I. Államigazgatási eljárási illeték:

"Az államigazgatási eljárási cselekményekért, valamint a külkereskedelmi forgalomban behozott vámárú után e törvényben megállapított illetékeket kell fizetni."
 • illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha nem a hatáskörrel rendelkező szervhez nyújtják be a kérelmet, illetve, ha elutasítják a kérelmet
 • ha ugyanabban az ügyben új eljárás indul, akkor ismételten meg kell fizetni az illetéket
 • amire díjat kell fizetni, arra nem kell illetéket
 • eljárás kezdeményezésekor köteles megfizetni az a fél, aki az eljárás megindítását kéri
 • az illetéket magáért az eljárásért kell fizetni, az eljárást kezdeményező iraton (főszabályként illetékbélyeggel)
 • több ügyfél ügyében 1 eljárás: egyetmleges felelősség az illetékért (de csak 1x kell megfizetni)
 • egy beadványban több kérelem esetében csak 1x kell fizetni, de ha más szervek hatáskörébe tartoznak a kérelmek, akkor minden egyes szerv felé meg kell fizetni a megfelelő mértékben
 • hiánypótlás végett visszaadott beadvány újbóli beadása esetén nem kell mégegyszer fizetni   megszünik az egyetemlegesség, ha szerv mindegyik ügyfélre külön határozatot hoz (utólag, pótlólag, egyenként)
 • Nem kötelezhető illetékfizetésre, aki költségmentességben részesül
 • illeték alapja: eljárás megindításakor fennállott pertárgyérték
 • ha eljárás közben emelkedik a pertárgy értéke akkor a különbözetre is meg kell fizetni az illetéket
 • de az illeték utólagos (pertárgyérték csökkenésével arányos) leszállításnak vagy visszatérítésnek nincs helye

Tárgyi illetékmentesség:

"Alkotmányos jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, valamint a társaadalmi igazságosság előmozdítása érdekében tárgyuknál fogva illetékmentesek a következő eljárások":
 1. választással, népszavazással kapcsolatos eljárások
 2. születéssel, házasságkötéssel, örökbefogadással, tartással, gondozással és halálesettel kapcsolatos kivéve pl: Mo-n lakó hontalan külföndön történő házasságkötéssel kapcsolatos eljárás anyakönyvi kivonat kiállítása második ízben, ingatlan-nyilvántartási eljárás

Csoportjai:

 • a) általános tételű: minden 1. fokú állig eljárásért 1000,-Ft-t kell fizetni (ha a tv melléklete másként nem rendelkezik)
 • b) különös tételű (sokszínűek, több tucat van belőle, tv melléklete rendezi)pl:
  1. iskolai bizonyítvány másolata:400,-Ft
  2. útlevél kiadásával kapcsolatos illeték 4000,-Ft
  3. gépjármű, pótkocsi forgalmi engedéylének kiállításával, pótlásával, betelt forgalmi engedély cseréjével, másolat kiadásával, tulajdonjogot érintő korlátozas bejegyzésével kapcsolatos eljárás 1500,-Ft
  4. ingatlan tulajdonjogának, vagyon értékű jognak bejegyzésére irányuló keljárási illeték ingatlanonként 2000,-Ft
  5. külkereskedelmi áruforgalomban behozott vámáru után fizetett statisztikai illeték vámérték 3%-a

Fellebbezési eljárás:

 1. ha pénzben megállapítható az eljárás tárgya (pertárgyérték), akkor a vitatott összeg minden megkezdett 10.000,-Ft-ja után 100,-Ft de minimum 2000,-Ft és max: 200.000,-Ft
 2. ha nem állapítható meg pénzben az érték akkor 2000,-Ft

Felügyeleti intézkedés:

 • kezdeményező kérelem illeték 2000,-Ft
 • jogorvoslati eljárásban megfizetett illetéket vissza kell téríteni az ügyfélnek, ha a bíróság által felülviszgált - ügyfelet elmarasztaló - határozata jogszabálysértőnek bizonyult
 • ha az illetéket nem fizették be - akkor az állig szervnek figyelmezteni kell a kérelmezőt, - hogy amennyiben 8 napon belül nem fizeti meg, akkor mulasztási bírságot is meg kell fizetni
 • ha az ügyfél a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, akkor leletet vesznek fel az illetékhiányról
 • a lelet alapján:
  • a, illetéket 
  • b, felhívási költséget vagy
  • c, mulasztási bírságot állapít meg az Illetékhivatal
 • a vagyonszerzési illeték alá eső ügyben az ingatlan-nyilvántartási eljárás illetékét a vagyonszerzési illetékkel együtt kiszabás alapján pénzzel kell megfizetni

