Az ún. főfoglalkozású tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó,

A tevékenységét kezdő egyéni vállalkozó a tevékenység kezdése évében a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével köteles a járulékokat megfizetni. Ezzel az intézkedéssel megoldódik azon egyéni vállalkozók keresetarányos egészségbiztosítási ellátásainak a megállapítása, akiknél nem állt rendelkezésre az előző évi járulékfizetési adat.
Az egyéni vállalkozó negyedévenként köteles a saját társadalombiztosítási és az egyéni járulékait megfizetni, úgy, hogy ezek alapja – a heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező és a tanuló kivételével  éves szinten legalább elérje a minimálbér naptári évre számított összegét.

Az ún. főfoglalkozású egyéni vállalkozó,

Az egyszerűsített vállalkozási adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó,

Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozók az általános szabályoktól eltérően tesznek eleget járulékfizetési kötelzettségüknek. Az eva fizetését választó egyéni vállalkozóknak a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell a járulékfizetési kötelezettségüket teljesíteni.
A járulékfizetési alsó határ csökkentésére, illetve a töredékidőre történő járulékfizetési általános szabályokat az eva adózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének megállapításánál is alkalmazni kell azzal, hogy a minimálbéren az eva adózóra irányadó járulékalapot kell érteni.
Az eva szabályai szerint adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátás megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat a minimálbérnél magasabb összeg után kívánja megfizetni. A nyilatkozat az adóévre szól, melyet első alkalommal az adóévet megelőző december 20-ig, azt követően az eva-bevallás benyújtásával egyidejűleg kell az adóhatósághoz benyújtani.

A heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony mellett vállalkozó,

A heti 36 órát elérő munkaviszonyban álló, illetőleg a közép-vagy felsúfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók az EVA tv-ben meghatározott adóalap 4 százaléka után fizetik meg a társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulékot.

Az egyéni vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója,

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg munkaviszonyban áll, és foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, illetőleg közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, az előbbi rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban elért munkaidőt össze kell számítani.
Az egyéni vállalkozó a minimálbér alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az időtartamra, amelynek tartama alatt keresőképtelen.

Az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozás tagja,

Előfordulhat, hogy a társas vállakozó egyben egyéni vállalkozó is. Ebben az esetben a legkisebb járulékalapot az egyéni vállalkozói járulékfizetési kötelezettségénél kell figyelembe venni, társas vállalkozóként a járulék alapja a személyes közreműködéséért ténylegesen kifizetett díjazás lesz.

Az egyéni vállalkozó saját jogú nyugdíjas.

Az egyéni vállalkozó a biztosítási kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig kötelezett a járulékok fizetésére.
A biztosított egyéni vállalkozó az Szja tv.-ben meghatározott vállalkozói kivét, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbérnek megfelelő összeg után havonta társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni.
Az átalányadózó egyéni vállalkozó havonta az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a megelőző hónap első napján érvényes minimálbér után fizeti a társadalombiztosítási járulékot. Az átalányadózás alapját képező jövedelmet az egyéni vállalkozó az Szja tv. alapján a tárgyhavi bevételből, annak vélelmezett költséghányadának levonásával állapítja meg.
A tételes átalányadózó által fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja a megelőző hónap első napján érvényes minimálbér összegével azonos.
Az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékon kívül nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett. Az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapja azonos a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal az eltéréssel, hogy a nyugdíjjáruléknak felső határa is van.
Az egéyni vállalkozót terhelő járulékok alapjának alsó, illetve a nyugdíjjárulék alapjának felső határát naptári évre kell számítani. Ha a vállalkozó tevékenysége a naptári év teljes tartama alatt nem állt fenn, az alsó és a felső határt a biztosítási idővel arányosan kell meghatározni.
A járulékalap legkisebb összegét úgy kell megállapítani, hogy az a tárgyévben, havi átlagban elérje a minimálbér összegét.
Az egyéni vállalkozó a minimálbér alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az időtartamra, amelynek tartama alatt

  • táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül
  • fogvatartott
  • kamarai tagságát szünetelteti
  • keresőképtelen (csak a 36 órás munkaviszonnyal rendelkező, illetve a tanuló egyéni vállalkozó)