1. Általános szabályok (Art 75. §)"Adóigazgatási ejárás:

 • a) hivatalból
 • b) az adózó kérelmére
 • c) bevallásra indul"

2. Adóigazgatási eljárás -különösen - a következőkre irányul:

 • a) adóalap, adó, adóelőleg, adómentesséeg, adókedvezmény, adófizetési kötelezettség vagy jogkövetkezmény  megállapítására
 • b) költségvetési támogatási jogosultság megállapítására, adóvisszaigénylési, adóvisszatérítési igény elbírálására, költségvetési támogatás kiutalására
 • c) törvényben előírt fizetési kötelezettségtől való eltérésre

3. Eljárási sajátosságok:

 • a) az adóhatóság az eljárásban az adózó jogait és kötelezettségeit állapítja meg  és
 • b) határozatban közzéteszi
Határozat:
 • a, fizetési meghagyás
 • b, fizetési értesítés
 • c, adóív megküldése

Adóigazgatási eljárás tipusai:

 1. Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján (helyi adó -!!vállalkozók kommunális adója, iparűzési adó és az adóbeszedéssel megállapított adó pl: idegenforgalmi adó kivételével!!- önkormányzat költségvetése javára más törvény alapján fizetett adótkivetés,  illetékhivatal állapítja meg a vagyonszerzési illetéket és egyéb kiszabandó eljárási illetéket)
 2. hatósági adómegállapítás a bevallás azonnali ellenőrzése alapján (valótlan, hiányos, elmulasztott bevallás esetén, ha megállapítható, hogy becslés feltételei fennállnak)
 3. utólagos adómegállapítás: ellenőrzés során megállapítja az adóhatóság a feltárt adókülöbözetet
 4. végrehajtási eljárás: adótartozás behajtása érdekében a tartozást megállapító okirat alapján
 5. végrehajtási eljárás felfüggesztése: ha adótartozást előíró határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése várható
 6. behajtási eljárás: (végrehajtás megkeresésre) adók módjára behajtható köztartozásoknál pl: Tb járulék
 7. behajthatatlan adótartozás törlése, ha a helytállni köteles valamennyi személy ellen lefolytatott eljárás továbbra is sikertelen, !!Vigyázz!! újból előírható elévülési időn belül

1) Utólagos adómegállapítás:

 • a hivatalból indult eljárások közül a legfontosabbak azok, amelyek az ellenőrzés megállapításai alapján indulnak
 • nincs helye, ha  adót önellenőrzéssel nem kell helyesbíteni
 • adókülönbözet (Art 79. §): a bevallott és bevallani elmulasztott, vagy a bevallás alapján kivetett, kiaszabott és az  adóhatóság által - ellenőrzés során - utólag megállapított adó és költségvetési támogatás különbözete
 • adóhiány megfizetésére kötelezés adónként és időszakonként elkülönítve történik, adóhatósági határozatban (ez lehetséges egyszrűsített határozattal is, ha nem tesz megjegyzést az adózó a jegyzőkönyvre)
 • a határozaban rendelkezni kell a jogkövetkezménykről és a könyvvezetési, nyilvántartási szabálytalanságok megszüntetéséről
 • az utólagos adómegállapítás korlátja
 • ha az ellenőrzés során határozatot hoztak, annak jogerőre emelkedésétől
 • ha ellenőrzés adóigazgatási eljárás megindítása nélkül befejeződött a bejejezéstől számított
 • 1 éven túl az adózó terhére nem lehet módosítani
 • kivétel adócsalás, a bíróság által rendelt új eljárás

2)  Hatósági adómegállapítás a bevallás azonnali ellenőrzése alapján (Art 78/A. §):

 • ha valótlan vagy hiányos, illetve elmulasztott a bevallás, akkor  az adó különbözetét  az adóbírságot és  a késedelmi pótlékot is meg kell fizetni

3) hatósági adómegállapítás bejelentés és bevallás alapján:

 • ide tartozik ha a kivetés, az illetékkiszabás bevallás (lásd fent) alapján hiányos vagy elmulasztott
 • ha a bevallás hiáynos, valótla,- téves adatokat tartalmaz 15 napon belül hiánypótlásra hív fel az adóhatóság
 • ha indokolt az adóhatóság megszakítja az adómegállapító eljárást és a tényállás tisztázása érdekében ellenőrzést folytat le !!ez a már említett ellenőrzés adóigazgatási eljárásban esete!!
Egyéb eljárások:

4) adó soron kívüli megállapítása:

 • adózó halála esetén
 • kivándorló kérelmére
 • adókedvezmény visszafizetésére
 • munkavállaló és munkáltató közötti vita esetén
 • határoz azadóhatóság évközben és soron kívül is

