{autotoc}

ABC-áruházak fogalma

Az ABC-áruházak a boltoknál nagyobb alapterületű több dolgozót foglalkoztató, nagy forgalmú kereskedelmi egységek. Elsősorban élelmiszerek, és háztartási cikkek kaphatók. Az ABC-áruházakban az áruk nagy részét önkiszolgáló módon értékesítik. Hazánkban is megjelentek a nagyon nagy alapterületű áruházak.

Absztrakció fogalma

A vizsgálódás szempontjából lényeges jellemzők elvonatkoztatása a lényegtelenektől

Adásvételi szerződés fogalma

Az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani. A vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni.
Tárgya lehet bármilyen forgalomképes ingatlan vagy ingó dolog.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Az alapítás-átszervezés aktivált értéke olyan a közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amely a tevékenység során a bevételben várhatóan megtérülnek (ide sorolhatjuk a minőségbiztosítás bevezetésével kapcsolatos költségeket).

Alapkutatás fogalma

Az alapkutatás olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.

Alapvető piacok fogalma

Termékpiac – fogyasztási cikkek és szolgáltatások piaca; tényezőpiac – termelési tényezők piaca

Alkalmazott kutatás fogalma

Az alkalmazott kutatás új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek.

Alkotmány fogalma

Az alkotmány jogszabályok és szokások összessége, amely az állami szervek létrehozására, működtetésére, az állami szervek és magánszemélyek kapcsolatára vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza.
Alaptörvény, minden más jogszabály alapjául szolgál. Az alkotmányt minden szervnek és állampolgárnak be kell tartania (a törvény alkotót is köti).

Államháztartási szervezetek fogalma

Az államháztartási szervezetek azok a szervezetek, melyeket az államháztartási törvény alapján az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály ilyennek minősít.

Alternatív költség fogalma

Feláldozott haszon, valamely dolog (élvezet, haszon) megszerzése más dolog feláldozásával jár

Anyagi jellegű szolgáltatások fogalma

Pl. termékek fogyasztóhoz eljuttatása, szállítása, raktározása, megóvása, csomagolása, stb.

Anyagok fogalma

Az anyagok olyan munkatárgyak, amelyek a termelési folyamatban egyszer vesznek részt, értékük teljes egészében átmegy az előállított termék vagy szolgáltatás értékébe. Eredeti formájukat általában elvesztik.
Lehetnek:

 1. nyers és alapanyagok
 2. segédanyagok
 3. üzemanyagok
 4. fűtőanyagok
 5. fenntartási anyagok
 6. egyéb anyagok

Anyavállalat fogalma

Az anyavállalat az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (leányvállalatnál) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni.

Ár-fogyasztás görbe (PCC) fogalma

Változatlan pénzjövedelem és az egyik termék változatlan ára mellett, ha a másik termék ára növekszik, a költségvetési egyenes elfordul, egyre alacsonyabb hasznosságú jószágkosarak felé mozdul, ezen érintési pontokat összekötő görbe az ár-fogyasztás görbe

Árak funkciói fogalma

Mechanizmusok, melyeken keresztül fejtik ki hatásukat az árak piacgazdasági viszonyok között: döntési információ, mérés, elszámolás, nyilvántartás, termelés és fogyasztás szabályozása, jövedelemelosztás, egyensúlyteremtés

Áralku fogalma

A fogyasztó olcsón akar venni, az eladó drágán akar eladni

Aranypénzrendszer fogalma

Az arany forgalmi eszközként funkcionál, a pénzhelyettesítők csak az arany képviselői, aranyra válthatók

Árfolyam érték fogalma

Az árfolyam érték az értékpapír másodlagos piacon kialakult ára.

Árkövető magatartás fogalma

Egy vállalat képes befolyásolni a termék árát, de áralakító szerepe korlátozott, versenytársai reagálását is figyelembe kell vennie

Áru fogalma

Árunak nevezünk mindent, ami adásvétel tárgyává válik.

Áruház fogalma

A kereskedelem elsőként megjelent nagyüzemei. Viszonylag nagy alapterületű, sok dolgozót foglalkoztató egységek. Rendszerint több árufőcsoport áruit értékesítik. Az áruházakban csoportosítják az árukat, s önálló osztályokat szerveznek forgalmazásukra. Az áruházak többségét várások központjaiban találjuk, de bevásárlóközpontokban is előfordulnak. A bevásárlóközpontok olyan létesítmények, ahol sok-sok, nagy alapterületű kereskedelmi egység működik. Hatalmas parkolóval. Azért népszerűek, mert mindent egy helyen lehet kapni.

Áruk fogalma

Az áruk azok a termékek, szolgáltatások, amelyeket a vállalkozó változatlan formában való továbbértékesítés céljából szerzett be.
Lehetnek:

 1. kereskedelmi áruk: nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, vengéglátóipari
 2. közvetített szolgáltatások
 3. betétdíjas göngyölegek

Átlagjövedelem fogalma

Átlagjövedelem társadalom egészére vagy különböző társadalmi csoportokra, rétegekre számított egy főre jutó jövedelem.

Átlagmennyiség fogalma

Mennyiségek összevetése, vetítési alapegységre jutó gazdasági mennyiség (Ay= y/x)

Automata kereskedelem fogalma

Automatákból értékesítik azokat az árukat, amelyekre hirtelen jelentkezik igény agy a váratlan impulzus, vagy a szorult helyzet miatt. Az automaták előnye, hogy bármikor nyilvántartási korlátozás nélkül a vevők rendelkezésére állnak. Hátrányuk, hogy jelentős üzemeltetési költségeik miatt drágább. Csak nagy forgalmú helyen érdemes automatát működtetni.

Bankjegy fogalma

Fizetési funkcióból keletkezett pénzhelyettes, a váltó helyébe lépő, bankra szóló váltó

Befejezetlen termelés fogalma

A befejezetlen termelés a megmunkálás alatt álló, a vállalkozó termelő egységein belül további megmunkálásra váró termékek összessége. Olyan termékek, melyeken legalább egy számottevő munkaműveletet elvégeztek.

Behajthatatlan követelés fogalma

A behajthatatlan követelés az a követelés,
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető),
b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel,
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.

Bekerülési érték fogalma

Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait - ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése esetén a közvetlen önköltség aktivált értékét -, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), a vámterheket foglalja magában.

Belföld fogalma

Belföld a Magyar Köztársaság területe.

Belföldi fogalma

Belföldi az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy, amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, illetve lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye belföldön van.

Bérleti szerződés fogalma

A bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni.

Beruházás fogalma

Beruházás a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

Beruházás fogalom

A beruházás az előállítás folyamatában lévő, illetve már beszerzett, de még rendeltetésszerűen használatba nem vett tárgyi eszközök.

Beszámolási kötelezettség fogalma

A gazdálkodó működéséről vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, magyar nyelven.

Bizományi szerződés fogalma

A bizományos díjazás ellenében köteles a megbízó javára a saját nevében adás-vételi szerződést kötni.

Biztos (jövőbeni) kötelezettség fogalma

A biztos (jövőbeni) kötelezettség az olyan visszavonhatatlan kötelezettség, amely a mérleg fordulónapján már fennáll, de a szerződés teljesítése még nem történt meg, ezért mérlegtételként nem szerepeltethető. A biztos (jövőbeni) kötelezettségek lehetnek pénzeszközre, illetve egyéb eszközre vonatkozó biztos (jövőbeni) kötelezettségek. Idetartoznak különösen: a határidős adásvételi ügyletek, a swap ügyletek határidős része miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására vonatkozó kötelezettségek. Nem tartoznak ide az üzleti tevékenységgel kapcsolatos, folyamatosan felmerülő költségek.

Biztos (jövőbeni) követelés fogalma

A biztos (jövőbeni) követelés olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése a szerződés teljesítésétől függ. Idetartoznak különösen: a határidős adásvételi ügyletek, a swap ügyletek határidős része miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó követelések.

