Fogalma:Itv 18.§:

" Inngatlannak, ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher melett, továbbá az öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási lilleték alá esik."

Ilyen ügylettel megszerezhetők:

 1. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, illetve e jog megszüntetését követő vagyonszerzés
 2. ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése
 3. ingó megszerzése hatósági árverés útján
 4. gépjármű, pótkocsi tulajdonának és haszonélvezetének megszerzése
 5. közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény tulajdonjogának megszerzése
 6. öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzésre is ezeket a szabállyokat kell alkalmazni, de maga az illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik

1) Illeték alapja és mértéke:

Illetékalap: megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke
 • Csere esetén: a cserével megszerzett ingatlan forgalmi érétke
 • tartási,- életjáradéki,- öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzésnél vagyon forgalmi értéke alapján
 • vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezeti és használati jog esetén az öröklésnél meghatározott módon
 • ingatlan közös tuladon megszüntetése esetén akkor kell fizetni, ha valamelyik tualjdonostársnak nagyobb lesz a tulajdona a közös tulajdon megszünése után, mint annakelőtte volt, kiszámítása az értékkülönbözet alapulvételével történik (a vagyonszerzés módjának megfelelően)
 • ha pl: azért kap több tulajdont az egyik tultárs mert a kötelezettségekből is többet vállal és azok arányaiban megegyeznek, akkor nem kell illetéket fizetni
 • Illeték általános mértéke: illetékalap 10%-a
 • Speciális szabályok:    

A) Lakástulajdon visszterhes vagyonátruházási illetéke:

 • illeték alapja: a lakástulajdon forgalmi értéke /ebből le kell vonni a kedvezméyneket pl: lakásépítési kedvezmény/
 • 4 millió ft-ig 2%
 • az e fölé eső összegre 6% (tehát 4 millióig akkor is 2%)
 • résztulajdon szerzése esetén: szerzett tulajdoni hányaddal arányos  értékhatárig alkalmazható az alacsonyabb kulcs
 • csere esetén a forgalmi értékük különbözete az alap (ha több lakást cserélnek akkor: a legnagyobb-legkisebb értékű lakás forgalmi értékének különbözete)
 • kvázi csere: amikor a lakás megvásárlása és a korábbi eladás anem esik egy időbe - azaz két évvel megelőzi az új vásárlását, vag követi azt- ekkor szintén  a (terhekkel nem csökkentett) forgalmi érték külömbözete irányadó, kivéve ha ez a különbözet meghaladja az újonnan vásárolt lakás forgalmi értékét, mert ekkor - kivételesen kedvezőbb a jogalkotó elbírálása - ugyanis az alacsonyabb érték alapján kell fizetni az illetéket
 • ha nemcsak a tulajdonjog, hanem pl: haszonélvezeti jogok is telepítődnek - tehát mindkét fél hasonló jogot tart fenn a másik lakásán - akkor itt is "jog-érték"-különbözetet kell számítani
 • állami, helyi önkormányzati tulajdonban álló bérlakás bérleti jogának megszerzésekor az illetékalap pont a fele annak, ami a tulajdon-átruházásakor lenne

B)Ingatlanforgalmazású célú vagyonszerzés:

 • ha a vállalkozó főtevékenysége az ingatlanforgalmazás (és erre jogosult is pl: megvannak az engedélyei) vagy ingatlanok pénzügyi lízingje aakor a terhekkel nem csökkentett forgalmi érték 2%-a az illeték mértéke

C)Gépjármű tulajdonának megszerzése:

 • illeték mértéke: 8,-Ft/cm3
 • kizárólag elektromos hajtómotorral meghajtott gépjármű esetén: a hajtómotor  teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 300,-Ft/kW
 • pótkocsi össztömege 2500kg alatt: 4000,-Ft, más esetekben (mindíg) 10.000,-Ft (haszonélvezeti jog megszerzése esetén ki kell számítani a vagyoni értékű jog számítása alapján)

Illetékmentesség:  

 1. ugyanaz mint az öröklés 6: pontjában/lakás
 2. lakástulajdon kezelői jogának megszerzéseajándékozási ill.
 3. állami tul. természetvédelmi terület kezelői jogának a kezelő általi megszerzése ajándékozási ill.
 4. közcélú vizi létesítmények és tartozékai feletti kezelői jog megszerzése
 5. kincstári vagyon kezelői jogának megszerzése
 6. szövetkezetek egyesülésével, szétválásával, beolvadásával , átalakulással történő vagyonszerzés
 7. közös gazdálkodás céljára tag által szolgáltatott ingatlanapport megszerzése
 8. társaság vagyközös gazdálkodás megszüntetésekor a felosztott felhalmozott vagyon
 9. gazdálkodó szervezet átalakulása során bekövetkezet vagyonszezés, ha az új szervezet a régebbi általános jogutódja lesz
 10. gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállakozó szerzése - a tevékenységi körön belül
 11. helyi önkormányzat vagy állami tulajdonban lévő lakás  tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának az elővásárlási joggal rendelkező általi tulajdonszerzése
 12. birtok összevonás célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulajdon szerzése
 13. kisajátított, vagy bányakárt szenvedett ingatlanért csereingatlan szerzése   

Illetékkedvezmény:

 1. termőföld tulajdonjogának, vagyoni érétkű jogának megszerzése esetén az egyébként járó illeték 1/4-ét kell megfizetni

Illetékfizetéssel kötelezett:

 1. szerző fél elsődlegesen
 2. de ha másik fél vállalja magára a megfizetést, akkor behajthatatlanság igazolásáig, de legfeljebb az illeték megállapítást követő 1 évig csak tőle lehet követelni