I. Rendszere: 1996. évi LXXXI. tv.

 • adójogi szempontból meg kell különböztetni a vállalkozá által elért nyereséget (jövedelem) és a vállalkozásból kivont nyereséget (osztalék, részesedés)
 • profitadÓzásnak eltérő adójogi modelljei vannak; (lásd:15.tétel)
 • társasági adó előnyei:
  1. a forrásnál történő adózásnál elkerülhető, hogy a részvényesek későbbre tolják ki az adófizetést
  2. a társasági adó olyan forrásokat is képes megadóztatni, amit az SZJA nem
  3. a tiszta profitot adóztatja Magyarországon: 1989 óta: nyereségadózás 1992 óta: társasági adózás van

Változások a korábbiakhoz képest:

 1. adóalap kiszélesítése
 2. adókulcs csökkentése (1992. évi szint felére)
 3. a tőketranszfer 1997-től csak a magánszemélyeknél adóköteles
 4. eltérő szabályok a külföldi és belföldi társaságok között a kiosztott jövedelem tekintetében
 5. magánszemély által kapott profitot az SZJA az osztalékból származó jövedelemre vonatkozó szabálya rendelkezik

Szoros összefüggés a számviteli szabályokkal:

 1. alanyok többségére a számviteli törvény személyi hatálya is kiterjed
 2. fogalomrendszer a számviteli törényre épül
 • társasági adó nem azonos a társaságok, még kevésbé a vállalkozási tevékenység adóztatásával (pl: helyi adók közül iparűzési adó, vállalkozások kommunális adója)
 • társasági és osztlék adó alá esik a vállalkozási tevékenységből származó jövedelem

II. Alanya: 2. § (1)-(4)

1. Adóalanyok köre:

A) Teljes körű adókötelezettség:

 • belföldi illetőségű adóalanyok
 • világjövedelemre (belföldről, külföldről) terjed ki
  • a) feltétel nélküli adóalany
 • gazdasági társaság
 • szövetkezet
 • állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat
 • ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat
 • MRP szervezete
 • közhasznú társaság, vizitársulat
  • b) feltételes adóalany
 • alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet
 • (adóévben vállalkozói tevékenységéből bevételt érjen el vagy költséget, ráfordítást számoljon el)
 • önkéntes, kölcsönös biztosítási pénztár
 • (kiegészítő vállalkozói tevékenységéből bevételt ér el vagy költséget, ráfordítást számol el)

B) Korlátozott adókötelezettség:

 • külföldi illetőségű adóalanyok
 • magyarországi telephelyen végzett tevékenysgéből származó jövedelem
 • jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó jövedelme legyen
  belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet
  belföldi személytől, külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől - a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó ellenértéket kap



2. Nem adóalany (5. számú melléklet)

 • MNB
 • IM felügyelete alatt működő büntetés-végrehajtási vállalat és kizárólag a fogvatartottak fogkoglalkoztatását végző jogutódja
 • fogvatartottak foglakoztatását végző kht.
 • Tartalék Gazdálkodási Kht.
 • Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht.
 • ÁPV Rt.
 • Közszolgálati Műsorszolgáltatók
 • felszámolás kezdőnapjától a felszámolási eljárás alatt állók

3. Kapcsolt vállalkozás: (4. § 23. pont):

Egymással szerződéses kapcsolatban állóknál, 

 • a, ha egyik adózó (illetve ugyanazon adózók) a másik adótót érintően
 • b, adózó (ugyanazon adózók) a másik: adózónak nem minősülő belföldi,- külföldi személyt illetően
 • c, (ugyanazon) adózónak nem minősülő belföldi,- külföldi személy az adózót érintően
  ha a következő jogkörökkel bírnak
  • közvetlenül vagy közvetve részt vesz  a másik irányításában vagy ellenőrzésében részt vesznek
  • döntéshozatalkor - közvetlenül vagy közvetve - 25%-nál nagyobb mértékű szavazati jog
  • jegyzett tőkéből 25 % feletti részesedéssel bír  (ellenőrzésben irányításban való részvételt jelent:  egyesülésnél,- közös vállalatnál igazgatótanácsban kft-nél ügyvezetésben rt-nél és szövetkezetnél igazgatóságban való részvétel is leányvállalatnál az igatgató)     

Kkt-nél, bt-nél üzletvezetésben

 • látszólag független jogalanyok, akik között feltételezhető az üzleti összefonódás
 • ügyleteik az adó kikerülésre irányulnak
 • a törvény megszorító szabályokat alkalmaz ezekre

III. Fióktelep

 • a) telephely: állandó üzleti létesítmény, berendezés, felszerelés, ahol vagy amellyel  az adózó részben vagy egészben vállalkozási tevékenységet folytat - függetlenül a használat jogcímétől - azzal, hogy a telephely kifejezés magába foglalja  különösen
  • az üzletvezetés helyét
  • fiókot
  • belföldi székhellyel létesített képviseletet
  • irodát, gyárat, üzemet, műhelyt, bányát stb.
 • b) a fióktelepen általában nem látják el az üzletvezetéssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet
 • c) fióktelep: azon telephely, amely más községben vagy városban van, mint az cég székhelye
  • lehet külföldön is, mert jogszabály - jelenleg - nem tiltja
  • nem kötelező cégjegyzékbe venni, de a cégjegyzékbe vételt nem tagadhatja meg a Cégbíróság