I. Vagyonadók rendszere:    

 • vagyonadó: természetes személyek és szervezeteik vagyonát adóztatja
 • vagyon: felhalmozott, megtakarított jövedelem + tulajdon + vagyoni értékű jogok
 • vagyonadó feltétele, hogy az adóztatás nem vezethet a vagyon csökkenéséhez, csak a vagyon tényleges hozadékának egy része vonható el
  1. rendszeres (ismétlődő) vagyonadó:
  2. eseti (egyszeri)  tulajdont, birtoklást, forgalmat szabályozza

Nem minősül vagyonadónak:

 1. vagyontárgy értékesítésből származó tőkejövedéki adója (jövedelemadó)
 2. vagyontárgy és annak használatának engedélyezésére vonatkozó adó (díj, járulék) pl. épületek túlzott beépítettségéért
 3. ingatlanvagyon feltételezhető jövedelmére tekintettel megállapított adó

Vagyonadó melletti érvek:

 1. horizontális egyenlőség elve: ha csak a jövedelmet adóztatnák meg, akkor figyelmen kívül maradna a közteherviselő képességbeli különbség
 2. vertikális egyenlőség elve: vagyon az államnak, önkormányzatoknak is kiadást okoz; pl.: autó
 3. rendszeres vagyonadó=a jövedelemadó ellenőrző adója

Ellenérvek:

 1. nem csak az adókijátszókat súlytja, hanem minden vagyonost
 2. a pazarlókat jutalmazza, takarékoskodókat bünteti

Vagyonadók rendszere és változása:

 • a vagyonadó redormjára nem került sor Magyarországon a jövedselmadókkal és forgalmi adókkal egyidőben (80-as évek)
 • fennmaradt az illeték rendszere, hatóköre, de már hiányzik a vagyonszerzési illetékek - korábbi  prohibitív jellege, mert megszünt a meredek progresszió
 • a vagyonszerzési illetékek mai rendszere eltér az európaiaktól pl: értékpapír-ügylet esetében nem kell illetéket fizetni
 • a 80-as években számos korábbi vagyonadó megszünt, illetve vagyonkorlátozó funkciója szünt meg
 • egyes vagyonadók pl: gépjárműadó éves regisztrációs díjként működik
 • megszünt a földadó
 • a helyi adók korábbi elemek átalakításával jöttek létre

II. Illetékjog rendszere:

Vagyonadójellege csak a vagyonszerzési iilleték körében domináns
illetéknormák szempontjából nincs rendező szerepe annak, hogy az illetékfizetéssel kapcsolatban állnak-e az állami,- önkormányzati szervek nem gazdasági természetű közszolgáltatási
vizsgálatukkor el kell tekinteni az illetékek adótani sajátosságaitól

 • magyarorszgái előzmények: XI-XV. század
 • 1850: császári nyílt parancs vezette be az illetékrendszert
 • 1920-as évekre kialakult a négyes tagozódású illetékrendszer:   
  1. törvénykezési, 
  2. közigazgatási,                                                                    
  3. vagyonátruházási,
  4. okirati illeték
 • 1950-től hármas tagozódású az illetékrendszer:   
  1. vagyonkezelői,
  2. eljárási
   • a) államigazgatási,                                                       
   • b) bírósági,
  3. okirati
 • 1986: okirati illeték megszűnt (beolvadt a másik két fajtába)
 • 1990. CXIII tv is megtartja a kettős tagozódást :                                                            
  1. vagyonszerzési
   • a) ingyenes (öröklés, ajándékozás),
   • b) visszterhes;                                    
  2. eljárási
   • a) államigazgatási,
   • b) bírósági;                                                              