II. Bírósági eljárás illetéke:   

 • eljárás megindításakor köteles a kezdeményező fél megfizetni, kivéve, ha a megfizetésről utólag kell határozni (az fizet, akit a bíróság erre kötelez)
 • ha nem a jogosult indítja meg az eljárást, hanem nevében és érdekében valaki más, akkor is annak kell fizetni akinek érdekében indult az eljárás
 • több kötelezett esetén, ha az érdekeltség aránya nem állapítható meg, vagy nem osztható a kötelezettek egyetmlegesen, egyébként érdekeltségeik arányában kötelesek megfizetni   

1)Polgári eljárási illeték:   

 • illeték alapja: az eljárás megindításakor fenálló pertárgyérték,
 • jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett követelés, vagy annak része
 • kivétel: munkaügyi perek, ahol az egy évi átlagkereset, vagy a bérkülönbözet 1 évi értékét kell alapul venni

Ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg akkor az érték függ attól, hogy az                       

 eljárás:
peres eljárás:nem peres 
 1.fok jogorvoslat 1 fok. jogorvoslat 
helyi 150.000 75.000 
megyei 250.000 125.000 125.000 70.000 
Legfelsőbb bíróság 225.000 150.000 100.000 
 • vagylagos kérelem esetében az illetéket csak 1x, de a legmagasabb érték után kell megfizetni
 • a bíróság által megállapított összeg az eljárás tárgyánek mértéke, ha azt a fél által megjelölt értéknél magasabb összegben állapítják meg   

Illeték mértéke az igényelt eljárás jellegétől különböző

 • a) peres eljárás: 6% min: 5000,-Ft max: 750.000,-Ft
 • b) fizetési meghagyás: 3%  min:2000,-Ft max:300.000,-Ft
 • c) végrehajtási eljárás: 1%  min: 2000,-Ft max:100.000,-Ft /megyei vagy fővárosi Bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik a végrehajtás foganatosítása akkor: 3% min:6000,-Ft max:300.000,-Ft

Speciális tételes illetéket kell fizetni számos eljárásban pl:

 • a) házassági bontóper 7000,-Ft ítélet elleni fellebbezés: 5000,-Ft
 • b) cégbejegyzési eljárás  jogi személynek: 2% min:10.000,-Ft max: 300.000,-Ft
  jogi személyiség nélküli gt +egyéb cég : 2% min: 5000,-Ft  max: 150.000,-ft
  induló vagyon nélkül alapítható cég pl:bt : 5000,-Ft
 • c) jogi személy gt felszámolási eljárás: 40.000,-Ft csődeljárás: 20.000,-Ft
  jogi személyiség nélküli gt:  FA: 15.000,-Ft csőd:10.000,-Ft

Jogorvoslati illetékek rendszere is differenciált:

pl: 
 • fellebbezési illeték 6% min 5000,-Ft max: 750.000,-Ft
 • csatlakozó illetéké: fellebbezési illeték 1/2-e min: 3000,-Ft max: 125.000,-Ft
 • végzés ellen fellebbezés: 3% min: 3000,-Ft  max: 125.000,-Ft
 • közjegyzői határozat ellen, cégbírósági, csőd, felszámolási eljárási végzés ellen: 5000,-Ft    
 • felülvizsgálat: (ítélet ellen) 6% min:8000,-Ft  max: 2.000.000,-Ft
 • végzés ellen: ítélet elleni érték 1/2-e  min:5000,-Ft  max:1.000.000,-Ft
 • csőd, felszámolási eljárási végzés ellen 6000,-    

2) Büntető eljárás illetéke:   

Kizárólag magánvád alapján szóló eljárásban eljárási illeték: 3000,-Ft
fellebbezési illeték: 4000,- Ft

 • perújítási és felülvizsgálati kérelem: 5000,-Ft
 • nem tekinthető kizárólag magánvád alapján indítot eljárásnak, ha ugyanazon sértett sérelmére elkövetett egymással összefüggő olyan büncselekmények miatt indult, amelyek miatt részben köz,- részben magánvádnak van helye
 • Nem kell illetéket fizetni az eljárás azon szakaszában, amikor az ügyet az ügyész képviseli
 • a kegyelmi és bírósági mentesítés iránti kérelem benyújtása esetén: 1000,-Ft
 • vagyoni jellegű joghátrány elengedése iránt az Igazságügyminiszterhez előterjesztett kérelem illetéke: elengedni kért tartozás 1%  min:1000,-Ft  max:10.000,-Ft