Bolt fogalma

A boltok viszonylag kicsi alapterületű kereskedelmi egységek. Leggyakoribbak a szaküzletek, amelyekben kevés árufajta kapható nagy választékban. Vannak olyan szaküzletek is, amelyek csak egy árucsoportba tartotó cikkeket értékesítenek (édességboltok, méteráruüzletek, férfiingboltok). A boltok helyét körültekintően kell kiválasztani. Elhelyezkedésüktől függ, hogy tulajdonosaik elérnek-e akkora jövedelmet, nyereséget, ami a hosszú távú sikeres működéshez kell. Legkedvezőbb a települések központjai,a közlekedési csomópontok, pályaudvarok közele.

Cash-flow fedezeti ügylet fogalma

A cash-flow fedezeti ügylet valamely fedezett ügyletből eredő mérlegbeni eszközhöz vagy kötelezettséghez (ideértve az azokkal összefüggő kamatfizetéseket is), illetve áru vagy pénzügyi eszköz leszállításával teljesülő (leszállítási) határidős, opciós ügylethez vagy swap ügylethez, továbbá előrejelzett ügylethez kapcsolódó jövőbeni pénzáramlásokban bekövetkező változás miatt fennálló kockázat fedezetére szolgáló ügylet. A fedezett kockázat valamely konkrét pénzáramlásban bekövetkező kockázat, amely befolyásolja a beszámolóban szereplő eredményt is.

CISC fogalma

A CISC (a Complex Instruction Set Computer, vagyis "összetett utasításkészlettel rendelkező számítógép") olyan processzorokat jelent, melyek utasításkészlete jóval több, bonyolultabb utasítást tartalmaz, mint a RISC processzorok utasításkészlete. A CISC processzorok utasításai általában több elemi műveletet végeznek egyszerre, így a gépi kódú programjaik rövidebbek, jobban átláthatóak egy ember számára (ami nem feltétlenül jelent előnyt, mivel a gépi kódú programok nagy részét manapság fordítóprogramok állítják elő).

Hátránya a RISC processzorokkal szemben az, hogy a bonyolultabb utasítások sokszor jelentősebben lassabban hajthatóak végre, és így a rövidebb programok ellenére is a végeredmény a lassabb programfutás lesz. Másik hátránya az, hogy a komplex utasítások jóval bonyolultabb felépítésű processzorokat igényelnek, melyek fejlesztése és tesztelése költségesebb.

Család fogalma

A család egymással rokonsági kapcsolatban álló egyének meghatározott célú közössége.

Csökkenő határhaszon elve (Gossen I. törvénye) fogalma

Az egymást követő pótlólagos jószágegységek elfogyasztásakor a teljes haszon egyre kisebb mértékben nő

Csomagküldő kereskedelem fogalma

Azokban az országokban fejlődött ki, ahol gyéren lakott területeken, az üzletektől távol élő embereket kívánták kiszolgálni. A csomagküldő kereskedelem prospektust, árukatalógust, vagy egyszerű újsághirdetést juttat el a vevőkhöz. A kereskedelmi vállalkozóknak meg kell szervezniük a beérkezett megrendelések feldolgozását, az áruk előkészítését, csomagolást, a vevőkhöz juttatását, az ellenérték begyűjtését. A csomag legtöbbször postai úton jut el a vevőhöz.

Diszkont áruház fogalma

Az áruház modern kereskedelmi egysége. Azzal vonzza a vevőket, hogy olcsóbban értékesíti termékeit. Nagy tömegen értékesít, rendszeresen vásárolt árukat, élelmiszereket, háztartási cikkeket. Önkiszolgáló módon értékesít. Az olcsóság, az eladott áruk mennyisége révén az elérhető nyereség tömegét emeli.

 

Diszkont értékpapír fogalma

A diszkont értékpapír olyan hitelviszonyt megtestesítő, nem kamatozó értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátottak ki, és a lejáratkor névértéken váltanak be.

Diszponibilis jövedelem fogalma

Azt a jövedelemhányadot nevezzük diszponibilis jövedelemhányadnak, amely a kiadások kielégítése után marad. Ezzel a jövedelemhányaddal szabadon rendelkezünk.

Effektív szükséglet fogalma

Effektív szükségletnek azokat a szükségleteket nevezzük, amelyek a társadalom adott fejlettségi fokán kielégíthetők.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek fogalma

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek a vállalkozás tevékenységét tartósan, de közvetett módon szolgáló berendezések, felszerelések, járművek.

Egyéb pénzügyi kötelezettség fogalma

Az egyéb pénzügyi kötelezettség minden olyan - mérlegben szereplő, illetve mérlegen kívüli - pénzügyi kötelezettség, amely nem tartozik a kereskedési célú kötelezettségek közé.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás fogalma

Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás az a gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy annak leányvállalata nem gyakorol mértékadó befolyást a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára, amely nem tartozik a leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások és társult vállalkozások közé.

Egyéb szolgáltatás fogalma

Egyéb szolgáltatás a pénzügyi, a befektetési, a biztosítóintézeti, a hatósági igazgatási, az egyéb hatósági szolgáltatás.

Egyéni kínálat fogalma

Adott termelő adott árura vonatkozó kínálata

Egyensúlyi ár fogalma

Melynél a kereslet és kínálat egyenlő

Egyszeres könyvvitel fogalma

Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, amely ezen eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen.

Elektronikus pénzeszköz fogalma

Az elektronikus pénzeszköz az elektronikus fizetési eszközök kibocsátására és használatára vonatkozó egyes szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom.

Életminőség fogalma

Az életminőség az életszínvonalnál tágabb fogalom. Az életszínvonal összetevőin kívül magába foglal az emberek közérzetét befolyásoló egyéb tényezőket is.
Ilyen tényezők:

 1. a környezet kultúráltsága, esztétikája
 2. a környezetvédelem színvonala
 3. az emberi kapcsolatok kultúráltsága
 4. a szabadidő mértéke, s annak eltöltési lehetőségei
 5. a kívánt életforma kialakításának lehetősége.

Életszínvonal fogalma

Az életszínvonal a társadalom tagjainak jóléti szintje, szükségleteinek kielégítettségi foka.

Ellenőrzés fogalma

Az ellenőrzés a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek) adatainak - a gazdálkodó, illetve az adóhatóság általi - utólagos ellenőrzése az önellenőrzés, illetve az adóhatósági ellenőrzés keretében.

Ellenőrzés megállapítása

Az ellenőrzés megállapítása az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak.

Előállítási költség fogalma

A saját előállításű eszközöket, a saját termelésű készleteket és a vállalkozás által nyújtott, teljesített szolgáltatásokat azok előállítási költségén kell értékelni.
Az előállítási költségnek része minden olyan, az eszköz, termék és szolgáltatás előállítása érdekében felmerült költség, amely arra (a kalkulációs egységre) utalványozható (azaz az előállítás során közvetlenül felmerült), vagy azzal bízonyíthatóan szoros kapcsolatban van, illetve amely megfelelő mutatók segítségével felosztva arra elszámolható.

Előnykiegyenlítődés elve (Gossen II. törvénye)

A fogyasztó akkor költi el optimálisan jövedelmét, ha az utolsó pénzegység által nyerhető határhaszon bármelyik termékre nézve ugyanakkora

Előrejelzett ügylet fogalma

Az előrejelzett ügylet olyan ügylet, amelyre vonatkozóan a felek a szerződést még nem kötötték meg, de amelynek bekövetkezése nagy valószínűséggel várható és számszerűsíthető az ügylet fajtája, tárgya, nagyságrendje, időpontja, időtartama, illetve egyéb feltételei tekintetében.

Elszámoló ár fogalma

Az elszámoló ár a tőzsde által a határidős ügyletek tárgyát képező tőzsdetermékre kereskedési naponként megállapított és kihirdetett árfolyam (piaci érték), amely a befektetési szolgáltató napi árfolyamalakulásból adódó pénzügyi kötelezettségei és követelései kiszámításának alapjául szolgál.

