I. Adómegállapítás: eljárási értelemben adókötelezettségnek számít:

 • mai adórendszerben nincs elsődleges adómegállapítási mód
 • hagyományos magyar adó megállapítási mód volt:
  • a) adókivetés
  • b) adó levonásos technika
 • az adómegállapítás függ attól is, hogy az adózási kötelezettség gyakorisága
  • a) rendszeres
  • b) folyamatosan teljesítendő
  • c) visszatérően vagy
  • d) eseti jelleggel
 • az adókat adónként, a költségvetési támogatást támogatásonként, törvényben előírt időszakonként kell megállapítani
 • (de ugyanaz a kötelezettség több adóra együttesen is történhet pl.: ÁFA + SZJA bevallás)
 • adózási időszak függ:
  • a) adózótól
  • b) könyvvezetés módjától
  • c) más adókötelezettségektől
 • ennek megfelelően lehet:
  • a) naptári évenként
  • b) negyedévenként
  • c) eseti jelleggel (pl.: illetékek)
 • adó megállapítási  módok a megállapításra kötelezett személyek szerint:                      
  1. adózó önadózással  (adóalany kötelezettsége -a speciális adótörvények adótételei alapján)
  2. kifizető és munkáltató: adólevonással, valamint az adóbeszedésre kötelezett: adóbeszedéssel
  3. adóhatóság: kivetéssel, kiszabással, utólagos megállapítással, azonnali ellenőrzéssel

II.Önadózás jellegzetességei:

 • főadók és költségvetési támogatások megállapításának módja
 • adó megállapítás megelőzi az adóbevallást
 • az adónak a nyilvántartások alapján történik a kiszámítása
 • Art 18. §: részkötelezettségek:
  • a) megállapítás
  • b) bevallás
  • c) megfizetés
   ehhez kapcsolódó adókötelezetttségek:
  • d) nyilvántartásba vétel
  • e) iratmegőrzés

2. Jogi személyek és egyéb szervezetek:

 • önadózással teljesítenek kivéve:
  • a) helyi adóknál (kivetéssel, kivéve a vállalkozások kommunális adója és az iparüzési adó)
  • b) belföldi rendszámú gépjármúadó (kivetéssel)
  • c) termék importot terhelő adók (vámhatóság kivetéssel, pl.: forgalmi fogyasztás adó, statisztikai illeték, útalap hozzájárulás, termékdíj)
  • d) vagyonszerzési eljárás illetékei (illetékhivatal kiszabásával)

3. Magánszemélyek:

 • Önadózás, ha:
  • a) vállalkozó
  • b) ÁFA- és fogyasztási adó alanya az illető
  • c) összjövedelme után az adót nem a munkáltató állapította meg

4. Kifizető és munkáltató adó megállapítása:

 • a) adólevonással
 • b) adóbeszedésre kötelezett személynél pedig adó beszedéssel
     
 • a) levonás: a munkáltatók és a kifizetők teljesítik
  • adózóként adózói mellékkötelezettségek terhelik őket
  • nem rendelkeznek hatósági jogosítványokkal, pl.: az adó elvételére
  • egyéb adózási kötelezettségek címzettjei
  • felelősségük helytállási kötelezettségük egyre szigorúbb    

Kifizető:

 • a) jogi személy
 • b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
 • c) egyéni vállalkozó
 • d) közös név alatt működő polgári jogi társaság
 • e) szakcsoport
 • f) társasház
 • g) társas üdülő
 • a magánszemélyek jövedeleadóját akkor állapítják meg, ha ezt törvény kifejezetten előírja, pl.: SZJA, társasági adó
 • a kötelezettség tartalma: adóelőleg levonásából, forrás adóztatásból áll

Munkáltató:

 • a) belföldön székhellyel, képviselettel rendelkező jogi személy
 • b) bejegyzett cég
 • c) személyi egyesülés és egyéb szervezet
 • d) egyéni és társas vállalkozó (ha belföldön lakóhellyel rendelkezik)

A munkaviszonyok és a munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapján foglalkoztatottak tekitetében
ha magánszemélye a jövedelemadóját megállapította

 • kötelezettség tartalma: adóelőleg levonása, és adó megállapítási kötelezettség azaz a törvényben meghatározott nyilatkozat tevő magánszemélyek esetében
 • a magánszemély helyett adóbevallást készít és nyújt be

