{autotoc}

Az eredménykimutatás ellenőrzésének feladatai

Az eredménykimutatás a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti, a vállalkozónál maradó adózott eredményének levezetését tartalmazz, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a MSZE összetevőit, kialakulását mutatja be. A MSZE-t az üzemi tevékenység eredménye, a pü-i műveletek eredménye, és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti er.) az adófizetési kötelezettség levonásával, az eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel csökkentett összegben kell meghatározni. Az eredménykimutatás 2 formában, összköltségeljárással és a forgalmi költség eljárással készíthető el. A választott formát a számviteli politikában kell meghatározni.

Az értékesítés nettó árbevételének ellenőrzése

Az üzemi tevékenység megállapításának fontos része az értékesítés nettó áb-nek megfelelő meghatározása. Vizsgálandó, hogy az értékesítés nettó áb-eként mutatták-e ki a szerződés szerinti teljesítés időszakában, az termékek, anyagok, áruk, szolgáltatások ált. forg. adót nem tartalmazó ellenértékét. A belföldi értékesítés áb-énél vizsgálni kell, hogy itt számolták-e el a belföldön értékesített vásárolt és saját termelésű készletek és a belföldön teljesített szolgáltatások értékét. Az exportértékesítés áb-énél kiemelten kell vizsgálni, hogy csak a vásárolt és saját előállítású készletek stb. külföldre, ill. külföldön történő értékesítésének az értékét számolták-e itt el. Az áb. ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy

  • A vevő a teljesítést, az ellenértéket elfogadta, elismerte-e
  • A vevő által el nem ismert és peresített követelés összegét csak akkor állították-e be az eredménykimutatásba, ha annak pü-i teljesítése legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Az aktivált saját teljesítmények ellenőrzési feladatai

Aktivált saját teljesítmények értékeként kell kimutatni a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes, összevont összegét. Vizsgálandó tehát, hogy saját előállítású eszközök aktivált értékeként mutatták-e ki

  • A saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények (pl.: tárgyi eszközök, áruvá minősített saját termelésű készletek, imm. javak)
  • A tenyészállattá átminősített növendék állatok

Vizsgálandó, hogy a STK üzleti év végi záró állományának és üzleti év eleji nyitó állományának különbözetét állományváltozásként vették-e figyelembe.

Az anyagjellegű ráfordítások ellenőrzési feladatai

Az anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni a vásárolt anyagok felhasználásának értékét, az igénybevett szolgáltatások, le nem vonható ált. forg. adót is magába foglaló értékét, az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét.

A személyi jellegű ráfordítások ellenőrzési feladatai

A bérköltségnél ellenőrizni kell, hogy itt számolták-e el

  • A munkavállalóknak, tagoknak, alkalmazottaknak a tárgyidőszakra bérként számfejtett elszámolt (jóváhagyott) béreit.
  • A bérnek minősülő természetes juttatásokat
  • A természetes személy, tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összegeket br. módon.
Vizsgálandó, hogy teljes körűen megtörtént-e
  • A jubileumi jutalmak, a végkielégítés, az étkezési hozzájárulás, az egyenruha, a reprezentációs költségek elszámolása, beleértve ezen összegek le nem vonható ált. forgalmi adóját is.
  • A vállalkozó által fizetett (fizetendő) személyi jövedelemadó összegének stb. elszámolása.

A bérjárulékok ellenőrzése keretében azt kell vizsgálni, hogy a fizetendő egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói járulékot, a szakképzési hozzájárulást ide számolták-e el teljes körűen.

Értékcsökkenési leírás ellenőrzése

Az értékcsökkenési elírás ellenőrzésének ki kell terjednie arra, hogy itt számolták-e el az imm. javak és a T.E.-ök tervezett écs-ét a terven felüli écs-i leírást, ha az imm. javak a T.E.-ök állományának maradnak.

Az egyéb ráfordítások ellenőrzési feladatai

Egyéb ráfordítások az értékesítés nettó áb-éhez közvetlenül v. közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteségek, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel és nem minősülnek a pü-i műveletek ráfordításainak, ill. rendkívüli ráfordításnak.

Az értékesítés közvetlen költségének ellenőrzése

Vizsgálandó, hogy az értékesítés közvetlen költségei között mutatták-e ki az értékesített termékek, anyagok, áruk és teljesített szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségeit, az eladott áruk beszerzési értékét, ill. az eladott szolgáltatások értékét.

Az értékesítés közvetett költségeinek ellenőrzési faladatai

Az értékesítés közvetett költségeinek általános ellenőrzése keretében azt kell vizsgálni, hogy itt számolták-e el az értékesítés és forgalmazás költségeit, az igazgatási költségeket és az egyéb általános költségeket.

Pü-i műveletekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok

A pü-i műveletekkel er. a pü-i műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbözete. Vizsgálandó, hogy a pü-i műveletek bevételei között számolták-e el a kapott osztalékot és részesedést, a részesedések értékesítésének árf.nyereségét, az egyéb kapott kamatokat és kamatjellegű bevételeket. A pü-i műveletek ráfordításai között számolták-e el a fizetendő kamatokat és kamat jellegű ráfordításokat, a részesedések értékesítésének árf.veszteségét, ép-ok értékesítésének árf.veszteségét.

A rendkívüli eredmény ellenőrzési feladatai

A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbözete. Vizsgálandó, hogy a vállalkozás a rendkívüli bevételek között számolta-e el például a tulajdonosnál a GT-ba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban meghatározott értékét, a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén a névértéket stb. Ellenőrizni kell, hogy a rendkívüli ráfordítások között került-e elszámolásra pl. a térítés nélküli átadott eszközök nyilvántartási értéke, a felszámított, az átvevő által meg nem térített ált. forgalmi adóval növelt összegben, v.mint a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – átadott, pü-ileg rendezett támogatás és véglegesen átadott pénzeszköz összege stb.

A mérleg szerinti eredmény ellenőrzési feladatai

A MSZE vizsgálatánál azt kell szem előtt tartani, hogy az osztalék, részesedés kamat kiegészítésére igénybevett eredménytartalék elszámolása és a lekötött tartalék figyelembevétele a vonatkozó előírásoknak megfelelően és szabályosan történt-e. Az eredménykimutatás vizsgálatának módszere a szúrópróbaszerű ellenőrzés lehet olyan sűrűséggel, amely biztosítja a megfelelő információkat.