Custom Search
Bár a szerkesztők folyamatosan aktualizálják az oldalt, mégis előfordulhatnak elavult és hibás írások. Amennyiben ilyennel találkozol, kérjük hozzászólásoddal támogasd munkánkat! Köszönjük.

Számviteli szakügyintéző komplex szóbeli tételsor

04. Céltartalékok képzése, elszámolása, kapcsolata a számviteli alapelvekkel, összefüggései a társasági adóval. A céltartalékokkal kapcsolatos információk a kiegészítő mellékletben. A gazdasági társaságok törvényességi és tulajdonosi felügyeleti ellenőrzése. A vállalkozás fogalma, alapvető céljai, a vállalkozások belső és külső érintettjei, szerepük a vállalkozás életében. A vállalkozások lehetséges szervezeti-jogi formái és jellemzőik.
05. Az immateriális javak fogalma, fajtái, jellemzői, szerepe a gazdálkodásban, megjelenése a beszámolóban. Az immateriális javak nyilvántartási rendszere, az állományváltozások bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. A bizonylati rend és a bizonylati fegyelem, a nyilvántartások és a bizonylatok ellenőrzése. A társasági adótörvény és a számviteli törvény kapcsolata az értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából. A vezetés fogalma, lényegi kérdései, szintjei, a vezetői képességek és szerepek tartalma és jellemzői.
06. A tárgyi eszközök fogalma, fajtái, jellemzői, szerepe a gazdálkodásban. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének meghatározása, az amortizáció számításának módszerei. A tárgyi eszközök megjelenése a beszámolóban. A tárgyi eszközök nyilvántartási rendszere, az állományváltozások bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. Az ellenőrzések fajtái, az ellenőrzések csoportosítása. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás üzemgazdasági szerepe. A termelési kapacitás fogalma, meghatározása módszere. Az üzemfenntartás funkciója, alapvető formái.
07. Beruházások könyvviteli elszámolása, analitikus nyilvántartási rendszere, a nyilvántartások adatállományai és azok kapcsolata. A beruházás fogalma, lényege, osztályozása, a ráfordítások és hozamok értelmezése a beruházási gazdaságossági számításoknál. A beruházások finanszírozásának lehetőségei. A beruházási döntések gazdasági megalapozása statikus és dinamikus gazdasági mutatókkal. Az eredményelemzés egyes szakaszai és módszerei.
08. A befektetett pénzügyi eszközök fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. A befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartási rendszere, az állományváltozások bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. A vagyonvédelem ellenőrzése. Befektetési és finanszírozási döntések fogalma, osztályozása, az illeszkedési elv és a finanszírozási stratégiák. A vállalkozások válságmenedzselése főbb szakaszai és ezen belül a likvidációs válságmenedzselés fogalma, a vállalkozások megszüntetésének feltételei, módozatai.
09. A vásárolt készletek fogalma, fajtái, szerepe a gazdálkodásban, nyilvántartási lehetőségei és értékelési szabályai. Az anyagokkal kapcsolatos gazdasági események bizonylatolása, a gazdasági események elszámolása a kettős könyvvitel rendszerében. A leltár, leltározás, a leltározás ellenőrzése. A leltárkészítési kötelezettség. Az általános forgalmi adó jellemzői, alanya, tárgya, mértéke, alapja. Adólevonási jog tartalma, személyi és tárgyi feltételei. Az elszámolandó adó visszaigénylésére, bevallására vonatkozó szabályok. A kereskedelem helye, szerepe a piacgazdaságban, értékesítési formái. A nagy- és kiskereskedelem funkciója, jellemzői, szervezeti megoldásai.
10. A saját termelésű készletek fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. Az előállítási közvetlen önköltség megállapításának módjai. Saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartásai és értékelési rendszere, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A hatékonyság elemzése. Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezése. Adómentesség az általános forgalmi adó rendszerében. Nyugta és számlaadási kötelezettség. A vállalati készletgazdálkodás funkciója, csoportjai, az alkalmazható készletfogalmak, a készlet és anyagnormák fajtái, megadási módjai.
11. Követelések fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus nyilvántartási rendszere. A követelésekkel kapcsolatos gazdasági események bizonylatolása, főkönyvi elszámolása. Saját termelésű készletek értékelésének ellenőrzése. Raktárra vétel, értékelés, kiszállítás és a számlázás ellenőrzése, a kapuellenőrzés. Belföldi fizetési módok és jellemzőik. Az ipari termelés fogalma, jellemző vonásai, csoportosítási lehetőségei, azok tartalma. A termelési és szolgáltatási tevékenység eltérései, különbségei.
12. A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus és főkönyvi nyilvántartása, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A saját részvényekkel, üzletrészekkel kapcsolatos elszámolások, saját tőkével való kapcsolatuk. Az értékpapírok fogalma, csoportosítása, a kötvény és a részvény jellemzői. A vállalkozások ellenőrzési tevékenységének megszervezése, a követelmények forrásai, a tevékenység megismerésének eszközei. A vállalati stratégia készítése során alkalmazandó versenyhelyzet vizsgálati eljárások szintjei, módszerei azok tartalma. A vállalati stratégia főbb típusai.
13. Pénzeszközök fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. A pénzeszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszere, a gazdasági események bizonylatolása, elszámolása. A pénzkezelés ellenőrzésének követelményei. A valuta, deviza fogalma, jellemzői, árfolyama, az árfolyam változás hatása a gazdasági életre. A vállalkozás szervezetét befolyásoló belső és külső tényezők csoportja, a befolyásoló tényezők lényeges elemei. A szervezeti folyamatok irányítása, rendszere.
14. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek és érvényesülésük az éves beszámoló elkészítésénél. Az időbeli elhatárolások fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban, nyilvántartása, gazdasági eseményei bizonylatolása, elszámolása. Az ellenőrzési munka szakaszai, lefolytatása, a megállapítások írásba foglalása. A készpénzforgalom ellenőrzése. A pénz időértéke. A jövőérték, a jelenérték és a speciális pénzáramok jelentősége, alkalmazásuk a pénzügyi döntésekben. A vezetési funkciók fogalmi meghatározása, az egyes funkciók tartalma. A vezetői döntési alapmodell elemei, döntéshozatal módja, döntések típusai.
15. A jövedelem-elszámolás (bérelszámolás) feladatai, bizonylatai, nyilvántartási rendszerei (munkaügy, bér- és jövedelem-elszámolás analitikája), gazdasági események főkönyvi elszámolása. A társadalombiztosítás járulékai. A személyi jövedelemadó jellemzői, a bevétel és a jövedelem tartalma. Összevont adóalap és adójának meghatározása, a jövedelemadó előleg megállapítása, levonása. A munkaerőszükséglet meghatározása módszerei, a munkaerőszükséglet kielégítésére alkalmazható eljárások. Az ösztönzési rendszer alapformái, azok jellemzői.
16. Kötelezettségek fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban. A hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek bizonylatai, analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszere, a gazdasági események elszámolása. A pénzügyi intézmények és főbb ellenőrzési feladataik. A tulajdonosi ellenőrzés. Aktív bankműveletek. A hitel fogalma, csoportosítása, a hitelezési eljárás. A logisztika fogalma, a logisztikai tevékenység részei. A logisztikai szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők köre, azok tartalma.
17. Az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban, analitikus és főkönyvi nyilvántartása, gazdasági eseményei, bizonylatolása, elszámolása. Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés. Az államháztartás fogalma, alrendszerei. A központi költségvetés bevételei, kiadásai, kapcsolata az államháztartás többi alrendszerével. A külkereskedelmi vállalkozások hazai kapcsolatrendszerének főbb formái és külpiaci szervezete. A külkereskedelmi ügyletek főbb típusai, azok jellemzői, tartalma.
18. Az éves beszámoló részét képező mérleg tartalma, felépítése, a mérlegtételek csoportosítása, értékelésének általános szabályai. A rövid lejáratú kötelezettségek rendszere, fajtái, bizonylatai, analitikus és főkönyvi nyilvántartási rendszere. A gazdasági események elszámolása. A könyvvizsgálati ellenőrzés célja, formái, feladatai. A könyvvizsgálati jelentés, záradékok. A külkereskedelemben alkalmazott fizetési módok és jellemzőik. A marketing fogalma, szerepe a marketingstratégia kidolgozása lépései, a marketing versenystratégiák csoportjai, jellemzői.
19. Az eredménykimutatás változatai, szerkezete, felépítése az egyes eredménykategóriák tartalma. Az osztalékfizetés szabályai. Az eredményszámlák zárása, a mérleg szerinti eredmény főkönyvi elszámolása, helye a mérlegben és az eredménykimutatásban. A jövedelmezőség alakulásának vizsgálata a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján. A társasági adó jellemzői, alanyai. A társasági adó alapjának megállapítása, az adóalapot növelő és csökkentő tételek, kapcsolatuk a számviteli törvénnyel. A marketingmix tényezői, azok szerepe a vásárlók döntései befolyásolásában, az egyes tényezők tartalma, egymásra épülésük
20. A költségek fogalma, csoportosítása, tervezése, analitikus nyilvántartása. A költséggazdálkodás fontosabb módszerei. A költségek elszámolásának módozatai. Költségek elszámolása költségnemek szerint. A költséggazdálkodás ellenőrzése. Jogkövetkezmények az adózás rendjében: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság. Az emberi erőforrás-gazdálkodás funkciói, főbb tevékenységei és azok tartalma. A bérrendszer elemei, főbb csoportjai, a bér funkció a munkáltató és a munkavállaló döntéseiben.
21. Költségek elszámolása a vezetői számvitel rendszerében (költséghely, költségviselő elszámolás rendszere, az eredménykimutatással kapcsolatos összefüggései). A kalkuláció fogalma, csoportosítása. A kalkulációs séma. Az általános költségek felosztásának lehetőségei, sajátos módszerei. Az Önköltségszámítási Szabályzat tartalma. A termelési folyamat ellenőrzésének szempontjai. A helyi adók rendszere, a helyi adóztatás célja, a helyi adók fajtái. Az innováció fogalma, szerepe a vállalkozások életében. Az innováció alapesetei, Az innovációs lánc felépítése.
22. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének számviteli törvény szerint nevesített tartalma, alkotó elemei. Árbevétel tartalma és elszámolása. Az egyéb bevételek és ráfordítások tartalma és elszámolása. A termelés ütemességének, egyenletességének, a termelés, a termék minőségének ellenőrzése. A számla, mint számviteli bizonylat jelentősége, tartalma, a termelési és áruforgalmi folyamatok ellenőrzése. A logisztikai tevékenység stratégiai kérdései, annak főbb vizsgálati területei, azok tartalmi jellemzői. Az anyagi folyamatok fontosabb részei, azok jellemzői.
23. A pénzügyi műveletek, valamint a rendkívüli bevételek és - ráfordítások számviteli törvény szerint nevesített tartalma. A pénzügyi műveletekkel, valamint a rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása, az elszámolás bizonylatai. Az adóellenőrzés célja, feladata, szervzete, formái. Adóhatóságok és feladataik. A passzív bankügyletek fogalma, típusai. A betétek fajtái és csoportosítása. A minőség fogalma, értelmezései, a minőség-ellenőrzés célja, alkalmazható módszerei típusai, azok jellemzői.
Cégértékelés