1. Az adóbevallás folyamata:(Art. 19. §):

 • a magánszemély munkáltatójának az adóévet követő január 15-éig
  • a) nyilatkozatot tesz: kizárólag a munkáltatótól származó adómentességet nem élvező jövedelmekről;
  • b) adóbevallást tesz
 • a munkáltató a nyilatkozat alapján a február 20-ig átadott igazolások figyelembe vételével az adóalapot és az adót megállapítja, és erről igazolást ad (március 20-ig)
 • a magánszemélyek adóbevallásra akkor is jogosultak, ha a munkáltatói adómegállapítás anyagi jogi feltételei fennállnak (ez az eset példa az előző tételekben ismertetett adózó választói jogára)
 • a munkáltatónak iratáadási kötelezettségei vannak, pl.: a Nyugdíjbiztosító felé

2. Adóbeszedés:

 • a törvény erejénél fogva az adó megállapítására köteles szmélyek
 • nem az áltlauk juttatott bevételekből vonják l, hanem ...
 • adóbeszedésre kötelezettek:
  • a) kereskedelmi szálláshely, csónakház üzemeltetője
  • b) üdülőfenntartó szerv
  • c) fizető vendéglátó szálláshelyen a szállásadó vagy a közvetítésre jogosult
  • d) helyiség bérbe- ingyenes hasnzálatba adása esetén: a tulajdonos vagy a rendelkezésre jogosult

III. Az adóhatóság adómegállapítási módjai:

1. Kivetés:

 • önkormányzati adóhatóság:
  • a) a helyi adókat
  • b) a gépjármű adókat állapítja meg
 • adóbevallás alapján (adóbevallásban nyilatkozni kell az adóalapról, az adó mentességről, a kedvezményekről, illetőleg a szükséges adatokról)
 • csak a bevallás alapján történő adómegállapítás kivetés
 • ha az adóhatóság a fizetendő adókról a fizetés módjáról, idejéről és az adó alapról határozatot hoz az nem adókivetés (pl: Art 78./A§: Hatósági adómegállapítás a bevallás azonnali ellenőrzése alapján - ilyenkor a valótlan, hiányos vagy elmulasztott bevallást "kerekítik egésszé", azaz megállapítják a tényleges adót és a különbözetre késedelmi pótlékot, valamint adóbirságot szabnak ki.)

2. Kiszabás:

Illetékhivatal végzi:

 • az illetékek fajáti:
  •     a) vagyonszerzési illeték
  •     b) eljárási illeték
  •     c) illetékelőleg
  •     d) illetékbéllyeggel megfizetni elmulasztott illeték
  •     e) ha az illetéket nem szaáblyszerűen - időben, módon, mértékben - fizették meg
  •     f) vagyonszerzést nem jelentették be, és erről ún. leletet készítenek
 • bejelentés alapján hajtják végre
 • kivetéshez hasonló jogintézmény, de ettől fő eltérései a következők:
  •     a) itt illetékhivatal jár el, nem pedig adóhatóság;
  •     b) a kiszabás kizárólag az illetékek kiszabására irányul
  •     c) nem bevallás, hanem bejelentés alapján indul az eljárás

3. Feltételes adómegállapítás (Art 80/A. §):

    

 • adózó kérelmére állapítja meg a Pénzügyminisztérium a jövőbeni ügyletre nézve
 • közölt és részletes tényállás alapján
 • megállapítja az adókötelezettséget vagy annak hiányát, illetve az adóalapot és az adót
 • ez nem valódi adókivetés, hiszen egy tervezett ügyletre irányul
 • az adózás konzekvenciáiról ad tájékoztatást az adózónak, amely szerint a változatlan tényállást mellett a az adóhatóság kötelezve van a PM. rendelkezéséhez
 • ez egy egyedi hatósági határozat (de precedens jellege nincs)                                                                                                                
 • A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy:
 • tényállás megfelel a valóságnak
 • ez, vagy hasonló kérelem ügyében nem folyik,- nem folyt - legalábbis tudomása szerint -ellenőrzés, adóigazgatási vagy bírósági eljárás                                                    
 • érvénytelen a határozat, ha
  • a) valótlan adatokat tartalmazott
  • b) megtévesztő volt a kérelem
 • amely alapján kibocsátották a határozatot nincs helye feltételes adómegállapításnak, ha
  • a) a tényállás hiányos
  • b) az adatok nem elegendőek a megállapításhoz, a tényállás nem elég konkrét
  • c) ha alaposan attól lehet tartani, hogy a közölt tényállás valamely más szerződést, ügyletet vagy más cselekményt leplez
  • d) ha a tényállás megegyezik az adózónak egykorábbi, már elutasított kérelmének tényállásával
  • e) az ügyben államigazgatási vagy bírói eljárás folyik
  • f) ha jogszabályváltozás történik, annak hatályba lépésétől kezdve nem alkalmazható a megállapított adó, hogyha: a változás érinti a feltételeket
  • g) ha a kérelmező nem fizette be a díjat (ugyanis az eljárás díjköteles: ügyletérték 1%-a, de minimum 250 ezer Ft - maximum 5 millió)