Célja

Az adótörvényben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.

Területei

 • az egyes adókötelezettségek teljesítése
 • az illetékkötelezettségek teljesítése
 • az adatok gyűjtése

Az adóhatóság jogköre

A hatáskörébe tartozó ügyekben az illetékességi területen folytathat ellenőrzést.

Az adóellenőrzés alapja

 • a törvény szerinti szempontok
 • az évente kiadott ellenőrzési irányelvek
  • az adott év kiemelt céljai
  • az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök
  • az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai

Kötelező az ellenőrzés lefolytatása

 • a vállalkozásoknál, ha elrendelték a felszámolást
 • az állami számvevőszék elnökének felhívására
 • a pénzügyminiszter utasítására
 • helyi adóknál az önkormányzat képviselő testületének határozatának alapján

Az adóellenőrzés kiterjed

 • bejelentése, bevallása, bizonylati rendre, könyvvezetésre, nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartása
 • adók és költségvetési támogatások alapjának és összegének megállapítására és bevallására
 • adók és költségvetési támogatások határidőben és helyes összegben történő megfizetésére, illetve igénylésére
 • az illetékkötelezettség teljesítésére

Az adóellenőrzés helye

 • az adózó székhelye, telephelye
 • az adózó ingatlana
 • az adóhatóság hivatalos helységében

Az adóellenőrzés módja

 • próbavásárlás
 • leltár felvétel
 • az adókötelezettséget érintő adatok, tények és körülmények megvizsgálása.

Az adóellenőrzést végző személy

Az adóhatóság megbízólevelével rendelkező személy.

Az adóhatóságok

 • APEH (az adók, költségvetési támogatások meghatározása, beszedése, illetve kiutalása, a tartozások behajtása)
 • önkormányzati adóhatóság (helyi adók és közszolgáltatások elszámolása)
 • VPOP (a vámokkal és importtal kapcsolatos elszámolások)
 • illetékhivatal (az illetékek kiszabása és behajtása)

Adóhatóság feladatai:

 • az adó és költségvetési támogatás megállapítása és nyilvántartása
 • az adók beszedése és az adóhatósági végrehajtás lebonyolítása
 • a költségvetési támogatás kiutalása
 • az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése
 • egymás tájékoztatása
 • az adókötelezettség megsértésének feltárása
 • a számlaszámok és a nyomtatványok közzététele

 

Az ellenőrzés, önellenőrzés. Adóellenőrzés fajtái. Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során (adóhatósági, adózói).

Ellenőrzés:

Önellenőrzés

 • Az adózó helyesbítése. 
 • Kivéve: illeték, késedelmes bevallás, 1000 Ft (SZJA 100) alatti összeg 
 • Időpont: az ellenőrzés megkezdéséig (megbízólevél bemutatása, értesítés kézhezvétele) az elévülési időn belül 
 • Forma: nyilvántartásba vétel = önellenőrzés kezdete, szöveges indoklás 
 • Bevallás: 15 napon belül, önellenőrzési lapon 
 • Rendezés: bevallással egy időpontban, önellenőrzési pótlékkal együtt fizetés vagy kiutalás, átvezetés (tartozásnyilatkozat) 
 • Adóhatósági adómegállapítás: az adózó kérelmére történő korrigálása = önellenőrzés (jogkövetkezményt tekintve)

Adóellenőrzés fajtái 
- Bevallások utólagos ellenőrzése

 • egy-egy adó, költségvetési támo¬ga¬tás bevallással lezárt időszaka
 • több adó, költségvetési támogatás bevallással lezárt időszaka
 • egy vagy több bevallással lezárt időszakminden adó, költségve¬té¬si támogatás tekintetben
 • egyszerűsített ellenőrzés
 • ismételt ellenőrzés

- Utóvizsgálat
- az adózó kérelmére


 -felülellenőrzés

 • társadalombiztosítási szerv megkeresésére
 • elrendelésre (ÁSZ elnök, pénzügyminiszter, képviselő testület, APEH elnök, VPOP parancsnok
 • törvényességi vizsgálat
 • új tény, körülmény vizsgálata 


-alkalmazható bizonyítási módszer a becslés is 
-időtartam 90 nap (legnagyobb adóteljesítményűeknél 120 nap)
-áfa előzetes 500 eFt felett 45 nap
felszámolás, végelszámolás 60 nap

- állami garancia beváltása

- egyes adókötelezettségek teljesíté¬sé¬re irányuló (bejelentés, nyilvántartás, iratmegőrzés, adatszolgáltatás, stb.)

- adatgyűjtésre irányuló

 • nyugtaadási kötelezettség
 • leltárellenőrzés (árukészlet, anyag, félkész termék eredete, bizonylatai 
 • kapacitások, forgalmi viszonyok jegyzőkönyvezése
 • alkalmazottak bejelentése, foglalkoztatásuk jogszerűsége
 • statisztikai létszámadatok vizsgálata

Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során

Adóhatóság jogai:

• a helységekbe beléphet
• vállalkozással összefüggő járművet, rakományt, helyiséget átvizsgálhat
• iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat
• felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet
• személyazonosságot, részvételi jogcímet tisztázhat
• próbavásárlást, leltárfelvételt végezhet
• próbagyártást kérhet
• kapcsolt vizsgálatot folytathat 
• egyéb bizonyítás
• az ingatlan tulajdonos köteles tűrni az ellenőrzést (ha az adózó más ingatlanán tevékenykedik). Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély esetén lakást vizsgálhat, ha:
• az adókötelezettség a lakással összefügg, vagy
• jövedelme a lakás hasznosításából származik, vagy
• tevékenységét bejelentés nélkül végezte.

Adóhatóság kötelezettségei:

• adóellenőrzéskor igazolja magát és tájékoztat (terület, tárgy, időtartam) 
• az adózó gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb módon korlátozza a megállapításokról folyamatosan tájékoztatni kell az adózót 
• a bizonyítási indítvány megtagadását szóban és jegyzőkönyvben is indokolni kell 
• a bizonyítási teher az adóhatóságon van, kivév: tv. másképp nem rendeli. 
• Az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni!
• bizonyítási eszközök: irat, szakértői vélemény, nyilatkozat, tanú, helyszíni szemle, próbavásárlás, leltározás, próbagyártás, más adózók adatai.

Adózó jogai:

• szolgálati igazolványt, megbízólevelet elkérheti
• jelen lehet
• képviselőt állíthat
• akadályoztatás esetén kérheti az ellenőrzés elhalasztását, szüneteltetését max. 60 napig
• Iratba tekintés, másolatkészítés, felvilágosítás kérés
• észrevételt tehet
• bizonyítási eljárást kezdeményezhet
• jegyzőkönyvet megismerheti, 15 napon belül észrevételt tehet 
• kapcsolódó vizsgálat jegyzőkönyvét megismerheti
• ellenőrzési határidő túllépés esetén kifogással élhet

Adózó kötelezettségei:

• együttműködés
• adókedvezményt, mentességet igazolni kell
• ellenőrzés feltételeit biztosítani
• adatszolgáltatás az APEH által kért formában