A tárgyi eszközök közé azok az anyagi eszközök tartoznak, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozást. Ide tartoznak a beruházások és a felújítások is. Az eszközök beszerzési és előállítási ktg-eit a vállalkozás értékelési szabályzata alapján lehet ellenőrizni.

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése és a tárgyi eszközök összetételének vizsgálata

Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás nem más, mint a termelési alapfeltételek egyensúlyának biztosítása. A termelést közvetlenül vagy közvetetten szolgáló tárgyi eszközök volumene és értéke állandóan változik. Az eszközgazdálkodásban rejlő tartalékok és veszteségforrások feltárása az ellenőrzés számára is rendszeres feladatot jelent. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzését a meglévő állomány összetételének elemzésével indokolt kezdeni a termelésben betöltött szerepe alapján. Vizsgálni kell azt is, hogy a termelési feladatok szempontjából aktív vagy passzív szerepet töltenek-e be. Az összetételváltozás értékelésénél kell vizsgálni és feltárni az változás okait, indokait és értékelni azok hatását. Területileg le kell bontani gyáregységekre, üzemekre. Vizsgálati szempontok lehetnek a bruttó és nettó érték aránya, az átlagos életkor, a fizikai elhasználtság, korszerűség.

A tárgyi eszközök kihasználtságának ellenőrzése

Azért fontos, mert a vállalkozók nagy értéket kötöttek le, így érdekük a minél jobb kihasználtság és a minél gyorsabb megtérülés biztosítása. Az ellenőrzést eszközféleségenkénti, területenkénti csoportosítással és elemzéssel indokolt kezdeni. Reális képet nyújt a kapacitásra és annak kihasználtságára vonatkozó vizsgálat. A kapacitásnormát a gépek, berendezések műszaki adatai alapján ellenőrizzük. A kapacitáskihasználás üzemenkénti, gépenkénti kimutatott adatait az üzemi, termelési nyilvántartások alapján kell ellenőrizni. Okait a kieső és a veszteségidők vizsgálatával kell feltárni, általában a műszaki színvonal, a technológiai felszereltség vizsgálatát is jelenti. Az időkiesés belső okai a piaci munka, az anyaggazdálkodás, a létszámgazdálkodás, a munkafegyelem ellenőrzését indokolják.

A beruházások, értéknövelő beruházások ellenőrzése

Beruházásnak minősül a vállalkozás tárgyi eszközállományának mennyiségi növelése, az értéknövelő beruházás és a felújítás. A beruházások legcélszerűbb és a leggazdaságosabb megvalósítása a vállalkozó aktuális célja és feladata. Ellenőrzése során vizsgálandó, hogy szabályozott-e a beruházások, felújítások rendje, megalapozottak-e a beruházási döntések. A beruházással kapcsolatos döntéseket sokoldalúan meg kell alapozni. Vizsgálni kell:

 • megfelelően vizsgálták és értékelték-e a beruházás szükségességét
 • milyen és mekkora beruházást indokol a piaci igény
 • hogyan alakul a gyártandó termék várható mennyisége és ára, a konkurencia stb.
 • hosszú távon mennyire van biztosítva a beruházás hatékonysága és megtérülési ideje
 • nem volna-e elérhető a kívánt cél beruházás nélkül vagy kisebb ráfordítással
 • megfelelőek-e a beruházás műszaki feltételei, technológiai színvonala, a ktg-ek alakulása biztosítja-e a versenyképességet és jövedelmezőséget
 • biztosítva van-e a megvalósítási szabadalom, a licencvásárlás
 • mennyire használják ki az új beruházás kapacitását, a munkaerőt.

A beruházás-előkészítő munkák ellenőrzése

A beruházások előkészítése a vállalkozás által összeállított beruházási javaslatok alapján ellenőrizhető. Ellenőrizni kell:

 • ahol kötelező, ott volt-e pályáztatás
 • a szükséges hatósági engedélyeket megfelelő időben beszerezték-e
 • biztosított volt-e a beruházás tervellátottsága
 • tisztázottak voltak-e a gyártandó termék műszaki jellemzői, a termelés mennyisége
 • kidolgozták-e a pontos technológiát, kiválasztották-e a gépeket
 • a kivitelező felülvizsgálta-e a műszaki tervdokumentációt
 • intézkedtek-e a kivitelezők biztosításáról.

A megvalósítási, kivitelezési munkák ellenőrzése

A beruházás megvalósítása az ütemterv alapján ellenőrizhető, melyet először meg kell vizsgálni. Ellenőrizni kell:

 • figyelemmel kísérte-e a kivitelezés tervezett ütemét,
 • a kivitelezést a tervező bevonásával is ellenőrizték-e műszakilag
 • a vállalkozó műszaki ellenőre a hiba észlelését követően azonnal jelezte-e azt az építési naplóban

Az átadás-átvétel az erről készült dokumentáció alapján ellenőrizhető. Vizsgálni kell, hogy késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a vállalkozó élt-e kötbérezési jogával. A próbaüzemelés és eredménye az erről készült jegyzőkönyvek, naplók alapján vizsgálandó.

Az értékcsökkenés elszámolásának ellenőrzése

A tárgyi eszközök közös jellemzője, hogy általában több évig vesznek részt  a vállalkozás tevékenységében. Vizsgálni kell, hogy meghatározta-e azokat az éveket, amelyek során az egyedi tárgyi eszköz beszerzési ill. előállítási értékét amortizálják, kellő pontossággal állapították-e meg az eszközök maradványértékét. Az écs lehet tervezett és terven felüli.
A tervezett écs megállapításával és elszámolásával vizsgálni kell:

 • számviteli politikájában szabályozta-e az écs elszámolásának módszerét és mértékét
 • a módszer megfelel-e a számviteli tv. előírásainak
 • módszere a bruttó érték vagy nettó érték alapján összhangban van-e az adott egyedi tárgyi eszköz elhasználódási idejével és a megállapított  maradványértékével.

A számviteli tv. előírja, hogy a tárgyi eszköz értékét növelni kell az értéknövelő beruházások és felújítások értékével. Vizsgálni kell:

 • elszámolták-e az értéknövelést az üzembe helyezés idejétől
 • módosították-e az elhasználódási időt, écs mértékét.
 • az écs leírást a ktg-ek között számolta-e el a vállalkozó.

A terven felüli écs tartalmáról a számviteli tv. rendelkezik. Vizsgálni kell, hogy elszámolták-e a terven felüli écs-t, ha:

 • a tárgyi eszköz értéke tartósan és jelentősen csökkent,
 • a tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült,
 • a tárgyi eszköz nem használható, tönkrement vagy hiányzik.

Vizsgálandó, hogy a tárgyi eszközt, a beruházást  a nyilvántartásból kivezették-e, ill. ha a könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a piaci értéke, azt visszaírással rendezték-e.