{autotoc}

A számviteli törvény előírja, hogy a könyvek üzleti év végi zárásához, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

A mérleg alátámasztásának, a valódiság igazolásának legfontosabb okmánya a leltár. 

Az immateriális javak leltározásának ellenőrzése

Az immateriális javak leltárának ellenőrzésekor vizsgálandó, hogy:

 • az elkészített leltárak a fordulónapon egyeznek-e a megfelelően vezetett analitikus nyilvántartásokkal
 • a mérlegben szereplő adatok teljes körűen megegyeznek-e a leltárakkal és az analitikus nyilvántartásokkal
 • az eltéréseket még a zárlat előtt kivizsgálták-e és a számvitellel rendezték-e.

Ellenőrzés módszere: tételes, teljes körű ellenőrzés

A tárgyi eszközök leltárának és leltározásának ellenőrzése

Meg kell győződni arról, hogy:

 • a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása pontosan és teljes körűen tartalmazza-e a nyilvántartott eszköz valamennyi szükséges adatát, amelyet a kapcsolatos előírások kötelezően előírnak
 • az ingatlanoknál teljes körűek és rendezettek-e a tulajdoni lapok
 • csoportos nyilvántartás esetén a nyilvántartásokból megállapítható-e az évenkénti növekedés és csökkenés mennyisége és mértéke, a nyilvántartás szerinti állomány mennyisége, bruttó értéke és évenként elszámolt, valamint a halmozott écs-je
 • valamennyi eszközt leltároztak-e és a leltározott mennyiség és érték megegyezik-e az analitikus nyilvántartással és a főkönyvvel

A folyamatban lévő és használatba nem vett, üzembe nem helyezett beruházások leltározását tételesen kell ellenőrizni.

A befektetett pénzügyi eszközök, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok leltározásának ellenőrzése

Vizsgálandó, hogy azokat a nyilvántartással történő egyeztetéssel, a tőzsdén jegyzett, idegen helyen tárolt értékpapírokat a letéti igazolás és a nyilvántartások egyeztetésével leltározták-e. Az elkészített leltárak ellenőrzésénél meg kell győződni arról, hogy az összesített értékadatok megegyeznek-e az analitikus és a főkönyvi számlákkal és az érintett mérlegsorokkal.

Ellenőrzést tételesen indokolt elvégezni.

A készletek leltárainak és leltározásának ellenőrzése

Meg kell győződni arról, hogy:

 • minden olyan készlete mennyiségi felvétellel leltároztak-e a mérlegkészítés fordulónapjával, amelyről nem vezettek folyamatosan mennyiségi és értékbeni nyilvántartást
 • folyamatosan vezetett nyilvántartás esetén minden vásárolt készletre kiterjedően a leltározási szabályzatnak megfelelően hajtották-e végre
 • a vállalkozó tulajdonát képező úton vagy idegen helyen lévő vásárolt készletekkel a mérleg fordulónapjával leltározták-e a számla vagy egyéb dokumentum alapján.

Az árukészletek leltározásával kapcsolatban ellenőrizni kell, hogy a készletek leltáraiban az árukészletet tételesen beszerzési értékkel szerepeltetik-e.

A saját termelésű készletek leltározásánál kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy azokat az üzleti év fordulónapjával megegyezően leltározták-e.

A pénzeszközök leltározásának ellenőrzése

Vizsgálni kell készpénz esetén:

 • a pénzeszközök közül a készpénzt  közvetlen felvétel módszerével az üzleti év fordulónapjával leltározták-e
 • a pénztárban kimutatott készpénz ténylegesen megvolt-e, és annak leltározását megfelelően dokumentálták-e

Vizsgálni kell bankszámla esetén:

 • a fordulónapi készletértékének ellenőrzése keretében a bankértesítéseket kell egyeztetni a kapcsolatos könyvszerinti nyilvántartásokkal, és az eredményt okmánnyal szükséges dokumentálni.

Ellenőrzés: tételes, teljes körűen kell elvégezni.

A követelések és a kötelezettségek leltározásának ellenőrzése

A követelések és kötelezettségek leltározását és összesített leltárait is ellenőrizni kell.

A leltárban a követeléseket és kötelezettségeket is a mérlegben szereplő csoportosításban kell kimutatni. Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy valamennyi tételt egyeztettek-e ill. az egyeztetéskor mutatkozó különbözetet a beszámoló elkészítése előtt tisztázták és rendezték-e.

A leltározások végrehajtásának ellenőrzését segíti, ha a revizor a leltározási folyamatot a helyszínen is vizsgálja, tehát ha jelen van a leltározásnál.