I. Adó ellenőrzés:

 • az adóhatóságok kiemelkedően fontos feladata, a helytelenül megállapított adók, illetve költségvetési támogatások ugyanis sértik aközteherviselés elveit
 • veszélyezteti az államháztartás alrendszereinek bevételét
 • az adózási folyamat több szakaszában is lehet jelentősége !!de nem kizárólag adóigazgatási eljárásban!!

Az adóhatóság ellenőrzés során megvizsgálja (Art 51.§):

 • a) az adókötelezettség teljesítését: adó alapjának és összegének megállapítását és bevallását
 • b) az adókötelezettség határidőben - helyes összegben való teljesítését
 • c) bejelentésre, bevallásra, bizonylati rendre, könyvvezetésre, adatszolgáltatásra, nyilvántartásra és nyilatkozattételre vonatkozó előírások megtartását
 • d) illetékkötelezettség teljesítését
 • (ez tartalmazza azt is, hogy vizsgálja az adóbevétel jogellenes megrövidítést, valamint a költségvetési támogatás jogosultatlan igénybe vételét)
 • az ellenőrzés tulajdonképen az előbbiek megelőzésére és megakadályozására rendeltetett      

1.Az ellenőrzések csoportosítása:

 • a)helye szerint:
  • hivatali helyiségében
  • helyszíni ellenőrzés )speciális esete: próbavás-próbavásárlás és leltár ellenőrzés)
 • b) terjedelme szerint:
  • adózási idősakot lezáró átfo ellenőrzés
  • célellenőrzés egyes adónemekre, vagy egyes kötelezettségekre
 • c) ellenőrzést végzők szerint:
  • APEH vagy VPOP felügyeleti ellenőrzése az elsőfokú adóhatóság felett (ez lehet szakszerűségi vagy törvényességi ellenőrzés)
  • pénzügyminiszter ellenőrzése (az adóztatás felügyeletének és irányításának ellnőrzése)
 • d) ellenőrzés tárgya szerint:
  • adó ellenőrzés
  • illeték ellenőrzés
 • e) elrendelés oka szerint:
  • kiválasztás alapján
  • törvény alapján kötelező

2. Vizsgálat:  (kiterjedése fentebb 51.§):

 • a kötelezettségek teljesítése folyamatában vagy utólag
 • áltlalános és speciális megelőzési célok vezérlik

3. Feladata:

 • a) tényállás tisztázása
  • számos esetben bizonyítási eszközök állnak rendelkezésére
  • felhasználható eszközei:
  • irat
  • szakértői vélemény
  • igazoltatás
  • próbavásárlás
  • helyszíni szemle, helyiség, gépjármű átvizsgálása, leltározás, fuvarellenőrzés, lefoglalás
  • elővezetés,
  • nyilatkozattélel kiterjesztése
  • tanuvallomás
  • más adózók adatainak felhasználása
  • becslés
 • b) adózót ellenőrzés alatt is együtműködési kötelezettség terheli, ennek megtagadása már önmagában is szankcionálható

II.Becslés: (Art 60.§):

" Becslés olyan bizonyítási módszer, amely a törvénynek megfelelő, a valóságos adó, illetve költségvetési támogatás alapját valószínüsíti."
 • ha a kiszolgáltatott adatok nem alkalmasak a valóságos adóalap és adó megállapítására
 • becslés esetén az adóhatóság bizonyítja (mindig, Palotás ellopot adóbevallásánál is), hogy ennek tv-i feltételei fennállnak, valamint, hogy
 • a becslés alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények és alkalmazott módszerek valóban valószínüsítik az adó alapját

2. A becslés esetei:

 • a) valótlan, hiányos bevallás,- illetve nyilatkozat vagy nyilatkozattételt az adózó elmulasztotta
 • b) ÁFA megállapítását elmulasztotta
 • c) vagyonszerzési illeték alapját nem állapította meg
 • d) adó, költségvetési támogatás alapja nem állapítható meg
 • e)  jelentősnek tekinthető adat vagy tény alapján alaposan feltételezhető, hogy az adózó iratai nem alkalmasak a valós adó megállapítására
 • f) ha az adózó érdekkörén kívül eső ok miatt nem állnak bizonyítékok az adózó és az adóhatóság rendelkezésére az adó - költségvetési támogatás - megállapítására pl: Palotás ellopott és megsemmisített adóbevallásai
 • g) adózó a bejelentkezést mulasztotta el
 • a tételes bizonyítás lehetősége az adóhatóság érdekörén kívüleső okokból hiányzik, ezért elegendő az adóalap valószínűsítése
 • együttes értékelésre lehetősége van az adóhatóságnak

3. A becslés módszerei:

 • függ attól, hogy milyen adó megállapítására irányul, és milyen adatok álnak rendelkezésr                                                                                        
 • a) bevétel-kiadások egy részének ismeretében az adólap valószínűsíthető: bizonylatok, próbagyártás, adatok , nyilatkozatok beszerzésével                            
 • b) összehasonlító becslés: hasonló körülmények között, hasonló tevékenységet folytató adózók azonos időszakra eső bevételei-kiadásai alapján, ha adózó érdekkörén kivül eső okra vezethető vissza a valószínüsítés /ezesetben az adózó hitelt érdemlő adatokkal bizonyíthatja, hogy el kell térni a becslés alapján számított adóalaptól
 • c) Pminiszter évenkénti irányelveiben kötelezi az adóhatóságot, hogy hívja fel  bevallásban közölt adatok kiegészítésére azokat az adózókat, akiknak jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbért (jövőre 19.500,-Ft), vagy a területi,- szakmai sajátosságok alapján kialakított összeghatárokat /ha az adózó forrásai pl. nem adhattak legendő fedezetet kiadásaihoz, akkor tevékenység jellege és az eset sajátos körülményei alapján becsléssel kell valószínüsíteni az adóalapot/
 • d) ha az adózó adóköteles bevételszerző tevékenységét az adóhatóságnak nem jelentette be, és nincs más mód az adóalap megállapítására, akkor 12 havi működést vélelmezve átlagadó fizetésére kötelezik az adózót
 • e) ÁFA megállapításának elmulasztásánál - ha a bizonylatok is hiányoznak - az adóhatóság: 
  1. tényleges eladási ár (ha nincs ilyen)
  2. forgalmi érték 
  3. kalkulált ár 
  4. szokásos piaci ár és az alkalmazandó adómérték alapján állapítja meg az adóalapot

4. Az adózó kötelezettsége és a garanciák:

 • a) kötelezettsége: együttműködés, ennek megtagadása már önmagában is szankcionálható
  az együttműködés tartalma: iratok rendelkezésre bocsátása
  szükséges tények, feltételek megismerésének biztosítása
  felvilágosítás adása
 • b) garanciák
  • ismételt ellenőrzés tilalma
  • ellenőrzés megbízólevélhez kötése
  • előzetes értesítés
  • ellenőrzés céljának közlése
  • különleges ellenőrzési jogosítványok előzetes határozathoz kötése
  • hatósági tanúk jelenléte
  • panaszjog (57. §)
  • jegyzőkönyv (62. §) (zárótárgyalás tartható 8 napon belül az adózó kérelmére a jegyzőkönyv felvétele után