Engel-görbe fogalma

A fogyasztó jövedelme és az adott jószág megvásárolt mennyisége közötti viszonyt fejezi ki változatlan árak mellett

Érdek fogalma

Az ember (közösség) céltudatos viszonya a szükséglet kielégítés tárgyaihoz

Értékesíthető pénzügyi eszköz fogalma

Az értékesíthető pénzügyi eszköz olyan pénzügyi eszköz, amelyet nem soroltak be a kereskedési célú pénzügyi eszközök, a lejáratig tartott pénzügyi eszközök és a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelések közé. (Így különösen a befektetési céllal tartott tulajdoni részesedést jelentő befektetés, a befektetett eszközök között kimutatott, nem lejáratig tartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az a vásárolt vagy harmadik fél által a gazdálkodóra engedményezett követelés, amelyről a gazdálkodó a nyilvántartásba vételkor még nem döntötte el, hogy rövid távon értékesíteni, behajtani vagy lejáratig tartani szándékozik.).

Értékpapír fogalma

Az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat.

Értékpapír kibocsátás fogalma

Az értékpapír kibocsátás a kibocsátó értékpapírjának első ízben történő eladása.

Értékpapír kibocsátó fogalma

Az értékpapír kibocsátó az értékpapírt kiállító személy, aki az értékpapírban megtestesülő kötelezettség teljesítését saját nevében vállalja.

Extern fogyasztói hatások fogalma

A többi fogyasztó befolyása az egyéni fogyasztói döntésre

Fedezeti hatékonyság fogalma

A fedezeti hatékonyság annak kifejezésére szolgál, hogy a fedezeti ügylet valós értékének vagy pénzáramlásainak változása az ügylet kezdetekor és annak teljes lejárati ideje alatt mennyiben ellensúlyozza a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) valós értékében vagy pénzáramlásaiban bekövetkező változásokat. A hatékony fedezet alapvető feltételei:
a) a fedezeti ügylet valós értékének vagy pénzáramlásainak változása az ügylet kezdetekor és annak teljes lejárati ideje alatt csaknem teljes egészében ellensúlyozza a fedezett ügylet (tétel) valós értékében vagy pénzáramlásaiban bekövetkező változásokat,
b) a fedezeti ügylet és a fedezett ügylet (tétel) valós értékében vagy pénzáramlásaiban bekövetkezett változások egymáshoz viszonyított aránya 80 és 125 százalék közötti sávban van,
c) a fedezeti ügylet és a fedezett ügylet (tétel) fő feltételei azonosak (így különösen az ügylet jellegétől függően: az ügylet tárgya, annak mennyisége és névértéke, a lejárati idő, a kamatfeltételek, az átárazási, a kamatfizetési, a tőketörlesztési időpontok, a kamatok mérésének alapja, a devizanem, a szerződéskötés időpontja és helye stb.),
d) a fedezeti ügylet lejárati ideje ugyanolyan vagy legfeljebb olyan hosszú, mint a fedezett ügylet (tétel) lejárati ideje.
A fedezeti hatékonyság mérésének (vizsgálatának) módszerét és időpontjait a kockázatkezelési és fedezeti politikával összhangban a számviteli politika részeként rögzíteni kell.

Fedezeti ügylet fogalma

A fedezeti ügylet olyan kockázatfedezeti céllal kötött származékos, illetve valutára, devizára vonatkozó azonnali ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy ügyletek sorozatából (fedezett ügyletek, tételek) adódó nyitott pozíció, várható árfolyamveszteség, illetve kamatveszteség kockázatának fedezetére szolgál, vagy amelynek várható jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egy vagy több fedezett ügylet (tétel vagy tételek) jövőbeni pénzáramlásában bekövetkező változások kockázatának fedezetére szolgál. A fedezeti ügylet és a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség, vagy jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egymást ellentételező pénzkiadások és pénzbevételek.
A fedezeti ügylet rendeltetése szerint lehet:

 • piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet
 • cash-flow fedezeti ügylet
 • külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete.

Feláldozott haszon fogalma

Azon termék utolsó egységének határhaszna, melyről lemondani kényszerülünk

Félkész termék fogalma

A félkész termék minden olyan termék, mely a vállalkozónál egy teljes megmunkálási folyamaton keresztülment, ilyen címen raktárra vették, illetőleg raktárra vehető.

Felújítás fogalma

A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

FIFO módszer fogalma

A FIFO módszer az elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva; az elsőként megvásárolt (előállított) eszköz kerül először értékesítésre (felhasználásra), következésképpen az időszak végén az eszközök között maradó tételek a legutóbb megvásárolt (előállított) tételek.

Fogyasztás fogalma

Végső felhasználás, gazdasági szükségletek kielégítése

Fogyasztói kosár fogalma

A fogyasztó által megvásárolható valamennyi jószágkombináció, különféle áruk különféle mennyiségei

Függő kötelezettség fogalma

A függő kötelezettség az olyan - általában - harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely a mérleg fordulónapján fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. A függő kötelezettségek lehetnek pénzeszközre, illetve egyéb eszközre vonatkozó függő kötelezettségek. A pénzeszközre vonatkozó függő kötelezettségek közé tartoznak különösen: a kezességvállalási, a garanciavállalási, a váltókezesi kötelezettség, az opciós ügyletekkel, a nem valódi penziós ügyletekkel, a le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek. Az egyéb eszközre vonatkozó kötelezettségek közé tartoznak különösen a fedezetként, biztosítékként, óvadékként felajánlott (szolgáló) vagyontárgyak és az opciós ügylet miatti egyéb eszköz átadására vonatkozó kötelezettségek.

Függő követelés fogalma

A függő követelés olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. Idetartoznak különösen a kapott garanciák, kezességek harmadik felek tartozásaiért, valamint a kapott fedezetek, biztosítékok, zálogtárgyak, óvadékok és az opciós ügylet miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó követelések.

Fuvarozási szerződés fogalma

A fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt a rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgálni.

Gazdálkodás fogalma

Termelési erőforrások és javak céltudatos felhasználása a szükségletek lehető legmagasabb fokú kielégítése érdekében

Gazdálkodási elv fogalma

Gazdálkodási elvnek nevezzük a gazdaságban azt az alapelvet, miszerint az ember mindig igyekszik a lehető legésszerűbben cselekedni. A gazdaságosság minden gazdasági cselekvés alapelve, amely két eltérő lehetőséget foglal magban:

 1. Adott eszközökből a lehető legnagyobb eredmény elérése.
 2. Adott eredmény elérése a lehető legkisebb eszköz felhasználásával.

Gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelés fogalma

A gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelés: a gazdálkodó által pénzügyi eszközök, áruk vagy szolgáltatások - közvetlenül az adósnak teljesített - rendelkezésre bocsátásával létrehozott, rögzített vagy meghatározható fizetéssel járó pénzügyi eszköz (ide nem értve azt, amelyet a gazdálkodó kereskedési célúvá minősített, illetve a vásárolt vagy harmadik fél által a gazdálkodóra engedményezett követelést).

Gazdálkodó fogalma

A gazdálkodó a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény.

Gazdaság fogalma

A társadalom anyagi létszférája, az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, elosztásával, forgalmazásával és fogyasztásával összefüggő jelenségek és kölcsönhatások összessége

Gazdasági javak fogalma

Termeléssel létrehozott javak

Hasznos élettartam fogalma

Hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.

Hasznosság fogalma

A javak hasznos tulajdonságainak összessége, melyek szükséglet kielégítésére teszi alkalmassá

Hasznosság fogalom

Valamely jószág vagy szolgáltatás hasznos tulajdonságainak összessége, illetve az az élvezet, melyet a fogyasztó elfogyasztása révén nyer

Hasznosság mérhetősége

Kardinális megközelítés: a hasznosság abszolút nagyságát tőszámokkal méri, arányaiban is különbséget tesz; Ordinális megközelítés: a fogyasztó hasznossági sorrendbe állítja a jószágokat, eldönti, mely jószág mekkora élvezetet jelent számára

Határhaszon (MU) fogalma

Szám, mely megmutatja, hogyan változik a fogyasztó összhaszna, ha egy egységgel növeli valamely termék fogyasztását

Hátrasorolt eszköz fogalma

A hátrasorolt eszköz az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni.

