A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,

 • aki az igénylő háztartásában él, és
  • akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult
  • aki közoktatási intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egytemi vagy főiskolai szintű alapképzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik
  • aki saját jogán jogosult az ellátásra
 • aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő – a kormányrendeletben foglaltak szerint – vele kapcsolatot tart fenn.

Családi pótlékra jogosult saját jogán

 • a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy, ha utána a 18. életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak.
 • A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, nagykorú személy,
  • Akinek mindkét szülője elhunyt
  • Akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
  • Aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből
  • Akinek gyámsága a nagykorúvá válása miatt szűnt meg.