+ igazgatási és bírósági szolgáltatások díjai /a tv ezeknek tv-es alapot teremt/díjak:
eljárási illetékektől tartalmilag nem sokban különböznek elvi különbség: a díjaknál megállapítható a közszolgáltatás költsége fizetendő díj mértéke nem haladhatja meg a z adott eljárással felmerülő költségeket

változó költségű eljárás költségei: átalány
illetékkel kizárják egymást, nem lehet a két -fizetési- kötelezettség párhuzamos (garanciális szabály)
díjjogszabályban meg kell jelölni, hogy ki jogosult a beszedésre, és ha a díjfizetés nem illetékbéllyeggel történik, akkor meg kell nevezni a bankszámlát is (díjbevételek általában tárcabevételek)

III. Illetékkötelezettség az illetékkódexben:

Kötelezettség keletkezése:

 1. öröklési illetékkötelezettség: örökhagyó halála napján
 2. ajándékozási illetékkötelezettség: ingatlan esetén: ajándékozási szerződés megkötése napján (ingatlan esetén mindig kötelező ajándékozási szerződés)
  → ingó és vagyon értékű jog esetén vagyonszerzéskor, vaagy ha van szerződés, akkor annak aláírásakor
 3. visszterhes vagyonátruházási illeték: a szerződés megkötése napján, árverés napján, vagy bírósági,-hatósági határozattal történő szerzés esetén a határozat jogerőre emelkedése napján vagy egyébként  vagyonszerzéskor
 4. eljárási illetékkötelezettség fő szabályként: az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor
 5. hatósági jóváhagyástól, vagy harmadik személy beleegyezésétől függő (függő feltétel) vagyonszerzési jogügylet esetén az illetékkötelezettséga jóváhagyás, illetve beleegyezés napján keletkezik

/ hasonlóképpen: felfüggesztő, bontó feltétel esetén, vagy kezdő határidő bekövetkezésétől függő szerződés esetén a vagyonszerzési illetékkötelezettség a szerződés hatályának beálltakor keletkezik/

Illetékmentesség:

 • a) tárgyi illetékmentesség: senkitől nem követelhető, hisz magában a dolog a kedvezmény alapja
 • b) személyes illetékmentesség:
  • csak a mentes féltől nem követelhető, sőt pl: szerződés esetén az illeték megfizetését a mentes fél is magára vállalhatja (jogról való lemondás), ilyenkor az illetéket a behajthatatlanság igazolásáig, de legfeljebb -az illeték jogerős megállapítása után - 1 évig nem lehet mástól követelni
  • ha van olyan személy - az ügyben - aki illeték megfizetésére kötelzhető, akkor az egész összeg megfizetésére kötelzhetik
  • az illeték megfizetéséért felelősök körére Art szabályok irányadók, de az örököstárs egyetemleges illetékfizetési kötelezettsége nem állapítható meg
  • szervezet,- alapítvány esetén az illetékmentességről: eljárás megindításakor (írásban), vagy vagyonszerzés bejelentésekor nyilatkozni kell
  • nemzetközi szervezet - tisztségviselői, családtagjaik, idegen állam, Mo-i diplomáciai,- konzuli,- egyéb képviselete és családtagjaik - illetékmentességére nemzetközi szerződés vagy viszonosság irányadó

Teljes személyes illetékmentességben részesül:

 • a) Magyar Állam (feltétlen mentesség)
 • b) helyi önkormányzat (feltétlen mentesség)
 • c) Költségvetési szerv                                    
 • d) Ápv Rt.
 • e) társadalmi szervezet, köztestület, kht
 • f) egyház, egyházak szövetsége. egyházi intézmény
 • g) alapítvány, közalapítvány
 • h) vízgazdálkodási társulat
 • i) Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási önkormányzat
 • j) MNB
 • h) MTI Rt. /Magyar Távirati Iroda/

(feltételes mentesség) ezeket a szerveket csak akkor illeti meg illetékmentesség: ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után nincs Társasági adó fizetési kötelezettsége, illetve a központi költségvetési szervnek eredménye után nem kell a költségvetésbe befizetnie