III. Mentességek, kedvezmények, fizetési könnyítések:

Illetékmentesség bírósági eljárásban:
Nem kötelzhető illeték fizetésére: más jogszabály szerint költségmentességet vagy illetékmentességet élvez

 • személyes illetékmentesség a fél jogutódjára nem terjed ki (hiszen ez magához a személyhez kötődik)

Illetékmentes polgári ügyben:

 • idézés kibocsájtása (bíróság), vagy érdemi vizsgálat (nem peres eljárás) nélkül elutasítja , a pert a PP 157.§a, alapján szünteti meg
 • költségmentesség, illetékfeljegyzési jog tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslati eljárás
 • bontóperben a házasság vonatkozásában indított viszontkereset
 • határozat kijavítása, kiegészítése iránti kérelem
 • választói névjegyzékkel kapcsolatos eljárás
 • kárpótlási ügyekben hozott közigazgatási hatőóság által hozott határozat bíróságíi felülvizsgálata iránti per
 • holtnak nyilvánítással és halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárás, ha az eltünés vagy a halál háborús esemény, vagy természeti katasztrófa folytán következett be
 • helyi önkormányzat adósságrendezése eljárása  

Büntetőügyekben:

 • kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban a terhelt és a védő: fellebbezése, perújítási kéreleme, felülvizsgálati indítványa,
 • ha a pert (magánvádast) személyes meghallgatás előtt megszünteti a bíróság, vagy erre kegyelem folytán kerül sor
 • kegyelmi, bírósági mentesítés iránti kérelem, ha azt az elítélt vagy védő nyújtotta be   

Mérsékelt illeték:

 • a bíróságokra háruló teher mérséklésére és a felek közötti megegyezés elősegítése érdekében /illeték 10-50%át kell megfizetni/ az eljárási illeték 10%-át kell fizetni
 • felperes keresetétől legkésőbb az első tárgyaláson eláll
 • az 1. tárgyaláson a per megszüntetését a felek közösen kérik illeték
 • az 1. tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor és e szünetelés folytásn megszünik a per
 • felek 1. tárgyaláson egyezséget kötnek
 • ha az alperes a követelést az 1. tárgyaláson azonnal elismeri, vagy az 1. tárgyalás előtt a követelést teljesíti az illeték 30%-át kell fizetni
 • 1. tárgyalás után a felperes keresetétől való elállása miatt
 • az eljárás szünetelésével a per megszünik 50%-ot kell fizetni
 • egyezségkötés az 1. tárgyalás után az illeték 50%-át kell kifizetni

Illetékfeljegyzési jog:   

 • a költség és az illetékmentességtől eltérően csak az illeték előzetes megfizetése alól történő felmentést jelenti
 • az illetékfeljegyzési jog szabályai a beavatkozóra is irányadóak                                                 Mentesíthető az a fél, akinek az illeték megfizetése jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló terhelést jelentene, különösen, ha a leróvandó illeték a fél és házastársa, valamint a vele egy háztartásban élő általa eltartott gyermekei előző adóévben elért egy főre jutó adóköteles jövedelmének 25%-át meghaladja
 • megilleti az ügygondnokot és a gyámhatóság által kirendelt eseti gondnokot is, valamint azt a felet, akinek érdekében az ügyész vagy erre jgosult szerv indított pert
 • külföldit viszonosság vagy nemzetközi szerződés alapján                                                     Kizárt az illetékfeljegyzési jog engedélyezeés:
  • ha a fél perlekedése rosszhiszemű, vagy előre eredménytelennek látszik
  • ha, mint engedményes lép fel és valószinűsíthető hogy az engedményezés az illetékfeljegyzési jog kedvezményével való perlésre irányul
 • házasság felbontására irányuló kereset esetén
 • cégeljárásban
 • pénzbüntetés, szabadságvesztés és kegyelmi eljárásokban                                                      A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg
 • pl: munkaügyi perben, ha a per a munkavállaló szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával kapcsolatban indul, vagy a vezető állású munkavállaló polgári jogi szabályai szerint kártérítési felelősségével kapcsolatban
 • közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban
 • bűncselekményből, szabálysértésből származó kár megtérítése iránti perben

Elévülés:Itv. 86.§:

"Az illeték megállapításához, vlamint az illeték behajtásához való jog elévülésére az Art rendelkezései irányadóak."
(szokják kérdezni)
!! a visszatérő szolgáltatások illetékalapjának megállapításáról sem könyv, sem tv nem ír külön semmit, gondolom, hogy itt a gépjárművek és ingatlanok forgalmazását vállalkozási tevékenységként űzőkről kell szólni.