A számvitel egyik alapkimutatása az eszközöket és a forrásokat egy kétoldalú kimutatásban együttesen tünteti fel. Ez a kétoldalú kimutatás a vagyonmérleg.

A mérleg felépítésére és az abban szereplő vagyonelemek értékelésére szabályok vannak. A magyar számviteli törvény 3 típusú mérleget különböztet meg: a nagyobb vállalatok részére előírt mérleget, az egyszerűsített beszámolóra kötelezett vállalatok által készítendő mérleget, valamint az egyszerűsített mérleget.

Az eszközök 2 csoportra oszlanak: Befektetett eszközökre és forgóeszközökre.
(aktív időbeli elhatárolásokkal nem foglalkozunkt)
Befektetett eszköz minden olyan eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.
Ez a kis értékű tárgyi eszközöktől az igen értékes ingatlanokig és nagy értékű pénzügyi befektetésig terjedhet.

A befektetett eszközök 3 nagy csoportja: immateriális javak, a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök.

Az immateriális javak nem fizikai befektetések. Általában olyan jogok ezek, amelyek érvényesítése, birtoklása révén jövedelemre lehet szert tenni.

A tárgyi eszközök rendeltetése többnyire állandó, eredeti alakjukat megtartják, feladatuk a termelési, üzleti tevékenységhez kapcsolódnak, például az ingatlanok.

A befektetett pénzügyi eszközök azok a hosszú lejáratú, 1 éven túli, pénzügyi befektetések, amelyek célja a vállalkozás szabad pénzeszközeinek hozamot biztosító üzleti lekötése. Ilyen lehet a részesedés, az értékpapírvagyon egy része, hosszú lejáratú bankbetét.

Forgóeszközök azok az eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják, a tevékenységsorán egy évnél rövidebb idő alatt elhasználódnak, illetve amelyek egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt.

A forgóeszközök csoportjába a készletek, a követelések, egyes értékpapírok és a pénzeszközök tartoznak.

Készletek közé tartoznak: az anyagok, az áruk és a saját termelésű készletek.

A követelések különböző szerződéses jogviszonyból eredő, pénzformában kifejezett fizetési igények.

A forgóeszközként szereplő értékpapírok nem tartós befektetési szándékkal kerülnek megszerzésre, hanem eladás céljából. Rövid távon kamatoznak és eladáskor árfolyamnyereség keletkezhet.

A pénzeszközök a készpénz, a csekkek és a bankbetétek értékét foglalják magukba.