A nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

A foglalkoztató köteles a tb céljait szolgáló, jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetésére és az abban szereplő adatokkal kapcsolatban adatszolgáltatás teljesítésére. Az igazgatási szervek felhívására, megkeresésére az adatszolgáltatást 15 napon belül kell teljesíteni.
Az a szerv, illetőleg természetes személy, amely a cégtörvény alapján nem minősül bejegyzésre kötelezett cégnek, illetve nem minősül egyéni vállalkozónak, a megalakulásától számított 15 napon belül köteles a székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási igazgatási szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni:

 • a nevét, rövid cégnevét,
 • címét, székhelyét, telephelyét
 • megalakulása, létrejötte napját, alapító okirat keltét
 • a képviseletre jogosultak nevét, lakóhelyét,
 • jogelődjének nevét
 • az általa foglalkoztatottak számát
 • adóazonosító számát, bankszámlaszámát.

A foglalkoztatónak minősülő természetes személy a lakóhelye szerint illetékes nyugdíj és egészségbiztosítási igazgatási szervhez köteles bejelenteni

 • nevét, címét és az általa foglalkoztatottak számát

a foglalkoztatás kezdetét követő 15 napon belül.
Az egészségbiztosítási igazgatási szerv a foglalkoztató számára nyilvántartási számot állapít meg, melyről 30 napon belül értesíti a foglalkoztatót.

A társadalombiztosítási egyén nyilvántartás

A foglalkoztató a tevékenységében személyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba venni és erről a magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a törvényben előírt adatok a munkavégzés megkezdésétől megállapíthatók legyenek. A nyilvántartás tartalmazza a biztosított természetes azonosító adatait, a biztosítással járó jogviszony megnevezését, a biztosítási kötelezettség kezdetét, továbbá az igazolás átvételének elismerését.
Igazolásnak minősül a foglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés, amennyiben azt a foglalkoztatás megkezdésekor a foglalkoztatottnak átadták.
A foglalkoztató a biztosítottakról köteles a külön törvényben meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza:

 • a biztosított nevét és személyi adatait
 • a tb azonosító jelét
 • a magán-nyugdíjpénztári tagságára vonatkozó adatokat
 • a foglalkoztató adatait
 • a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat
 • a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét
 • a biztosított után fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás összegét.

A kölcsönbeadott munkavállalókról a kölcsönbeadó köteles a nyilvántartást felvenni. A nyilvántartást a foglalkoztató minden év végén lezárja, archiválja és arról a tárgyévet követő április 30-ig az igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít.
A foglalkoztatónak a tb egyéni nyilvántartás részeként Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lapot kell kiállítania a biztosítottakról, a megállapodás alapján szolgálati időt szerzőkről, kivéve a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottakról, ide nem értve a rögzített nyugdíjjal rendelkezőkről.
A nyilvántartó lapokat minden év dec 31-ével le kell zárni, és azokról a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben jegyzéket kell készíteni 2 példányban.
A jegyzéknek tartalmaznia kell:

 • a sorszámot, a biztosított nevét
 • a biztosított anyja nevét
 • a biztosított születési dátumát
 • a biztosított taj számát.

A jegyzéket a munkáltatónak cégszerű aláírással kell záradékolnia, és az előírt határidőig meg kell küldenie a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére.

A biztosítottak és egyéb személyek egészségbiztosítási bejelentése

A foglalkoztató az illetékes egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesz a személyi adatok és a taj-szám megjelölésével az általa foglalkoztatott biztosított biztosítási jogviszonyának kezdetéről, megszűnéséről, valamint a biztosítás szünetelésének időtartamáról.
A MT szerinti kölcsönbeadott munkavállalóról a bejelentési kötelezettséget – a kölcsönvevő által a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesített közlés alapján – a kölcsönbeadó teljesíti.
Pályakezdők esetében a bejelentésnek a biztosítási jogviszony kezdő időpontjára és a foglalkoztatóra vonatkozó adatait a taj szám megjelölésével az OEP a biztosítási jogviszony kezdetét követő második hónap 15. napjáig megküldi a PSZÁF-nek.
A Magyar Államkincstár Területi igazgatósága tesz bejelentést a taj-szám megjelölésével a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személyekről az ellátás megállapítását, illetőleg a folyósítás megszűnését követő hónap 12. napjáig.
Az illetékes települési önkormányzat jegyzője jelenti be a MEP-hez a rendszeres szociális segélyben, az ápolási díjban, a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában, az időskorúak járadékában, továbbá a hadigondozott pénzellátásban részesülő személyeket, az ellátás megállapítását, illetőleg a folyósítás megszűnését, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig.

Az előzőeken kívül bejelentésre kötelezett még:

 • egyházi, felekezeti nyugdíjban részesülők esetén a nyugdíjat folyósító szerv,
 • bányászati keresetkiegészítésben részesülők esetén az azt folyósító szerv
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi nyugdíjban, illetve rendszeres rokkantsági segélyben részesülők esetén a közalapítvány
 • a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményben elhelyezettek esetén az intézmény vezetője
 • a Tbj. 16§ (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók, hallgatók esetében a középfokú nevelési-oktatási, illetőleg felsőoktatási intézmény vezetője
 • fogvatartottak esetén a fogva tartást foganatosító szerv.