Az adókötelezettség szabályai
Bejelentés, nyilatkozattétel: az adóköteles tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az adóhatósághoz. A bejelentkezés célja az adószám megszerzése. Négy adózói kör van, a magánszemély, a magánszemély egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet, illetve a magánszemély nem egyéni vállalkozó. Az adózó nyilatkozni köteles az általa közölt adatok, tények, körülmények valódiságáról.
Adómegállapítás:
-    Adózó: önadózással
-    Kifizető: adólevonással
-    Adóbeszedésre kötelezett: adóbeszedéssel
-    Adóhatóság: kivetéssel, kiszabással, utólagos adó-megállapítással, azonnali ellenőrzéssel.
Adóbevallás: az adózó az önadózással megállapított adókról adónként tesz bevallást. A kifizető a levont adóelőleget, a megállapított adót, a járulékot saját adóbevallása keretében vallja be.
Az adó megfizetése: időpontja az a nap, amikor az adózó pénzforgalmi bankszámláját a hitelintézet megterheli, bankszámlával nem rendelkező adózó esetén az a nap, amikor az adót befizették.
Illeték
Jellemzői:
-    Az államnak bevétel
-    Az állam akaratkinyilvánítással határozza meg mértékét
-    Adók módjára behajtható
-    Jövedelmet von el
-    Az illetéket fizetőnek ellenszolgáltatás nem jár vagyonszerzés esetén
Öröklési illeték: tárgya mindaz a vagyoni érték, amelyet az örökös az örökhagyótól valamilyen formában (pl. végrendelet alapján) ingyenesen megszerez.
Ajándékozási illeték: tárgya lehet ingatlan, ingóság, vagyoni értékű jog. Akkor kell fizetni, ha az ajándékozásról okiratot állítottak ki. Ha a megajándékozottnak jutó ingóság forgalmi értéke a törvényben foglalt értéket meghaladja, és nem állítottak ki okiratot, a megajándékozott köteles illetéket fizetni.
Visszterhes vagyonátruházási illeték: kiterjed az ingatlan, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, ingóság hatósági árverésen történő megszerzésére, illetve gépjármű tulajdonjogának megszerzésére.
Államigazgatási eljárási illeték: annak kell fizetnie, aki államigazgatási eljárási körben eljárási cselekményt kezdeményez. Pl. építési hatósági eljárás, ingatlan nyilvántartási eljárás, környezetvédelmi hatósági eljárás.
Bírósági eljárási illeték: polgári eljárásban, cégbírósági eljárásban, csőd-és felszámolási eljárásban, magánvád alapján folyó büntetőeljárásban kell fizetni.
Tárgyi illetékmentesség:
-    Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése, ha a vagyonszerző a szerződés bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít
-    Örökléssel, ajándékozással szerzett értékpapír
-    Olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót SZJA fizetési kötelezettség terheli
-    Államigazgatási eljárási illeték alól mentes pl. a honvédelmi kötelezettséggel kapcsolatos eljárás
-    Bírósági eljárási illeték alól mentes pl. megszűnt cég törlése iránti kérelem.
Személyes illetékmentesség
-    Feltétel nélküli: pl. helyi önkormányzatot illeti
-    Feltételhez kötött: pl. költségvetési szervez, KHT-t, egyházat, alapítványt illeti.
Az illeték alapja
-    Öröklési illeték: az örökség tiszta forgalmi értéke
-    Ajándékozási illeték: az ajándék tiszta forgalmi értéke
-    Visszterhes vagyonátruházási illeték: a vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke.
Vám
Fogalma: speciális termékadó, amelyet Magyarországon a vámhatáron vámterületre beléptetett áruk után kell fizetni.
Vámhoz kapcsolódó fogalmak
-    Vámszervezet: VPOP. A vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenőrzését, a vámterhek kiszabását, beszedését végzi
-    Vámhatár: a Magyar Köztársaság államhatára, illetve az államhatáron belül lévő vámszabadterület és tranzitterület
-    Vámterület: a Magyar Köztársaságnak a vámhatár által övezett államterülete
-    Vámszabadterület: vámellenőrzés alatt álló terület. A vámterületnek olyan elkülönített része, amely külföldnek minősül
-    Tranzitterület: a vámterületnek olyan területe, amely az átutazó személyek várakozására, illetve az átszállítás alatt lévő áruk, postaküldemények tárolására szolgál
-    Vámút: olyan terület, amelyen árut külön engedély nélkül szabad a vámterületre beszállítani, illetve onnan kiszállítani
-    Mellékút: vámútnak nem minősülő minden más, államhatárt átszelő út.
-    Vámáru: minden, vámterületre bevitt dolog mindaddig, amíg nem vámkezelték
-    Vámkezelés: olyan eljárás, amelynek keretében a vámhatóság dönt a vámáru vámjogi sorsáról. Módozatai: árutovábbítás, raktározás, aktív feldolgozás, ideiglenes behozatal.
A vám alapja: a vámáru vámértéke.
A vámteher megfizetése: ha a fizetésre kötelezett halasztott vámfizetési engedéllyel nem rendelkezik, akkor a vámáru kiadása előtt köteles megfizetni a vámterhet.
Vámmentesség
-    Határmenti gazdálkodás keretében külföldön termesztett áru
-    Útiholmi
-    Emberi eredetű gyógyászati anyag
-    Ellenszolgáltatás nélküli érkező könyv
Jogkövetkezmények
Késedelmi pótlék: az adó késedelmes megfizetése, támogatás esedékesség előtti igénybevétele esetén kell fizetni. Naptári naponként számítják. Jegybanki alapkamat kétszerese / 365.
Önellenőrzési pótlék: ha az adózó adót vagy támogatást önellenőrzéssel helyesbít, akkor kell fizetni. Mértéke a késedelmi pótlék fele, ismételt önellenőrzés esetén 75%-a. Az adózó állapítja meg, vallja és fizeti be.
Adóbírság: adóhiány esetén kell fizetni, mértéke 50%. Akkor is kell fizetni, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, és a jogosultság hiánya kiutalás előtt megállapításra került.
Mulasztási bírság: az adókötelezettség valamely elemének megsértéséhez kapcsolódik. Alsó határa nincs, felső határa magánszemélyeknél 100 000 Ft, más adózónál 200 000 Ft. pl.: bejelentési kötelezettség késedelmes, hibás, hiányos, valótlan adattartalmú teljesítése esetén.
Adószám hiányában végzett tevékenység: mulasztási bírság, és az árukészlet lefoglalása.
Nyugtaadási kötelezettség elmulasztása: az üzlet lezárása bizonyos időre.
Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása: az üzlet lezárása bizonyos időre.