Helyettesítési határráta (MRS) fogalma

Az egyik jószág azon mennyisége, amelyet a fogyasztó hajlandó feláldozni egy másik jószág tetszőlegesen kis egységgel történő növelése céljából, a határhasznok arányát fejezi ki

Helyettesítési ráta (RS) fogalma

Két termék azon aránya, mely mellett a fogyasztó hajlandó elcserélni az egyik jószágot a másikra

Hiány fogalma

Ha a piaci ár az egyensúlyi ár alatt van

Hitelpénz fogalma

Aranyra nem váltható, a bankok fizetési ígérete, formája a látraszóló bankszámlakövetelés

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalma

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, és az általa esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ide tartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az árujegy, a zálogjegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy.

Hozam fogalma

A hozam a befektetett tőke százalékában meghatározott jövedelem.

Igénybe vett szolgáltatás fogalma

Az igénybe vett szolgáltatás minden olyan szolgáltatás, amely nem tartozik a közvetített szolgáltatás, illetve az egyéb szolgáltatás közé; különösen az utazásszervezés, a szállítás-rakodás, a raktározás, a csomagolás, a kölcsönzés, a bérlet, a bérmunka, az eszközök karbantartása, a postai és távközlési szolgáltatás, a mosás és vegytisztítás, a bizományi tevékenység, az ügyletszerzés, az oktatás és továbbképzés, a hirdetés, a reklám és propaganda, a piackutatás, a könyvkiadás, a lapkiadás, a szállodai szolgáltatás, a vendéglátás, a kutatás és kísérleti fejlesztés, a tervezés és lebonyolítás, a könyvvizsgálat, a könyvviteli szolgáltatás.

Immateriális javak fogalma

Az immateriális javak, azok a nem anyagi (kézzel nem fogható), a vállalkozás számára forgalomképes dolgok vagy jogok (eszközök), amelyek tartósan (1 éven túl) szolgálják a vállalkozási tevékenységét.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok fogalma

Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok olyan jogok, amelyek nem a vállalkozás tulajdonát képezik, de tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét (földhasználati jog, haszonélvezeti jog, bérleti jog, szolgalmi jog).

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok fogalma

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értkű jogok ide tartoznak a föld és minden anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek.

Jelentős összegű hiba fogalma

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot;

Jog fogalma

A jog az állam által alkotott vagy elismert általánosan kötelező, viszonylag pontosan körülírt magatartási szabályrenszer, amely követendő magatartást ír elő és amelyeket megsértése esetére az állam joghátrány alkalmazását helyezi kilátásba, azaz állami úton kikényszeríthető a betartása.

Jogalkotás fogalma

A jogalkotás a jogalkotó hatáskörrel felruházott állami szervek általánosan mindenkire kötelező magatartási szabály létrehozására irányuló, szigorúan formalizált tevékenysége. Formái törvény alkotás, rendelet alkotás.

Jogértelmezés fogalma

A jogértelmezés a jogi norma tartalmának feltárására irányuló tudatos tevékenység, amely nélkülözhetetlen eleme a jogkövetésnek és méginkább a jogalkalmazásnak.

Jogi norma fogalma

Jogi norma, egy cselekvési minta, amely szabályozza az emberi/szervezeti magatartásokat. Előírja a tanusítandó magatartást, arra az esetre, ha a jogi normában foglalt feltételek megvalósulnak vagy a kötelezett nem a normában előírt magatartást tanúsítja milyen jogkövetkezmények állnak be.

Jogrendszer fogalma

A jogrendszert a jogszabályok összessége alkotja.

Jogszabály fogalma

A jogszabály egyik jelentése, a megismerési jogforrás, ami jogszabály megjelenési formáit jelenti, tehát azt ahonnan a jogszabály megismerhető.
Másik jelentése, a jogi norma, mely egy cselekvési minta, amely szabályozza az emberi/szervezeti magatartásokat. Előírja a tanusítandó magatartást, arra az esetre, ha a jogi normában foglalt feltételek megvalósulnak vagy a kötelezett nem a normában előírt magatartást tanúsítja milyen jogkövetkezmények állnak be.

Jogviszony fogalma

A jogviszony a jog által szabályozott társadalmi viszony.

Jövedelem fogalma

Egyrészt az árbevétel és termelési költség különbözete (termelői oldal); másrészt vásárlási célra rendelkezésre álló pénz – vásárlóképesség (fogyasztói oldal)

Jövedelem-fogyasztás görbe (ICC) fogalma

A fogyasztó optimális választásait képviselő pontok sorozata, növekvő jövedelem és változatlan árak esetén

Kamat swap ügylet fogalma

A kamat swap ügylet valamely tőkeösszegre rögzített kamatláb alapján számított fix kamat és - bizonyos piaci kamatlábhoz, feltételhez igazított - változó kamatláb alapján számított változó kamatösszeg meghatározott időközönkénti cseréje.

Kapcsolt vállalkozás fogalma

A kapcsolt vállalkozás az anyavállalat és a leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozások (fölérendelt anyavállalat esetében a minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni).

Karbantartás fogalma

A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

Kereskedelem fogalma

A kereskedelem egyrészt az áruk rendszeres adásvétele. Ebben az értelemben a kereskedelem tevékenység, munka, amelynek eredményeként a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz.
Másrészt kereskedelem azoknak a vállalkozásoknak, vállalatoknak a gyűjtőneve, illetve az a nemzetgazdasági ág, amelynek fő feladata a kereskedés.

Kereskedési célú pénzügyi eszköz fogalma

A kereskedési célú pénzügyi eszköz a rövid távú ár- és árfolyam-ingadozásokból származó nyereség elérése céljából szerzett pénzügyi eszköz. [Így különösen: a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés, a gazdálkodó által keletkeztetett, a vásárolt vagy harmadik fél által a gazdálkodóra engedményezett követelés, amelyet a gazdálkodó azonnal vagy rövid távon (egy éven belül) értékesíteni szándékozik, továbbá a kereskedési célúnak minősített, rövid távú nyereségszerzés céljára portfólió-kezelésbe helyezett pénzügyi eszköz, a nem fedezeti célú származékos ügyletből eredő mérlegen kívüli követelés függetlenül attól, hogy portfólió részét képezi vagy egyedi szerződésen alapul.].

Kereskedési célú pénzügyi kötelezettség fogalma

A kereskedési célú pénzügyi kötelezettség a nem fedezeti célú származékos ügyletből eredő mérlegen kívüli kötelezettség, valamint az értékpapír kölcsönbevétele miatt fennálló kötelezettség.

Kereslet fogalma

Árumennyiség, melyet a fogyasztók adott árak mellett hajlandók és képesek megvásárolni

Keresleti függvény (d) fogalma

Megmutatja valamely áru azon mennyiségeit, melyet a vásárlók különböző árak mellett hajlandók és képesek megvásárolni

Keresztárfolyam fogalma

A keresztárfolyam a Magyar Nemzeti Bank által közzétett - az érintett két devizára az adott napon érvényes - hivatalos devizaárfolyamokból számított árfolyam (az érintett két deviza egymáshoz viszonyított aránya).

Késedelmi pótlék fogalma

Késedelmi pótlékot az adó késedelmes megfizetése esetén határozzák meg. Mértéke a jegybanki alapkamatláb 365-öd részének kétszerese, minden naptári évre számolva. Utólagos adóellenőrzés során megállapított adóhiány után legfeljebb 3 évre számolható fel. Nem kell megfizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedelmet igazolta (elháríthatatlan külső okból). A pótlék alapját adónként külön kell figyelembe venni.

Készpénz nélküli forgalom fogalma

A készpénz nélküli forgalom bankjegyek és érmék nélkül lebonyolított pénzforgalom.

Készpénzforgalom fogalma

A készpénzforgalom a bankjegyekkel és érmékkel lebonyolított pénzforgalom.