5) fizetési könnyítés engedélyezése:

 • történhet fizetési halasztás vagy részlefizetés megengedése útján
 • az adó megfizetésének határidejét térítik el ilyenkor a törvényi esedékességtől
 • mindkét eset engedélyezhető jövedelemadó és helyi adó esetén is
 • egyik adókönnyítés sem engedélyezhető: SZJA előlegre  levont jövedelemadóra beszedett helyi adóra
 • engedélyezés feltétele: a fizetési nehézség nem róható fel a kérelmezőnek és annak elkerülése érdekében úgy járt el,ahogy  az adott helyzetben tőle elvárható a nehézség átmeneti jellegű (tehát azadófizetés később valószinösíthető)
 • engedélyezhető a fenti feltételek hiányában is, ha a kérelmező igazolja, vagy valószínüsíti, hogy az adó azonnali megfizetése családi,- jövedelmi,- vagyoni,- és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést róna
 • az előterjesztés további feltétele, hogy a pótlékokat előre megfizessék, de a pótlékmegfizetési kötelzettség alól méltánylást érdemlő esetben az adóhatóság felmentést adhat
 • a határozatban a felhívás kötelező

6) adómérséklés:

 • nagy előnyök - nagyobb, mint az 5) pontnál -,  szigorú feltételek
 • ez a forma adó elengedést is jelent
 • az adómérséklés lehetőségei eltérőek attól függően, hogy:
 • magánszemély vagy más adózóról van szó
 • adótartozás, bírságtartozás vagy pótléktartozás áll-e fenn
 • állami adóhatóság vagy más adóhatóság határskörébe tartozik-e a döntés pl.: önkormányzat vagy illeték ügyelbírálására jogosult hatóság

!!Vigyázz!! Az adó mérséklést el kell határolni az adótörléstől

 • eljárás a magánszemély  kérelmére indul
 • adózót terhelő adó,- bírság,- pótléktartozás elengedését vagy mérséklését engedélyezheti az adóhatóság, ha a megfizetés az adózó és a vel együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné
 • jogi személyeknél és egyéb szervezeteknél - az adótartozás nem, csak a másik kettő - mérsékelhető, ha a megfizetés a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené
 • önkormányzati adóhatóság a helyi adót és adótartozást az önkormányzati rendeletekben meghatározott feltételek fennállása esetén engedheti el
 • vagyonszerzési illetéktartozás a megszerzett vagyon jellegére és a szerzés körülményeire figyelemmel mérsékelhető
 • Pminiszter is elrendelheti az illeték megállapításának mellőzését, ha rendkívüli esemény, elemi csapás vagy - a külkerskedelemmel kapcsolatos illetékek esetében - nemzetgazdasági érdekek mindezt indokolják

7) Adótörlés-behajthatatlan adótartozás esetén:

 • végrehajtási jellegű, nem méltányossági döntés (Art 94. §)
 • ha aa helytállni köteles valamennyi személlyel szemben lefolytatták az eljárást, de az nem vezetett eredményre
 • esedékessé válás évében nem törölhető az adótartozás - ezen a címen
 • 1000,-Ft alatti adótartozás esetén - a behajtáshoz szükséges intézkedések megtétele nélkül - törölni kell a tartozást, ha a behajtás költségei nem állnak arányban magával a tartozássalezekről az adóhatóság külön nyilvántartást vezet
 • újból elő kell írni - !!a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül!! - az adótartozást, ha az végrehajthatóvá váli pl: egyik helytállni köteles tag örököl

8) jogorvoslatok:

 • nem különböznek az államigazgatási jogorvoslati eszközöktől kivéve, (84, 85. §), valamint a bírósági felülvizsgálatra is lehetőség van minden másodfokú jogerős érdemi határozat esetén, ha adózók kötelezettségeiről van szóvagy jogaikról - a fizetési könnyítések kivételével (ez természetesen nem állig jogorvoslat)
 • eszközök:
  • a) kijavítás, kicserélés
  • b) visszavonás, módosítás /felettes szerv, vagy bíróság által még el nem bírált határozat esetén/
 • adózó terhére: határozat közlésétől számított egy éven belül
  • /időbeli korlát nem érvényesül:
  • adócsalás
  • adózó rosszhiszemű eljárása esetén, amit az adóhatóság bizonyít
  • Btk-ba ütköző olyan adózói magatartás esetén, amely befolyásolta a határozat           
 • adózó javára: adó megállapításához való jog elévülésésig!!
  • c) fellebbezés
  • d) felügyeleti intézkedés: felettes adóhatóság vagy Pminiszter rendeli el:       
   • kérelemre vagy hivatalból                                              
   • ha adóhatóság határozata jogszabálysértő, vagy jogszabályba ütköző módon azt nem hozták meg
   • határozatot megváltoztathatják, megsemmisíthetik, vagy új eljárásra utasítják az adóhatóságot
 • további feltétel: bírósági út kimerítése
  • APEH ennél az eljárásnál - bár csk kétfokú szerv - felügyeleti intézkedést tehet (innen a kvázi harmadfokú jelleg)
 • Eltérések:
  • adózó javára  egy éven túl az adómegállapításhoz való jog elévülésésig lehetséges a visszavonás és a módosítás
  • jogszabálysértő határozat alapján keletkezett visszatérítéseknél a késedelmi pótlékkal azonos kamatot kap
 • felügyeleti intézkedés: (a korábbi felülvizsgálati kérelemre indult eljárás helyett) sajátos harmadfokká nőtte ki magáta gyakorlatban → jogszabálysértés esetén hivatalból és kérelemre felhasználható jogorvoslati eszköz megváltozhat.

