet felvenni.