Késztermék fogalma

A késztermék minden olyan termék, amely a vállalkozónál valamennyi megmunkálási folyamaton átment, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, megfelelő minőségű átvétel után raktárra vették, illetve késztermékként értékesíthető.

Kettős könyvvitel fogalma

A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban) bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.

Kibocsátási árfolyam fogalma

A kibocsátási árfolyam az értékpapír első ára, amit a kibocsátó határoz meg és amelyen az értékpapír az elsődleges piacon megvásárolható.

Kínálat fogalma

Meghatározott mennyiségű és összetételű árutömeg, melyet az árutermelők valamely piacon adott áron eladásra felkínálnak

Kínálati függvény (s) fogalma

Megmutatja, hogy a termelők különböző árak mellett milyen árumennyiséget kínálnak eladásra a piacon

Kínálati többlet fogalma

Ha a piaci ár az egyensúlyi ár fölött van

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

A kísérleti fejlesztés aktivált értéke a tevékenységgel kapcsolatos közvetlen költségek azon részei, amelyek a jövőben az árbevételben megtérülnek és amelyek már termék érdekében nem aktiválhatók.

Kísérleti fejlesztés fogalma

A kísérleti fejlesztés olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása.

Költségvetési egyenes fogalma

Azon jószágkombinációk összessége két jószág terében, melyeket a fogyasztó adott pénzjövedelemből annak teljes elköltésével megvásárolhat, adott piaci árak mellett

Költségvetési egyenes meredeksége

A két termék árainak arányát tükrözi

Konszolidálásba bevont vállalkozás fogalma

A konszolidálásba bevont vállalkozás az anyavállalat, a konszolidálásba bevont leányvállalat, a konszolidálásba bevont közös vezetésű vállalkozás együttesen.

Konvexitás fogalma

A fogyasztó preferálja az átlagot a szélsőséggel szemben, valamint a dominancia elvéből következően a közömbösségi görbe konvex, és minél távolabb van az origótól, annál preferáltabb

Könyvvezetési kötelezettség fogalma

A könyvvezetés, az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével, lezárja.

Kötvény fogalma

A kötvény kibocsátója kötelezettséget vállal arra, hogy egy előre meghatározott időpontban a kötvény névértékét a kamatokkal együtt visszafizeti.

Közgazdaságtan fogalma

A szűkösség viszonyai közötti választások és döntések tudománya

Közömbösségi görbe fogalma

A fogyasztó számára egymással közömbösségi viszonyban álló jószágkosarak mértani helye a fogyasztói térben

Közömbösségi térkép fogalma

A közömbösségi görbék együttese, mely kifejezi a fogyasztó ízlését, preferenciarendszerét

Közös vezetésű vállalkozás fogalma

A közös vezetésű vállalkozás az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy (vagy több) másik vállalkozás jogosultságokkal paritásos alapon - legalább 33 százalékos szavazati aránnyal - rendelkezik. A közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják.

Köztulajdon fogalma

„mindenki” tulajdonos, senki nem zárható ki, a tulajdon és működtetése nagymértékben elszakad egymástól

Közvetített szolgáltatás fogalma

Közvetített szolgáltatás a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.

Közvetlen irányítást biztosító befolyás fogalma

A közvetlen irányítást biztosító befolyás amikor a részvényes, a tag az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több, mint háromnegyed részével rendelkezik.

Külföld fogalma

Külföld a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli terület.

Külföldi fogalma

Külföldi az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy, amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, illetve lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye külföldön van.

Külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete

A külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete a külföldi pénznemben fennálló, kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi gazdálkodó szervezetben lévő tulajdoni részesedést jelentő, nem kereskedési célra tartott befektetés (részvény, üzletrész, egyéb részesedés), valamint az ezen gazdálkodó szervezettel szemben fennálló hosszú lejáratú követelés vagy kötelezettség devizaárfolyam-változásból adódó kockázatának fedezetére kötött ügylet.

Látens szükséglet fogalma

A látens szükséglet már megjelent, de tömegméretekben még ki nem elégíthető szükségletek.

Leányvállalat fogalma

A leányvállalat az a gazdasági társaság, amelyre az anyavállalat meghatározó befolyást képes gyakorolni.

Lejáratig tartott pénzügyi eszköz fogalma

A lejáratig tartott pénzügyi eszköz olyan pénzügyi eszköz [ideértve a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök között kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, továbbá az áru leszállításával záruló határidős, opciós ügyletekből eredő mérlegen kívüli követelést], amelyet a vállalkozó annak lejáratáig szándékozik és képes megtartani, valamint a bankbetét, illetve a pénzeszköz. Nem tartoznak ide a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelések.

Létesítő okirat fogalma

A létesítő okirat a gazdálkodó alapításához szükséges jogszabályban előírt okirat, ide tartozik különösen: a társasági szerződés, az alapító okirat, az alapszabály, az egyéb módon nevezett - a tulajdonosok közötti - megállapodás.

Létminumum fogalma

A létminumum a társadalmi minimumnál alacsonyabb jövedelem, amely csak a folyamatos életvitellel kapcsolatos alapvető szükségletek igen szegény mértékű kielégítésére nyújt lehetőséget.

Lízing szerződés fogalma

A lízing szerződés egy speciális bérleti szerződés, amelynek eredményeként a bérlő a szerződés lejártakor a dolog felett tulajdonjogot szerezhet.

Magántulajdon fogalma

áruformát öltött termelési tényezők magántulajdona, emberek kizárhatók a tulajdonlásból

Maradványérték fogalma

Maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

Marshall-kereszt fogalma

Keresleti és kínálati függvény egy koordinátarendszerben ábrázolva

Más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum fogalma

A más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum a más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés a befektetőnél, amely a kibocsátó vállalkozó eszközeiben valamennyi kötelezettség (beleértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) levonása után fennmaradó részesedést biztosítja.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).

Megismerési jogforrás fogalma

A megismerési jogforrás a jogszabály megjelenési formáit jelenti, tehát azt ahonnan a jogszabály megismerhető.

Mérlegen kívüli tétel fogalma

A mérlegen kívüli tétel olyan, szerződés alapján fennálló mérlegen kívüli [függő vagy biztos (jövőbeni)] kötelezettség, illetve követelés, amely pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására, illetve átvételére vonatkozik, a mérleg fordulónapján már fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése egy jövőbeni esemény bekövetkezésétől vagy a szerződés teljesítésétől függ.

Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év mérleg-fordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni.

Mikroökonómia fogalma

Feltárja, megmagyarázza a piac, a piaci szeplők jellemzőit, a piaci folyamatokban megnyilvánuló törvényszerűségeket, elkülönült piaci szereplők, az egyes piaci jelenségek oldaláról ábrázolja a gazdaságot

Minőség fogalma

A minőség az áru olyan tulajdonságainak összessége, amelyek meghatározzák rendeltetésszerű használatát.

Monopolpiac fogalma

A versenypiac ellentéte, egy vállalat van jelen, a terméket egy vállalat állítja elő, mely a vevő számára mással nem helyettesíthető, egyetlen más vállalat sem képes belépni, ezért nincs versenytárs, az árról a vállalat dönt, szabja meg a piaci árat, birtokolja az összes információt

Monopszónia fogalma

Egy vásárló van uralkodó helyzetben a piacon

Mulasztási bírság fogalma

Mulasztási bírságot a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén kell fizetni. Magánszemélyeknél 100 000 Ft-ig, más adózónál 200 000 Ft-ig terjedhet. Hibásan benyújtott bevallás esetén max. 100 000 Ft, magánszemélyeknél 10 000 Ft lehet. Ha az adóévi várható adót 90%-ig nem fizette meg, akkor a befizetett adóelőleg és a 90% különbségének a 20%-a.

Munkamegosztás fogalma

Gazdasági tevékenységek, egyes munkafolyamatok, részmunkák szétválása, elkülönülése.
A munkamegosztás az emberi tevékenységek foglalkozási ágakká, szakmákká való elkülönülése.

