I. Építményadó:

Hatv: " Adóköteles az önkormányzat illetékességi teületén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény)"
 • az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet, amely mértékét így állapítják meg:
 • települési rendezési tervben előírt
 • ennek hiányában a szokásos mértéket meg nem haladó, amit az önkormányzat állapít meg
 • az adókötelezettség valamennyi helységre kiterjed (hasznosítástól függetlenül)

Adó alanya:

 • a naptári év első napján az építmény tulajdonosa
 • több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában
 • ha az ingatlant bejegyzett jog terheli, akkor a jog tulajdonosa
 • közös tulajdon esetén: tulajdonosok közössége pl: üdülő
 • ettől ele lehet térni úgy, hogy a tulajdonosok kötnek egy olyan megállapodást, melyben - közös megállapodással -kijelölik az adóalanyt és azt benyújtják az adóhatósághoz

Adómentes:

 • a) szükséglakás
 • b) gyógy és üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen - tanyán,  500 főnél kisebb állandó lakosságú településen - 100 m2 alatti komfort nélküli lakás
 • c) szociális- egészségügyi- gyermekvédelmi- nevelési-oktatási intézményként szolgáló helység
 • d) költségvetési szerv, közszolgáltató szervezet, egyház tulajdonában álló építmény
 • e) lakás és üdülőhöz nem tartozó kiegészítő helységek
 • f) állattartást, növénytermelést szolgáló épület

Adókötelezettség keletkezése:

 • használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadása utáni év első napjázól
 • engedély nélküli építmény esetén: tényleges használatbavételt követő év első napján                
 • Megszünése:
 • építmény megszünési évének utolsó napján
 • hazsnálat szünetelése nem érinti az adókötelezettséget    

Adó alapja:

 • a) építmény m2-ben számított hasznos területe900,-Ft/m2
 • b) korrigált forgalmi értéke3%
 • az adó alapjáról az önkormányzat dönt

II. Telekadó:

(a telekadó alanyai, adó alapja megeggyezik az építményadó szabályaival, ezért csak az eltéréseket írjuk le)

Hatv: "Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen beltetületi földrész

Adó alanya:

Év első napján a telek tulajdonosa + többi pl: jog, közös tulajdon → építményadó rendelkezései    

Adómentesség:

 • a) építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt
 • b) közhasználatú közlekedési tevékenységet végző alany erre a célra használja telkét
 • c) telek  rendeltetészerű használathoz, szokásos mértéket meg nem haladó földrészleteépítményadó
 • d) rendezési tervben előírtaknál nagyobb, de szociális, eügyi- gyermekvéd (lásd építményadó) és költségvetési szerv, egyház, illetve közszolgáltató szervezet tulajdonában állótelekrész
 • e) építményhez,- nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó védőterület
 • f) erő művelési ágban nyilvántartott terület

Adókötelezettség keletkezése:

 • földrészlet belterületté minősítését, illetve építési tilalom feloldását követő év első napján   

Megszünés:

 • belterületi földrész külterülettés minősítése
 • beépítés évének utolsó napján
 • építési tilalomnak az év első félévében történő kihirdetése esetén a félév utolsó napjaán 

Adó alap → építményadó:

Adó mértéke:

 • a) 200,-Ft/m2
 • b) 3%