I. A céladók rendszere: 

 • a fogyasztást, a jövedelmet és a vagyont terehlő adók mellett az egyéb adók döntő többsége nem a központi költségvetés bevétele, hanem a társadalombiztosítási alapokba, vagy az elkülönített állami pénzalapokba kerül
 • az egyes fizetési kötelezettségek elnevezése lehet: hozzájárulás, járulék, díj (az elnevezéseknek nincs túl sok elvi alapjuk)
 • országonként változó, hogy mit tekintenek adónak, illetve adó jellegű fizetési kötelezettségnek (ezek általában adójellegűek,illetve eljárási értelemben azok is: hiszen pl: Tb járulékok adók módjára behajtható köztartozások)
 • a fizetési kötelezettséget - a célhoz kötöttségből adódó jellegzetességként - a befizetéssel támogatni kvánt feladatok preferencia rendszerét tükrözik
 • céljaik szerint három csomópont köré rendeződnek:                                                   
  • a) foglalkoztatás                                                                                  
  • b) mezőgazdaság                                                                                  
  • c) környezetvédelem
 • szabályozása: differenciált és nehezen áttekinthető
 • a szabályozási mód gyakran csak látszólag normatív, mert a miniszternek vagy a hatóságnak egyedi megállapítási jogosítványa, de legalább is mérlegelési joga van
 • adóigazgatási szempontból is vegyesek:
  • a) állami adóadóhatóság, vagy vámhatóság áltla kezelt befizetések (környezetvédlemi termékdíjak)
  • b) közigazgatási szervek által beszedett (vízkészletjárulék) 

II. Társadalombiztosítási befizetések:   

1. A társadalombiztosítási befizetések:

 • adó jellegét megalapozza, hogy a befizetések és szolgáltatások igénybevétele a befizetésektől viszonylag jól elválasztható
 • az adó jellege jól érzékelhető a munkáltatónál, aki semmiféle ellenszolgáltatást sem kap még közvetve sem
 • a munkavállalók által fizetett járulék felfogható sajátos szervezeti adóként, mivel a személyi és cslaádi körülményeket nem veszi figyelembe és a jövedelmeadótól eltérően lienáris kulccsal fizetendő  

Adó jelleggel szemben felhozott érvek:

 • biztosítási analógia, veszélyközösség, szolidaritás                                                                  
Eltérő nemzetközi gyakorlat:   
 • a járulékalap és a kulcs országonként eltérő: progresszív, lineális, áltlános vagy scheduláris (jövedelemtípusonként különbözőek) jellegűek                                                                     
Járulékok rendszere:
 • a) társadalombiztosítási járulék
  • társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni: munkáltató, egyéni vállalkozó, munkanélküli ellátást, keresetpótló ellátást folyósító szerv
  • munkáltató: a biztosított részére az adóköteles jövedelem, valamint az az adóeredményből juttatott osztalék után 24% nyugdíjbiztosítás + 15% egészségbiztosítási járulékot fizet + a táppénz 1/3 részét
  • az egyéni vállalkozó: (kivéve a kiegészítő tevékenységget folytató, illetve kezdő)
  • előző naptári évben elért SZJA alapot képező jövedelem, vállalkozói osztalékalap, átalányadózó esetén átalányadó alapját képező jövedelem 1/12 része után
  • legalább a tárgyhót megelőző hónap első napján az évényes minimálbérnek megfelelő összeg után
  • legfeljebb havi 99 ezer forint (napi 3300 forint) jövedelem után
  • segítő családtag után minimálbér alapul vételével
  • társas vállalkozás tagja személyes közreműködése alapján kiosztott adóköteles jövedelem adózott eredményből juttatott osztalék, de minimum a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes Tb járulékot (jövedelem alap itt is legfeljebb 3300,-Ft/nap)
 • b) a biztosított egészségbiztosítási és nyugdíj járuléka
  • a biztosított egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot köteles fizetni
  • alapja: a biztosítási kötelezettséggel járó jogvisozny alapján kapott és társadalombiztosítási alapot képező adóköteles jövedelem
  • mértéke: egészségbiztosítási: 4%; nyugdíjbiztosítási: 6% (járulékfizetés felső határa: napi 3300,-Ft)
  • aki egyidejűleg több biztosítási jogvisoznyban áll, mindegyik jövedelme (napi maximum 3300 forint után) ha foglalkoztatása nem éri el a 36 óra/hét
  • a nyugdíjjárulékot kell fizetni: a gyermeknevelési támogatás, ápolásgi díj, gyermekgondozási segély után
  • nem kell társadlombiztosítási járulékot fizetni: az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknek
 • c) a munkanélküli ellátás után fizetett járulék
  • a társadalombiztosítási járulékot a munkanélküli járulékot keresetpótló juttatást folyósító szerv fizeti
  • a biztosított nyugdíjjárulékot fizet
 • d) baleseti járulék
  • kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó: adóköteles jövedelme, vállalkozói osztalékalap, átalányadó esetén fizet
  • alapja: a jövedelem 1/12 része után (max: napi 3300,-Ft)
  • mértéke: 10%
  • társas vállakozás a kiegészítő tevékenységet folytató tagnak - személyes közreműködése alapján kiosztott adóköteles jövedelme és juttatott osztalék után - szintén 10%-os baleseti járulékot fizet
 • e) egészségügyi hozzájárulás
  • 1997-től az egészségügyi hozzájárulások fedezetének kiegészítésére
  • elsődlegesen a foglakoztató szerveket terheli, (biztosítottakat, tanuló szerződéssel tanulót foglalkoztatót)
  • egyéni vállalkozó akkor köteles fizetni, ha fizetési kötelezettsége más jogviszony alapján nincs
  • mértéke: 1800 forint/hó / biztosítottak, szerződés alapján foglalkoztattakk esetén - függetlenül attól, hogy tanuló vagy ügyellátásra szól-e a szerződés, valamint munkanélüli járadékban és keresetpótló juttatásban részesülő személy után/
  • nem kell fizetni pl: ha a foglalkoztatott gyermekgondozási díjban részsül, sorkatonai szolgálatot teljesít, vagy az után, aki egyidejűleg több jogvisoznyban áll (ilyenkor heti36 óra munkavégzésre fizetik a hozzájárulást, a felett nem kell fizetni)
  • települési önkormányzat fizet egyes szociális ellátottak esetében
  • aki után nem fizetnek és személyi igazolvánnyal rendelkezik és nem egyéni vállalkozó 1800 forint/hó összeet köteles fizetni
  • mentesül a fizetés alól:
   1. öregségi, rokkantsági nyugdíjban részesülő
   2. árvaellátásban részesülő
   3. gyermekgondozási díjban részesülő
   4. nevelési, oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója
   5. felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója
 • **Megyjegyzés:
  Járadékról beszélünk: ha valaki állami juttatásban részesül pl: munkanélküli járadék (kivéve: bányajáradék)
  Járulékról beszélünk: ha mi fizetjük a közkasszákba pl: az előbbiekben felsorolt valamennyi