Műszaki berendezések, gépek, járművek fogalma

A műszaki berendezések, gépek, járművek a vállalkozás tevékenységét tartósan és közvetlenül szolgáló berendezések, gépek, járművek.

Napi tömegcikk fogalma

A napi tömegcikkek gyakran nagy tömegben keresett áruk, melyek egyszer vagy néhányszor használhatók (élelmiszerek, kozmetikai áruk, egészségügyi cikkek).

Negatív meredekség fogalma

A dominancia elvéből következik, a fogyasztó mindig azt a kosarat választja, melyben egy jószágból sincs kevesebb, de legalább egyből több van, mint a másikban

Negatív üzleti vagy cégérték fogalma

A negatív üzleti vagy cégérték:
a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevő tételesen állományba veszi): a fizetett ellenérték kevesebb, mint a cégvásárlás időpontjában az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek - e törvény szerinti értékeléssel megállapított - értékével csökkentett összege és ez a különbözet a megszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek reális értékének arányos csökkentésével sem szűnik meg, a fennmaradó többlet a negatív üzleti vagy cégérték,
b) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a különbözet a negatív üzleti vagy cégérték,
c) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb, mint az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti negatív különbözet.

Nem anyagi jellegű szolgáltatások fogalma

Közvetlen emberi szükségletet kielégítő tevékenység, pl. oktatás, kultúra, egészségügy, stb.

Nem jelentős összegű hiba fogalma

Nem jelentős összegű hiba ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

Nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet fogalma

A nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet olyan penziós ügylet, amelyben a felek megállapodásától függően, a penzió átvevője saját döntése (jogosultsága) alapján egy előre rögzített időpontban (időpontig), vagy az általa megállapított későbbi időpontban vagy egy, a későbbiekben bekövetkező feltétel beállta esetén, annak időpontjában az eladási áron, vagy a felek által meghatározott más áron visszaadja, a penzióba adó pedig visszaveszi a penzió tárgyát. Nem valódi penziós ügyletnek minősül az is, ha a penzió átvevője kötelezi magát, hogy a penzió tárgyát egy előre meghatározott vagy a penzióba adó által meghatározandó időpontban visszaadja és a penzióba adó a penzió tárgya feletti ellenőrzési jogokat szerződéses kitételekkel nem tartja fenn. A nem valódi penziós ügylet a pénzügyi eszközök adásvételére vonatkozó általános szabályok szerint kerül elszámolásra. (A nem valódi penziós ügyletek szabályai szerint kerül elszámolásra a szállításos repóügylet is.).

Nettó jövedelem fogalma

Nettó jövedelemnek nevezzük a különböző levonásokkal csökkentett, ténylegesen kézhez kapott jövedelmet.

Névérték fogalma

A névérték az értékpapíron feltüntetett összeg.

Nomináljövedelem fogalma

Pénzmennyiség

Normatív közgazdaságtan fogalma

Célja, hogy leírja, milyennek kell lennie a gazdaságnak, mit kell tenniük a gazdaság szereplőinek, hogy megfeleljenek a tudományos törvényeknek, normáknak

Nyáj hatás fogalma

A fogyasztók általában követik az uralkodó divatot

Nyert haszon fogalma

Az így fogyaszthatóvá vált másik termék határhaszna

Oligopolpiac fogalma

Az abszolút monopolhelyzet és a monopolverseny jegyeit egyidejűleg mutató piactípus, néhány vállalat működik, adja az adott termék termelésének jelentős hányadát, a vállalatok kölcsönösen függnek egymástól, árkövetőek

Oligopszónia fogalma

Néhány egymástól függő vásárló van uralkodó helyzetben a piacon

Önellenőrzési pótlék fogalma

önellenőrzési pótlékot akkor kell fizet, ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást helyesbíti. Mértéke a késedelmi pótlék 50%-a, ismételt önellenőrzéssel a késedelmi pótlék 70%-a.Időtartama a bevallás benyújtására előírt nap leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásába vételéig.

Optimális jószágkosár fogalma

A racionális választás pontja, ahol a kölségvetési egyenes érinti az általa elérhető legtávolabbi közömbösségi görbét

Összhaszon (TU) fogalma

Határhasznok összege

Papírpénz fogalma

Forgalmi eszköz funkcióból keletkezett pénzhelyettes

Pénz fogalma

Kifejezi az áru értékét és egymáshoz viszonyított értékarányát

Pénz forgási sebessége (V) fogalma

Megmutatja, hogy egységnyi pénzdarab adott időszak alatt hányszor cserél gazdát

Pénzforgalom fogalma

A pénzforgalom a pénz állandó körforgása, amely közvetíti az árucserét és az egyéb fizetéseket; a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége.
Lebonyolítása fizetőeszközökkel történik.

Pénzgazdálkodás fogalma

Pénzgazdálkodás a pénzügyi folyamatok lebonyolításával és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi műveletek összessége, ehhez kapcsolódó jogszabályok és intézmények rendszere.

Penziós (elhelyezési) ügylet fogalma

A penziós (elhelyezési) ügylet olyan ügylet, amelyben az egyik fél ("penzióba adó") a mérlegében szereplő, tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket (a valuta, a deviza és a saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve saját kibocsátású tulajdoni részesedést jelentő befektetés kivételével) ruház át a másik félre ("penzió átvevője"), olyan megállapodás mellett, hogy ugyanezeket a pénzügyi eszközöket - sorozatban kibocsátott értékpapírok esetén az azonos sorozathoz tartozó, azonos mennyiségű és névértékű értékpapírokat - a penzió átvevője a megállapodásban rögzítettek szerinti későbbi időpontban (időpontig), meghatározott áron visszaszármaztatja a valódi penziós (elhelyezési) ügylet, illetve a nem valódi penziós (elhelyezési) ügyletben foglaltak szerint a penzióba adónak.

Pénzügyi eszköz fogalma

A pénzügyi eszköz:
a) a pénzeszköz,
b) a szerződéses megállapodáson alapuló követelés pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felektől való átvételére (ideértve a mérlegben szereplő követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli követeléseket is),
c) a szerződéses megállapodás alapján biztosított jog pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvező feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog vevőjénél az opciós jog értékét),
d) a más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum (más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés).

Pénzügyi instrumentum fogalma

A pénzügyi instrumentum olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke (tőkeinstrumentum) keletkezik. így különösen: a szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, a pénzeszköz, az értékpapír (hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés), a származékos ügylet.

Pénzügyi kötelezettség fogalma

A pénzügyi kötelezettség:
a) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felek részére történő átadására (ideértve a mérlegben szereplő kötelezettségeket, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeket is),
b) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog kiírójának egyoldalú kötelezettségvállalását is pénzügyi elszámolással teljesülő ügyleteknél a záráskori piaci ár és a határidős kötési ár különbözetében, illetve áru vagy pénzügyi eszköz leszállításával teljesülő ügyletnél a határidős kötési ár összegében).

Pénzügyi lízing fogalma

A pénzügyi lízing olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbe vevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.

Piaci egyensúly fogalma

Ha a piacon olyan árak vannak, melyek mellett az áru keresett és kínált mennyisége egyenlő

Piaci érték (valós érték) fedezeti érték fogalma

A piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet valamely fedezett ügyletből vagy ügyletekből eredő, a mérlegben szereplő eszköz, illetve kötelezettség egésze vagy meghatározott része piaci értékében bekövetkező változás, vagy valamely származékos ügylet jövőben várható eredményében (piaci értékében) bekövetkező változás miatt fennálló kockázat fedezetére szolgáló ügylet. A fedezett kockázat valamilyen konkrét kockázat, amely befolyásolja a beszámolóban szereplő eredményt.

