A vállalkozások belső ellenőrzésének állandóan aktuális feladata a pénzforgalom ellenőrzése.
A pénzátellenőrzés célja, annak a megállapítása, hogy:
  • megegyezik-e a készpénzállomány a pénztárjelentés, pénztárnapló, illetve a pénztárszámla egyenlegével
  • megfelelően szabályozták-e a pénz kezelését
  • a pénzforgalomban a bevételek elszámolása szabályszerű-e
  • szabályszerűek, jogszerűek, indokoltak-e a kifizetések
  • megtartják-e a készpénz kezelésére, nyilvántartására és a pénztári műveletek bizonylatolására vonatkozó ügyrendi és ügyviteli előírásokat
  • biztosítva van-e a pénz megfelelő, biztonságos védelme
Az ellenőrzés 3 feladatból áll:
  • rovancsolás
  • a rendszeres pénztárellenőri vizsgálat
  • az ismétlődő átfogó ellenőrzés

Rovancsolás: a pénztárban lévő eszközök számbavétele. Ezt meglepetésszerűen kell elvégezni.
A rendszeres pénztárellenőri vizsgálat: A házipénztárt naponta, kisebb forgalom esetén hetenként le kell zárni. A pénztári zárlatot a pénztári ellenőrnek minden esetben felül kell vizsgálnia és a pénztárkönyvet, mint ellenőr alá kell írnia.
Az ismétlődő ellenőrzés: A független belső ellenőr látja el. E vizsgálatokról vizsgálati jelentés kell készíteni.

A pénztári rovancsolás ellenőrzési feladatai

A rovancsolás célja: A meglevő értékek számbavételével rögzítse a tényleges készpénz és egyéb értékek állományát, illetve azt egybevesse a kapcsolatos nyilvántartással, és eltérés esetén az eltérések vizsgálatához kiinduló alapul szolgáljon.
A rovancsolást előzetese bejelentés nélkül, váratlanul kell elvégezni. Rovancsoláskor a pénztárnaplót le kell zárni, és a könyv szerinti záró készpénzkészletet közvetlen megszámolással kell megállapítani.
Első teendő, hogy a pénztárossal meg kell számoltatni a pénztárban levő készpénzt oly módon, hogy az ellenőrzést végzők a számolás helyességét figyelemmel kísérhessék.
Egyidejűleg a rovancsolásról címletenkénti részletezésben közös jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a pénztáros és az ellenőrzést végző személy igazolja, hogy a pénztárban címletenként és összesen mennyi készpénzt találtak és az esetleges eltéréseket is rögzíteni kell. Rögzíteni kell továbbá a pénztárban levő, még fel nem vett használt készpénzcsekkeket és elszámolási utalványokat, valamint minden ott őrzött, szigorú számadás alá tartozó nyomtatványt is.

A pénztárellenőri feladatok vizsgálata

A készpénz bevételezését és kifizetését ellenőrzés-érvényesítés előzi meg. Az érvényesítőt a pénzügyi részleg dolgozói közül a pénzügyi vezető jelöli ki írásban. Ellenőrizni kell, hogy a vezető szakmailag megfelelően képzett dolgozót jelölt-e ki az alapbizonylatok előzetes ellenőrzésére. Az érvényesítőnek ellenőriznie kell, hogy az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi és a belső szabályzatoknak előírt feltételeknek. Ellenőrizni kell, hogy az alapbizonylatok tartalmazzák-e a szolgáltatás, a szállítás, a munka teljesítésének igazolását, továbbá az alapbizonylaton levő számítások helyességét.
Az utólagos ellenőrzést a pénztári ellenőr végzi. Feladata a pénztárjelentés helyességének és kimutatott készpénzkészlet meglétének ellenőrzése. Pénztári ellenőr csak büntetlen előéletű személy lehet és őt a számvitel rendjéért felelős vezető jelöli ki.
A pénztári ellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat kézjegyével ellátni.

Az ismétlődő ellenőrzések vizsgálatából a szabályozottság ellenőrzése

Ismétlődő pénztárellenőrzést rendszeresen indokolt végrehajtani. E feladatokat a belső ellenőrnek illetve a számviteli rendért felelős vezető által kijelölt pénzügyi szakképzettségű dolgozónak kell ellátnia.
Az ellenőrzés megkezdése előtt első feladatként a szabályozottságot kell ellenőrizni, át kell tanulmányozni a pénzkezelési szabályzatot, az ügyrend vonatkozó részét és a munkaköri leírásokat.
A számvitel rendjéért felelős vezető feladata a megfelelő pénzügyi szervezet kialakítása, a feladatok konkrét meghatározása, a biztonságos munkafeltételek biztosítása és végrehajtás ellenőrzése.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint olyan körülmények állnak fenn, amelyek bűncselekményre utalnak, javasolni kell a vállalkozás vezetőjének, hogy tegyen bűnvádi feljelentést. Abban az esetben, ha az ellenőr megállapítása szerint a hiány, a szabálytalanság, oka nem utal bűncselekmény elkövetésének gyanújára, továbbiakban azt kell vizsgálni, hogy a kár, a mulasztás a pénztáros gondatlansága miatt keletkezett-e vagy sem.  
Ha a pénztáros gondatlansága bebizonyosodik, munkajogi felelősségre vonásra kell javaslatot tenni. A pénztáros az elkövetett hibából eredő kárért anyagilag is felelős.  
A pénzügyi vezetőnek rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy beosztottai miként végzik munkájukat. Ellenőriznie kell a pénztári ügyvitel teljes körű végrehajtásának szabályszerűségét. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az ő mulasztása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a hiány bekövetkezhetett. Ezért az ellenőrzés elmulasztásáért felelősség terheli.