9) végrehajtási eljárás:

 • hatékony adóbehajtás nélkül eredménytelen az adóhatóság munkája
 • háttérben a VHT szabályai alkalmazandóak, ezektől eltérések: a közérdek esetében jogosult a végrehajtó adósság a szabálytól eltérni
 • az eltérés visszavezethetők: a beszedéshez fűződő közérdekre, illetve arra hogy az adóhatóság itt nemcsak a kötelezett, hanem a jogosult is a végrahajtásra
 • Eljárás megindítása: törvényben meghatározott határidőben - azaz a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - nem teljesít önkéntesen az adózó, ekkor a végrehajtó okiratra intézkedik az adóhatóság
  Végrehajtó okirat: adózó fizetési kötelezettségét megállapító, jogerős adóhatósági határozat, az okirat végrehajthatóságához nem kell külön intézkedés(kivéve ingatlan-végrehajtásnál) tartozás behajtása

Módszerek: 

 1. azonnali beszedési megbízás: bankszámlával rendelkező adózó esetén
 2. letiltás: munkabérből, rendszeres járandóságból, ha nincs bankszámlája az adózónak
 3. követelés és ingó vagyontárgyak végrehajtása: ha a végrehajtás az előző módokon nem
  vezetne - vagy aránylalanul hosszú idő múlva - eredményre
 4. ingatlan-végrehajtás /Földhivatalnál be kell jegyezni a jogot, 100.00,-Ft adótartozás felett, vagy - kisebb tartozás esetén - ha arányban áll a követelt összeggel (ha nem rendelhető el, akkor a földhivatal adóhatóság kérelmére bejegyzi a jelzálogjogot) (!!a számozás sorrendiséget is jelent!!)
 • a végrehajtási eljárás felfüggeszthető: kérelemre, vagy felettes szerv rendelkezésére, ha adótartozást előíró határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése várható
 • végrehajtás szünteltethető: ha kérelemre fizetési könnyítést engedélyezett vagy az engedélyezésről még nem döntött az adóhatóság, valamint ha az adótartozás mérlegeléséről sem döntöttek még /de ha - a fenti határozatok közül - már léteznek olyanak, amelyeket korábbi kérelemre már elbíráltak akkor újabb kérelemre nem szüneteltethető az eljárás
 • végrehajtási kifogás - tudomásra jutástól számított 8 napon belül - intézkedés, vagy ennek elmulasztása ellen a kifogásról 15 napon belül határoz az adóhatóság  Adók módjára behajtandó köztartozásokra vonatkozó szabályok:
 • ugyanazok,mint amelyek az adókra vonatkoznak, de jelzálog bejegyzésére adóigazgatás címén nem kerülhet sor
 • ilyen köztartozás jogosultja az önkormányzatot kersheti meg behajtás végett 100,-ft tartozás felett, de ha már volt Állig eljárás, akkor csak (lásd fent)4-es 5-ös pont miatt kereshető meg az önkormányzat
 • ha a megkeresés után változás történik a behajtást kérő köteles - haladéktalanul - tájékoztatni az adóhatóságot

Megkeresésben meg kell jelölni:

 1. behajtást kérő és fizetésre kötelezettet azonosító adatokat
 2. tartozás jogcímét
 3. fizetési kötelezettséget elrendelő határozat számát, jogerőre emelkedés dátumát
 4. teljesítési határidőt
 5. tartozáss összegét+járulékokat
 6. jogszabály megjelelölését, ami alapján a behajtás lehetővé tehető

**Ha: Fizetési könnyítésről van szó akkor: az mind a részletfizetést, mind a fizetési halasztáást magába foglalja!!