Piaci kereslet fogalma

árumennyiség, melyet a vásárló különböző árak mellett hajlandó és képes megvásárolni

Piaci kínálat fogalma

Adott árut termelők egyéni kínálatainak összessége

Piaci szereplők fogalma

Vásárlók, eladók, állam – állami intézmények

Pozitív közgazdaságtan fogalma

Célja, hogy lehető legpontosabban leírja a gazdasági folyamatokat, felismerje és feltárja az összefüggéseket

Preferencia-skála fogalma

Szükségletek egyéni rangsora

Preferenciarendezés axiómái fogalma

Teljesség követelménye, reflexivitás követelménye, tranzitivitás követelménye, dominancia elve

Reáljövedelem fogalma

áru és szolgáltatás mennyiség

Részvény fogalma

A részvény a részvénytársaság alaptőkéjének egységnyi részét képező értékpapír.

RISC fogalma

A RISC angol rövidítés: Reduced Instruction Set Computer, azaz csökkentett utasításkészletű számítógép.

Ritkán keresett termékek fogalma

A ritkán keresett, esetleg nem keresett áruk azok, amelyekről a fogyasztó nem tud, vagy nem gondol a beszerzésére (gyászruha).

Saját termelésű készletek fogalma

A saját termelésű készletek mindazok a készletek, melyeket a vállalkozó maga állított elő. A növendék-, a hízó-, és egyéb állatok az elszámolás és értékelés szempontjából saját termelésű készletnek minősülnek abban az esetben is, ha vásárolt azt.

Swap ügylet fogalma

A swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után.

Szabad javak fogalma

Nem emberi munkával előállított, természetes javak.

A szabad javak jellemzői:

 • a természetben találhatók, 
 • eredeti állapotban fogyaszthatók, 
 • mennyiségük elvileg korlátlan, 
 • ingyenesek

Szabad javak például a levegő, a fény, azaz olyan javak amelyek korlátlan mennyiségben vannak jelen. A szabad javak száma az elmúlt évszázadokban jelentősen csökkent. Korábban ide tartoztak a vizek, az erdők fái, az ásványkincsek egy része stb.

Szállítási szerződés fogalma

A szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni - speciális adásvételi szerződés.

Szállítmányozási szerződés fogalma

A szállítmányozó köteles valamely küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és megbízója számlájára megkötni valamint a küldemény továbbításával kapcsolatban egyéb teendőket elvégezni, és a megbízó köteles az ezért járó díj megfizetésére.

Számviteli politika fogalma

A Számviteli politika törvényben alapelvek, értékelési előírások alapján a törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek, eszközök és eljárások összessége.
A számviteli politika az előzőekben leírtak alapján a vállalkozás adottságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását és működtetését biztosítja. írásba foglalása kötelező.

Számviteli törvény fogalma

A számviteli törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

Származékos ügylet fogalma

A származékos ügylet olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, kereskedési célú vagy fedezeti célú határidős, opciós vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek
a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik,
b) értéke egy meghatározott kamatláb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés árfolyama, áru vagy pénzügyi eszköz ára, devizaárfolyam, árindex, árfolyamindex, kamatindex, hitelmérték (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek) függvényében változik,
c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci tényezők függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva,
d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor.
Nem minősül származékos ügyletnek az olyan határidős és opciós ügylet, amely kezdeményezésének, megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező áru beszerzése, értékesítése vagy használata, és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor (ide nem értve azt, amikor a pénzügyi rendezés - a záráskori piaci ár és a határidős kötési árfolyam közötti különbözet, illetve a pénzáramlások pénzügyi elszámolása - a felek közötti megállapodás alapján, pénzeszköztől eltérő pénzügyi instrumentum átadásával, rendelkezésre bocsátásával teljesül, pénzmozgás helyett).

Szellemi termékek fogalma

A szellemi termékek olyan tartós nem anyagi javak, amelyek felhasználásával anyagi és nem anyagi javak állíthatók elő.

Személyi jellegű egyéb kifizetések fogalma

A személyi jellegű egyéb kifizetések azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, elszámolt összegek, amelyeket a kifizető a természetes személy részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába. Ilyenek különösen: a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre nyújtott támogatás (ideértve az átvállalt kamatot és kezelési költséget is), az étkezési térítés, a munkábajárással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi jutalom, a dolgozó kötelezettségvállalásának térítése, a bányászati keresetkiegészítés, a tárgyjutalmak, az egyéb természetbeni munkajövedelmek, a megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, a betegszabadság díjazása, a munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kiegészítés, a munkavállaló részére kötött, de a munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja, az önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, a magánnyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-kiegészítés, a munkáltatót terhelő, illetve általa átvállalt személyi jövedelemadó, a jóléti és kulturális költségek, a végkielégítés, a munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez, továbbá az alkalmazottakat, munkavállalókat megillető kifizetések, mint a napidíj, a különélési pótlék, a jogszabály alapján fizetett költségtérítések, a sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér, a találmányi díj, a szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj, az ezekkel kapcsolatosan fizetett közreműködői díj, valamint nem a munkaviszonnyal összefüggésben fizetett szerzői, írói és más szerzői jogvédelmet élvező munkák díjai, az azokkal kapcsolatos közreműködői díjak, a mezőgazdaságban részesmunkát végzők díjazása, a természetben adott juttatások, a reprezentáció költségei, és minden egyéb, a statisztikai előírások szerint egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített összegek.

Személyi jövedelemadó fogalma (szja)

A személyi jövedelemadó célja, hogy a magánszemélyek hozzájáruljanak a közterhekhez, valamint az adóbevételek biztosítása az állami és az önkormányzati költségvetés számára.

Sznob hatás fogalma

Olyasmit keres a fogyasztó, melyet mások keveset vagy nem fogyasztanak

Szolgáltatás fogalma

A szolgáltatás eladásra szánt, a vevő számára hasznos cselekvés, tevékenység. Ilyen lehet: az orvos, a tanár, a fodrász, a kozmetikus, az ablaktisztító. Itt maga a tevékenység elégíti ki az igényeket.

Szűkösség fogalma

A gazdasági javak a szükségletekhez képest korlátozott mennyiségűek – szűkösek

Szükséglet fogalma

Az emberi lét fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges javak és szolgáltatások iránti igényeket szükségleteknek nevezzük.

Szükséglet fogalma

Az egyén és a közösség szubjektív hiányérzete, életfeltételeinek elsajátítása iránti belső igény

Tárgyi eszközök fogalma

Tárgyi eszközöknek azokat az anyagi (materiális) vagyontárgyakat (eszközöket) nevezzük, amelyek a vállalkozás tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten szolgálják legalább egy évnél hosszabb ideig. Használatuk során eredeti alakjukat nem változtatják, rendeltetésük többnyire állandó.

Társadalmi létminimum fogalma

Társadalmi létminimum olyan összegű jövedelmet jelent, amely az alapvető szükségletek kielégítésén túl lehetőséget nyújt az adott társadalomban tömegigénnyé vált javak és szolgáltatások elfogadható színvonalú fogyasztására.

Társult vállalkozás fogalma

A társult vállalkozás az a - konszolidálásba teljeskörűen be nem vont - gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentős részesedéssel rendelkezik, mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára. Mértékadó befolyást gyakorlónak tekintendő az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok 20 százalékával közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik.

Tartós cikkek fogalma

A tartós cikkek a szokásos feltételek között számtalanszor használhatók (ruházati áruk, műszaki- lakberendezési cikkek).

Telítettségi pont fogalma

Egy jószág azon mennyisége, melynél a fogyasztó összhaszna nem nő tovább

Teljes szükséglet

A teljes szükségletek köre az adott időpontban jelentkező és kielégítésre váró igények összessége.

Tenyészállatok fogalma

A tenyészállatok azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket termelnek, és a tartási költségeit a termékek értékesítése vagy az állatok egyéb hasznosítása biztosítja, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

Termék fogalma

A termékek olyan áruk, amelyek tárgyi alakot öltenek. Ilyen például: élelmiszerek, ruházati cikkek, anyagok, gépek.

