A kiegészítő melléklet az éves beszámoló része, mely a vállalkozás teljesebb bemutatásához és a megbízható, valós kép kialakításához részletes, számszerű adatokkal és szöveges résszel járul hozzá.

A kiegészítő melléklet formai vizsgálata

A kiegészítő mellékletbe azokat az adatokat kell felvenni, amelyeket az sztv., ill. egyéb más jogszabály előír, továbbá mindazokat, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára szükségesek. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információkat. Vizsgálandó, hogy a kiegészítő melléklet az alábbi 3 részre tagolva készítették-e el és

 • az  Általános részben szerepeltetik-e
  • a tevékenységi kört (tömören)
  • a számviteli politika lényeges részeit, tartalmát,
  • a vagyoni, pü-i és jövedelmi helyzet alakulásának elemzését tartalmazó mutatószámokat és azok értékelését;
 • a Specifikus részben szerepeltetik-e
  • egyrészt a mérleghez,
  • másrészt az er.kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítéseket; továbbá
 • a Tájékoztató rész azokat az információkat tartalmazza-e, amelyek a mérlegből és az er.kimutatásból, ill. azok kiegészítéseiből nem állapíthatók meg, de a vállalkozó helyzetének megítéléséhez szükségesek.

A kiegészítő melléklet tartalmi követelményeivel kapcsolatos ellenőrzési feladatok

Az Általános részhez tartozó kiegészítéseknél megvizsgálandó, hogy szerepelnek-e a következő kötelezően előírt kiegészítések:

 • értékelték-e a vállalkozó valós vagyoni, pü-i és jövedelmi helyzetét, az eszközök és a források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a likviditás és a fizetőképesség, v.mint a jövedelmezőség alakulását
 • ismertették-e a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárásokat és az écs elszámolásának a szv. politikában meghatározott módszerét, az eredményt befolyásoló eltérések indokolását.

Vizsgálandó, hogy bemutatták-e a kiegészítő mellékletben az ellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hibák eredményre gyakorolt hatását. Ellenőrizni kell továbbá, hogy a mérleghez tartozó kiegészítések a Specifikus részben tartalmazzák-e a bevételek aktív id. elhatárolásának, a halasztott ráfordításoknak, a költségek, ráfordítások passzív id. elhatárolásának a jelentősebb összegeit, azok időbeli alakulását. Ellenőrizendő, hogy itt szerepeltetik-e a kiegészítő mellékletben

 • a zálogjoggal v. hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek teljes összegét feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját
 • azoknak a pü-i kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek a mérlegben nem jelennek meg, különös tekintettel a jövőbeni nyugdíjakra, végkielégítésre
 • a lekötött tartalékokat jogcímek szerint bontva

Az ellenőrzésnek ki kell terjedni arra, hogy bemutatták-e:

 • Az imm. Javak, a T.E.-ök nyító br. értékét, annak növekedését, csökkenését, az átsorolásokat
 • Az elszámolt écs-i leírást a következő bontásban: terv szer. écs. lineárisan, ill. terven felüli écs-i leírás

Vizsgálandó, hogy bemutatták-e a befektetett pü-i eszközök, a készletek, a követelések mérlegfordulónapi értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését. Vizsgálandó,  hogy a kiegészítő mellékletben bemutatták-e a saját tőke üzleti éven belüli változását, annak indokolását.
Az eredménykimutatás kiegészítéseinél ellenőrzendő, hogy a kiegészítő melléklet tartalmazza-e a cash-flow kimutatást, továbbá

 • Az exportértékesítés áb-ét a földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
 • Az értékesítés nettó áb-ét tevékenységenkénti megbontásban
 • A támogatott exportáb-hez kapcsolódó közvetlen költségek összegét
 • A támogatási program keretében kapott, folyósított összeget, továbbá támogatásonként a kapott összeg felhasználását

A tájékoztató részben vizsgálandó, hogy a GT kiegészítő mellékleti tartalmazzák-e a jelentős befolyással, a többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tag nevét, székhelyét, szavazatainak arányát. Vizsgálandó, hogy a kiegészítő mellékletben bemutatták-e a GT igazgatóságának, üzletvezetésének és felügyelőbizottsági tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét, a folyósított előlegek és kölcsönök összegét. Megvizsgálandó, hogy a kiegészítő mellékletben megadták-e

 • A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és személyi jellegű kifizetéseit
 • Rt-nél a kibocsátott részvények számát és névértékét részvénytípusonként csoportosítva
 • Azokat az összegeket, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentenek
 • A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatását
Vizsgálandó, hogy bemutatták-e a kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit. A forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatást készítő vállalkozónál vizsgálandó, hogy szerepeltetik-e:
 • A veszélye hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatait
 • A környezetvédelmi kötelezettségek, az előző üzleti évben képzett céltartalék összegét, ill. az előző üzleti évben környezetvédelmi költségként elszámolt összegeket

A kiegészítő mellékletet tételes módszerrel indokolt ellenőrizni.