Az ún. főfoglalkozású társas vállalkozó:

A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér után társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni.
Ha a járulékfizetési kötelezettség egy teljes naptári hónapon át nem áll fenn, a járulékalap legkisebb összegként egy naptári napra a minimálbér harmincad részét kell figyelembe venni.

Heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony mellett társas vállalkozó:

biztosított társas vállalkozó nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékalapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával.
A társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határ napi összegének naptári évre számított összege után köteles megfizetni. A járulékalap alsó, illetve felső határát azzal az időszakkal arányosan csökkenteni kell, amely alatt a társas vállalkozó:

  • táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül
  • fogvatartott
  • kamarai tagsága – ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként – szünetel

A társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot a biztosítás megszűnését követően kiosztott jövedelem után is meg kell fizetni.

A társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója:

Ha a társas vállalkozó egyidejűleg munkaviszonyban áll, és foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, illetőleg közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, az előbbi rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem.

A társas vállalkozó egyidejűleg más társas vállalkozás tagja is:

Amennyiben a társas vállalkozó egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, a legkisebb járulékalapot csak egyszer kell figyelembe venni. A társas vállalkozó a választásáról a tárgyév január 31-ig írásban értesíti azokat a gazdasági társaságokat, melyeknek tagjaként a társaság tevékenységében személyesen közreműködik.
Abban az esetben, ha a társas vállalkozó többes társas vállalkozói jogviszonya év közben kezdődik, vagy személyes közreműködése a választott társaságnál megszűnik, de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fennáll, újra választhat, és erről 15 napon belül értesíti az érintett gazdasági társaságokat. A társas vállalkozás köteles a társas vállalkozó után fizetendő járulékot a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt a tárgyhónapot követő hó 12-ig befizetni.

A társas vállalkozás tagja saját jogú nyugdíjas.