Termékpiac fogalma

A végső fogyasztásra kerülő javak, a fogyasztási cikkek piaca

Termelés fogalma

Emberi szükségletek kielégítésére alkalmas javak előállítása

Termelési kapacitás fogalma

A termelő berendezések teljesítőképességének felső értéke, amely gazdaságos működtetés és korszerű termelő irányítás mellett érhető el.
Befolyásoló tényezők a termelő berendezések száma, a kapacitás norma és a termelő berendezések időalapja.

Termelési lehetőségek határa fogalma

Szemlélteti a szűkösséget, a választási lehetőségeket és a választással járó haszonáldozatot

Termelési tényezők fogalma

Javak, szolgáltatások során felhasznált gazdasági erőforrások

Tőkeinstrumentum fogalma

A tőkeinstrumentum a tulajdoni részesedést jelentő befektetés kibocsátójánál a saját tőke (saját tőkeelem).

Tökéletes versenypiac fogalma

Piaci forma, a piaci szereplők száma nagy, a piac végtelenül nagy egy-egy szereplőhöz képest, a termék homogén, szabad a piacra jutás, a szereplők árelfogadók, az információk szabadok

Tőzsdén kívüli azonnali ügylet fogalma

A tőzsdén kívüli azonnali ügylet az ügyletkötést követő legfeljebb 8 munkanapon belül, devizaügylet esetén 2 munkanapon belül teljesített, értékpapír adásvételi, illetve csereügylet.

Tőzsdén kívüli határidős ügylet fogalma

A tőzsdén kívüli határidős ügylet valamely áru, pénzügyi instrumentum szerződésben előre meghatározott áron (kötési ár), árfolyamon és mennyiségben egy a szerződésben rögzített későbbi időpontban (lejáratkor, amely a tőzsdén kívüli azonnali ügyletben foglalt időszakot meghaladja) tőzsdén kívül történő adásvétele.

Tőzsdén kívüli opciós ügylet fogalma

A tőzsdén kívüli opciós ügylet valamely árura, pénzügyi instrumentumra tőzsdén kívül kötött, a tőkepiacról szóló törvényben opciós ügyletként meghatározott fogalomnak megfelelő ügylet.

Tranzitivitás fogalma

A közömbösségi görbék nem metszhetik egymást, egy ponton csak egy közömbösségi görbe mehet át

Tulajdon fogalma

Termelési tényezők elsajátítása során létrejövő gazdasági viszonyok összessége, a termelési tényezők birtoklása, rendelkezési, gazdálkodási jogosítványai, felhasználásuk döntési lehetőségeinek összessége, ezek során létrejövő emberi viszonyok

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés fogalma

A tulajdoni részesedést jelentő befektetés minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzértékben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba - vagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát, hogy ezen értékpapír, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni betét, a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati tőkerészvény.

Újratermelés fogalma

Javak elosztása, forgalmazása, elfogyasztása

Üzembe helyezett tárgyi eszköz fogalma

Az üzembe helyezett tárgyi eszközök azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó rendeltetésszerűen használatba vett. Az üzembe helyezés feltételeinek teljesülésekor üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. Az okmányon feltüntetett értéken kell a tárgyi eszközt aktiválni, azaz bruttó értéken állományba venni.

Üzembe nem helyezett tárgyi eszközök fogalma

Az üzembe nem helyezett tárgyi eszközök a beruházások. Közéjük a beszerzett, de még használatba nem vett eszközöket kell sorolni. A beruházások között kell kimutatni a felújítás költségeit is.

Üzleti vagy cégérték fogalma

Az üzleti vagy cégérték:
a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevő tételesen állományba veszi): a fizetett ellenérték és az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek - e törvény szerinti értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték a magasabb,
b) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevő, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a kettő közötti pozitív különbözet,
c) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözet.

Vagyoni értékű jogok fogalma

A vagyoni értékű jogok tulajdonból származó, önmagukban is forgalomképes jogok. Olyan tartósan megszerzett jogok, melyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. A vállalat más tulajdonos eszközének használatával tud működni (pl. bérleti jog, játékjog, használati jog, koncessziós jog, márkanév stb.).

Vállalkozási szerződés fogalma

A vállalkozót munkával elérhető eredmény létrehozására, a megrendelőt pedig az eredmény átvételére és díjfizetésre kötelező megállapodás.
Tárgya (a szerződés célja) a munkával elérhető eredmény (tervezés, építés, javítás, szerelés).

Vállalkozó fogalma

A vállalkozó minden olyan gazdálkodó, mely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez. Ideértvea hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet, továbbá az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a vízitársulatot, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, amennyibe nem tartoznak az államháztartás szervezetei, illetve az egyéb szervezetek közé.

Valódi penziós (elhelyezési) ügylet fogalam

A valódi penziós (elhelyezési) ügylet olyan penziós ügylet, amelyben legalább az egyik fél hitelintézet, és amelyben a penzió átvevője kötelezi magát, hogy a pénzügyi eszközöket egy meghatározott vagy a penzióba adó által meghatározandó időpontban visszaadja, továbbá a penzióba adó szerződéses kikötésekkel a pénzügyi eszközök feletti ellenőrzési jogokat (rendelkezési jog az eszköz tovább értékesítéséről, fedezetként való felhasználásáról, kölcsönbeadásáról, valamint a hasznok szedésére vonatkozó jog) fenntartja. A valódi penziós ügylet kölcsönügyletként kerül elszámolásra, az ügylet tárgyát képező eszköz a penzióba adó könyveiben marad, az eladási és a visszavásárlási ár különbözete kamatnak minősül. (A valódi penziós ügyletek szabályai szerint kerül elszámolásra az óvadéki repóügylet is.).

Valós érték fogalma

A valós érték az az összeg, amelyért egy eszköz elcserélhető (eladható, illetve megvásárolható), vagy egy kötelezettség rendezhető megfelelően tájékozott, az üzletkötési szándékukat kinyilvánító felek között, a szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött (köthető) ügylet (szerződés) keretében. Valós érték a piaci megítélésről rendelkezésre álló információk alapján lehet:
a) a piaci érték, amely

 1. aa) a tőzsdén jegyzett árfolyam, ha a pénzügyi instrumentum a tőzsdén forgalmazott és van tőzsdén jegyzett ára, árfolyama,
 2. ab) a két fél szabad megállapodása szerinti ár, ha a pénzügyi instrumentumnak nincs tőzsdén jegyzett ára, árfolyama, de tőzsdén kívüli piacon kialakult, a piaci ár tendenciáját megfelelően tükröző árajánlatokkal, illetve az üzleti év során történt értékesítés adataival rendelkezik, amely a piaci értékítéletet az értékelés időpontjában megfelelően jellemzi,
 3. ac) az előzőek hiányában a pénzügyi instrumentum összetevőinek, vagy hasonló pénzügyi instrumentumoknak a piaci ára alapján meghatározott érték (számított piaci érték),

b) az általános értékelési eljárásokkal meghatározott, a piaci árat elfogadhatóan közelítő érték.

Váltó fogalma

Kereskedelmi hitelen alapuló pénzhelyettesítő

Váltóforgatás fogalma

A váltó tulajdonosa vásárolhat, az új birtokos fizethet vele, stb., forgalmi eszközként szerepelhet

Vásárlási alap fogalma

A jövedelemnek azt a részét, amelyet a kereskedelemben temékekre, szolgáltatásokra költünk el vásárlási alapnak nevezzük.

Vásárlóreő fogalma

A vásárlási alapért megvásárolható termék. és szolgáltatásmennyiséget, azaz a vásárlási alap reálértékét vásárlóreőnek nevezzük.

Vásárolt készletek fogalma

Azok a készletek, amelyeket nem a vállalkozás állított elő, hanem alapvetően vásárlással jutnak a vállalkozás tulajdonába.

A témáról többet megtudhat a Pénzügy Sziget-en!

Viszonyszám fogalma

Viszonyszám ha két adatot összehasonlítunk hányados formában és százalékos formában értelmezzük.
Időben változást mutató viszonyszám: azonos tartalmú adatokat hasonlít össze, különböző időpontra, időtartamra vonatkozóan (időpont: napi adat, időtartam: heti, évi adat).