I. Fogalma:

 • állam által önállóan megállapított bevételek
 • amiket közkiadások fedezésére fordítanak
 • összekapcsolva bizonyos állami szervek szolgáltatásaival; de ez nem értékarányos pl:vagyonszerzési illeték
 • szükség esetén kényszer útján behajthatók

Kettősség:

 • alany lehet természetes és jogi személy
 • a kötelezettség előre vagy utólag fizetendő
 • felhasználása központi (bélyegben) vagy helyi (készpénzben) befizetve

II. Jellegzetességei:

 • az SZJA és illeték a leggyakoribb bevétel
 • az az állami bevétel amely a legszélesebb körben csatlakozik a polgári joghoz
 • annak -Pj- intézményeire épül; olyan bevétel, melyet az állam önállóan állapít meg a közkiadások fedezésére fordítja és összekapcsolja bizonyos állami szevek szolgáltatásaival (ellensozlgáltatást nyújt érte)
 • szükség esetén az állam kényszer útján szedi be
 • az illeték az szevek által nyújtott szolgáltatás ellenértéke, de azzal nem értékarányos
 • általánan olyan bevétel, aminek van ellenszolgáltatása, kivéve a vagyonszerzési illetéknél

Az illetékek megállapítása és felhasználása kétféle lehet:

 • az illeték megosztott illeték, tehát felhasnzálhatja:
  1. az állam
  2. és az önkormányzat → hova kerül a kifizetett illeték
 • az illetékhivatalhoz
 • a készpénzben befizetett illetékek önkormányzati bevételként jelentkeznek
 • amit bélyegben vagy nem készpénzben (pl.: postai úton) fizetnek be, az állami bevétel lesz  (ez technikai kérdés és nem tartalmi)

III. Magyar rendszer kialakulása; jelenlegi rendszere:

 1. Az első illetéket a szabadságharc leverése után egy császári pátens vezetett be, amit 1867 után recipiáltak (törvénnyé emeltek)
  • a) a bírósági eljárás illetéke igazságszolgáltatási törvénykezési illeték
  • b) közigazgatási illeték
  • c) okirati illeték
  • d) vagyonszerzési illeték
 2. 1949 után mindent átformáltak: hármas tagolás jött létre 1976-ig
  • a) vagyonszerzési illeték
  • b) eljárási illeték (államigazgatási és bírósági)
  • c) okirati illeték
 3. 1976-os reform szerint az okirati illeték megszűnt; pl.: szerződésre, érettségi bizonyítványra kellett fizetni
 4. A jelenlegi rendszer 1990-ben formálódott, azóta többször módosították: 1991:XCIII. tv.
  • a) vagyonszerzési illeték
  • b) eljárási illeték
  • c) a törvény az illetékek mintájára fizetendő díjakat is tartalmazza (ilyen kötelezettséget más törévny is meghatározhat; pl.: a bírósági jegyzókönyv másolatáért / a hitelesítésért fizetendő díjat

IV. Illeték egyenérték:    

 • korábban alkalmazott
 • holt kéz adója: gneráciováltáshoz kapcsolódott, amelynek kapcsán az állami illetékbevételhez jutott a vagyonátszállás kapcsán
 • jogi szmélyekél generációváltás színes jogi személyek vagyona után periodikusan, renszeres időközönként  állapították meg
 • évente:0,5-1%

A törvény felépítése:

 • illetékfajták megállapítása; pl.: örökösödési illeték
 • hatálya
 • hatállyal összefüggő mentességek; a mentesség lehet tárgyi és személyes ( a személyes az alanyokhoz kötött; a tárgyipedig az eljárás típusához)

Illetéktv hatálya:

 • a) öröklési illeték:
  • belföldön lévő hagyatékra minden esetben
  • magyar állampolgár, illetve Mo-n élő nem magyar állampolgár, vagy belföldi székhelyű jogi személy által örökölt: ingóhagyatékra
  • külföldi hagyatékba tartozó vagyoni értékű jogra: ha ahagyaték országában nem fizettek öröklési illetéket
  • (a fizetést az örökösnek kell bizonyítania)
  • nem terjed ki külföldi ingatlanhagyatékra    
 • b) ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illeték:
  • belföldi ingatlanok és ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogokra
  • kivéve: ha nemzetközi szerződés máshogy rendeli
  • ingó és ehhez kapcsolódóvagyoni értékű jogok esetén: ha ingó átadása vagy megszerzése belföldön történt   
 • c) eljárási illetékek:
  • természetes és jogi személyekre egyaránt alkalmazni kell
  • kivéve, ha nemzetközi szerződés másképp rendelkezik